2 Kíaↄ 4

1Ãnabiↄ gãli gbɛ̃e na wiilɛ̀ Ɛliziwa à mɛ̀: Ma zã́ pↄ́ dɛ n gbɛ̃́ ũ gà. Ń dↄ̃ kɛ́ n gbɛ̃́pi Dii vĩa vĩ. Aà fĩade lɛ́ mↄ́ ma nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ́lɛi a zↄↄ ũɛ. 2Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Bↄ́ ń ye mà kɛnɛi? Bↄ́ ń vĩ n kpɛ́ui? À mɛ̀: Mapi n zↄ̀blena, nísi pↄ́ kú tùu guu we bàasio má pↄe vĩo. 3Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Bↄ gãaɛ, ní ta giiↄ gbɛagbɛa n gbɛ̃́deeↄwa píi, i kɛ yↄↄnnↄ no, 4ní gɛ̃ kpɛ́u ǹ zɛtaálɛ ń n nɛ́ↄ, níↄ nísika tapiↄ guu, ta pↄ́ pà niↄ dilɛ saalo. 5Ɔ̃ nↄɛpi fɛ̀lɛ bↄ̀ aà kĩ́i, à gɛ̀ lɛ́ kɛ màa. À gɛ̃̀ kpɛ́u ń a nɛ́ↄ à zɛtà, aalɛ ta dↄɛ̀, ↄ̃ àlɛ nísikakau. 6Kɛ́ tapiↄ pà píi, a ò a nɛ́ doɛ aà ta dↄ, ↄ̃ a òɛ̀ ta ku lↄo, ↄ̃ nísipi zɛ̀ kyó. 7À gɛ̀ a ò Lua gbɛ̃́piɛ, ↄ̃ Lua gbɛ̃́pi mɛ̀: Gɛ ǹ nísipi yía, ní fĩaboò, mpi ń n nɛ́ↄ íↄ pↄble ń a kĩni pↄ́ gↄ̃̀o. 8Gↄↄewa Ɛlizi gɛ̀ Sunɛũ. Nↄɛ tↄdee ku we, à nàɛwà aà pↄble a bɛ, ↄ̃ a blè. Za gↄↄ bee tó àlɛ gɛ̃ we, ì bↄlɛ pↄble weɛ. 9Ɔ̃ nↄɛ tↄdepi ò a zã́ɛ: Má dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ gɛ̃ la mↄ̀ↄmↄↄpiá Lua gbɛ̃́ zálalaɛ. 10Wà kpɛ́ nɛ́na di wá kpɛ́ musu, wí lii dilɛɛ̀ we ń táabũnuo ń kìlao ń filiao. Tó à mↄ̀ wá gwai, ìli pila we. 11Gↄↄewa kɛ Ɛlizi mↄ̀ we, à pìla a kpɛ́piu, a wúlɛau. 12Ɔ̃ a ò a zĩkɛna Geaziɛ. Sunɛũ nↄɛpi sísi. Kɛ́ à aà sìsi, ↄ̃ à mↄ̀ zɛ̀ Ɛlizi aɛ. 13Ɔ̃ Ɛlizi ò Geaziɛ: Oɛ̀ à dɛ̃ɛkà à pↄ́ɛ beeↄ kɛ̀wɛ̃ɛ píi. Bↄ́ a ye wà kɛɛ sↄ̃i? A ye wà a yã́ o kí ge zĩgↄ̃ↄ dↄaanaɛa? Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Kua ma ua pↄe lɛ́ kɛ̃́sãao. 14Kɛ́ nↄɛpi bↄ̀, ↄ̃ Ɛlizi mɛ̀: Bↄ́ wà kɛɛ̀i? Ɔ̃ Geazi wèwà à mɛ̀: A nɛgↄ̃ɛe vĩo, mɛ́ aà zã́ zikũ̀. 15Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Ǹ aà sísi. Kɛ́ à aà sìsi, ↄ̃ à mↄ̀ zɛ̀ kpɛɛlɛ. 16Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Zii maa'i ńyↄ̃ↄ nɛgↄ̃ɛ kpaa n kùɛ. Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Aawo Lua gbɛ̃́ ma dii, ńsu ɛɛto mapi n zↄ̀blenaɛo. 17Ɔ̃ nↄɛpi nↄsì. Kɛ́ wɛ̃ sù, à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ lá Ɛlizi òɛwa. 18Nɛ́pi gbãakũ̀. Gↄↄewa à gɛ̀ a mae lè bua pↄkɛkɛnaↄ kĩ́i. 19Ɔ̃ a ò a maepiɛ: Ma miɛ! Ma miɛ! Ɔ̃ aà maepi ò a zĩkɛnaɛ: Nɛ́pi sɛ taò a daɛ. 20Kɛ́ à aà sɛ̀ tàò a daɛ, ↄ̃ aà dapi aà sɛ kpà a gbáa. Kɛ́ ĩatɛ̃ kà minanguo, ↄ̃ à gà. 21À dɛ̀dɛaànↄ Lua gbɛ̃́pi kpɛ́u, à aà wùlɛ aà liiwa, ↄ̃ à bↄ̀ à zɛtàaàlɛ. 22À a zã́ sìsi, ↄ̃ a òɛ̀: Zĩkɛnaↄ do gbaɛmɛɛ ń zàa'ĩnao. Má ye gɛ́ Lua gbɛ̃́pi kĩ́i kpakpaɛ. Má su tia. 23Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ gɛ́ aà kĩ́i gbãi? Mↄ dafu ge kã́mabogↄↄzĩn gbão. Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Yãe kuo. 24À káoyè zàa'ĩnaɛ à dìkpɛ, ↄ̃ a ò a zĩkɛnaɛ: Ǹ a lɛ́ kṹ wà gɛ́. Ńsu zɛo, sema má ònɛ bàasio. 25Aa dàzɛu aa gɛ̀ Lua gbɛ̃́pi kĩ́i Kaamɛli gbɛ̀sĩsĩ musu. Kɛ́ Lua gbɛ̃́pi aà è kãaa, a ò a zĩkɛna Geaziɛ: Sunɛũ nↄɛ gwa, àlɛ mↄ́ kee! 26Bàalɛ gɛ́ daiaàlɛ, ní aà la, tó a aafia ń a zã́o ń a nɛ́o. Ɔ̃ nↄɛpi wèwà à mɛ̀: Aafiaɛ! 27Kɛ́ à kà Lua gbɛ̃́pi kĩ́i gbɛ̀sĩsĩpi musu, ↄ̃ à aà kũ̀ a gbáwa. Kɛ́ Geazi mↄ̀ ↄzↄ̃iaàzi, ↄ̃ Lua gbɛ̃́pi mɛ̀: Ǹ aà to we. Aà nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpàɛ, ↄ̃ Dii ùlɛmɛɛ, i a yã́ omɛɛo. 28Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Ma dii, ma nɛgↄ̃ɛ gbɛ̀ama yã̀? Mi mɛ ńsu ma wɛtotonkɛoo lé? 29Ɔ̃ Ɛlizi ò Geaziɛ: Ǹ n ula kãaa ǹ kṹ. Ma lípana sɛ bàalɛ. Tó n kpaaũ ń gbɛ̃eo, ńsu fↄkpawào. Tó gbɛ̃e fↄkpàma sↄ̃, ńsu weo. Gɛ ǹ ma lípanapi di nɛ́pi oaa. 30Ɔ̃ nɛ́pi da mɛ̀: Ń Dii kuao ń n kuao má tá n saio. Ɔ̃ à bↄ̀ tɛaàzi. 31Geazi dↄ̀aanɛ́ à gɛ̀ lípanapi dì nɛ́pi oaa, ãma i kĩ́ikɛo, i yãe kɛo. Ɔ̃ Geazi ɛ̀a gɛ̀ dà Ɛlizilɛ, a òɛ̀: Nɛ́pi i vuo. 32Kɛ́ Ɛlizi kà kpɛ́pi kĩ́i, à nɛ́pi è wúlɛa a liiwa gɛ̀. 33Ɔ̃ à gɛ̃̀ à zɛtà, à wabikɛ̀ Diiwa. 34Ɔ̃ à wùlɛ nɛ́piwa. À lɛpɛ̀ aà lɛ́wa, à wɛpɛ̀ aà wɛ́u, à ↄdàda aà ↄↄu, à kùa kã́ màmawà e aà mɛ gɛ̀ wãa kũ̀. 35Ɛlizi fɛ̀lɛwà, àlɛ táa'o kpɛ́piu, à gɛ́ le à su la, ↄ̃ à ɛ̀a gbɛsɛdì nɛ́piwa lↄ. Ɔ̃ nɛ́pi nisã̀ gɛ̃n sopla à a wɛ́ wɛ̃̀. 36Ɔ̃ Ɛlizi Geazi sìsi a òɛ̀: Sunɛũ nↄɛpi sísi. Kɛ́ à mↄ̀, ↄ̃ Ɛlizi òɛ̀: Ǹ n nɛ́ sɛ́. 37À gɛ̃̀ kùlɛ aà gbázĩ à wùlɛɛ̀, ↄ̃ à a nɛ́pi sɛ̀ bↄ̀ò. 38Ɛlizi tà Giligali. Gↄↄ bee imina kà bùsupiu. Ãnabiↄ kãaaa aà aɛ, ↄ̃ a ò a zĩkɛnapiɛ: Dàa di tɛ́. Do kuu ãnabipiↄnɛ. 39Kɛ́ an gbɛ̃e gɛ̀ dopↄↄ wɛɛlɛi bua, ↄ̃ à bↄ̀ bòbo sɛ̃̀ pↄ́wa. À a bɛ bòbo kà a ula pai. Kɛ́ à sùò, ↄ̃ wa pàapaa wa kà dou, gbɛ̃e dↄ̃ lá a dɛo. 40Kɛ́ wà dopi dã̀ gbɛ̃́piↄnɛ aa pↄbleò, kɛ́ aa ìɛ, aa wiilɛ̀ aa mɛ̀: Lua gbɛ̃́, ga ku dàapiuɛ. Ɔ̃ aai fↄ̃ blèo. 41Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: À pɛ̃ɛti sɛ́ mↄ́ò. Ɔ̃ a dã kà dàapiu à mɛ̀: Dãnɛ́ aa ble. Ɔ̃ pↄvãipi làa dàapiu. 42Gbɛ̃e bↄ̀ Baali Salisa à mↄ̀ Lua gbɛ̃́piɛ ń pɛ̃ɛ pↄ́ wa kɛ̀ ń pↄ́wɛn sɛ̃́iao mɛ̀n bao ń mase dafuo. Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Kpa gbɛ̃́piↄwa aa só. 43Ɔ̃ aà zĩkɛna aà là à mɛ̀: Gbɛ̃́piↄ gbɛ̃ↄn basↄoɛ, kpelewa má bee dilɛnɛ́i? A wèwà à mɛ̀: Kpámá aa só, asa Dii mɛ̀ aa soɛ, a kĩni i ɛa gↄ̃. 44Ɔ̃ a dìlɛnɛ́ aa sò a kĩni gↄ̃̀ lá Dii òwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\