2 Kíaↄ 5

1Naama mɛ́ Siliↄ kía zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. A bɛɛɛ vĩ a diiɛ mɛ́ tↄdeɛ, asa aà sabai Dii tò Siliↄ zĩblè. Nɛgↄ̃naɛ zĩ guu, ↄ̃ kusu aà lè. 2Gↄↄ pↄ́ Sili zĩgↄ̃ gbãamↄnɛdeↄ gɛ̀ Isaili bùsuu yãa, aa nɛnↄɛnae kũ̀, ↄ̃ à gↄ̃̀ Naama na zĩkɛna ũ. 3Ɔ̃ nɛnↄɛnapi ò a diipiɛ: Tó n zã́ gɛ̀ ãnabi pↄ́ kú Samali kĩ́i lé, ãnabipi a aà gbã́gbã ń a kusuoɛ. 4Ɔ̃ Naama gɛ̀ kí kĩ́i à mɛ̀: Wɛ̃́ndia pↄ́ bↄ̀ Isaili bùsuu ò kɛ́wa kɛ́wa. 5Ɔ̃ Siliↄ kía mɛ̀: Fɛlɛ gɛ́. Má lákɛ̃ Isailiↄ kíaɛ. Ɔ̃ Naama ã́nusu nàaa kiloo ↄ̀aa do ń basoplao ń vuao kiloo bàaↄ̃kwi ń uladaↄ mɛ̀n kwi. 6À gɛ̀ ń taala pↄ́ kí kɛ̃̀ Isailiↄ kíaɛpio lↄ. Lápi guu kí mɛ̀: Ma láɛ bee kpã̀sãnɛ ń ma ìwa Naamao, kɛ́ ǹ e ǹ aà gbã́gbãmɛɛ ń a kusuoɛ. 7Kɛ́ Isailiↄ kía lápi kyokɛ̀, à a ulada ga kɛ̃̀ à mɛ̀: Luan ma ũ kɛ́ mà to gbɛ̃́ ga ge mà to gbɛ̃́ àↄ aafiaa? Bↄ́yãi à gbɛ̃́pi gbàɛa mà aà gbã́gbã ń a kusuoi? À gwa à gwae, àlɛ ma lɛ́ wɛɛ fá! 8Kɛ́ Lua gbɛ̃́ Ɛlizi mà Isailiↄ kía a ulada ga kɛ̃̀, à lɛ́kpãsãkɛ̀ɛ̀ à mɛ̀: Bↄ́yãi n n ulada gà ń kɛ̃̀i? To gbɛ̃́pi mↄ ma kĩ́i, iↄ dↄ̃ kɛ́ ãnabi ku Isaili bùsuu. 9Ɔ̃ Naama gɛ̃̀ a sↄ̃́gou, à gɛ̀ zɛ̀ Ɛlizi kpɛ́ kpɛɛlɛ. 10Ɔ̃ Ɛlizi gbɛ̃́ zĩ̀wà à mɛ̀: Gɛ ǹ nzĩa kpálɛ Yuudɛ̃ íu gɛ̃n sopla, n mɛ i ɛa su a gbɛu wásawasa. 11Ɔ̃ Naama pↄ pà, àlɛ tá à mɛ̀: Málɛ e a bↄ a kpɛ́u à mↄ zɛ ma aɛ, i Dii a Lua sísi, i ↄmamaa, ma kusupi i láaɛa? 12Damasi swaↄ Abana ń Faapaao í maa dɛ Isaili swaↄ íao lé? Má fↄ̃ mà azĩa kpálɛkpalɛu we mà gↄ̃ wásawasao lé? Ɔ̃ à ɛ̀a ń pↄfɛ̃o, àlɛ tá. 13Ɔ̃ aà ìwaↄ sↄ̃̀aàzi aa mɛ̀: Baa, tó ãnabipi yã́ zĩ'ũ dànɛ yãa, ńyↄ̃ kɛo lé? Lá a ònɛ ǹ nzĩa kpálɛ íu, ní gↄ̃ wásawasa, bee mɛ́ a n fua? 14Ɔ̃ à gɛ̀ azĩa kpàlɛkpalɛ Yuudɛ̃ íu e gɛ̃n sopla lá Lua gbɛ̃́pi òɛ̀wa. Ɔ̃ aà mɛ ɛ̀a sù a gbɛu wásawasa lán ɛ̀waasonawa. 15Ɔ̃ Naama ń a ìwaↄ ɛ̀a gɛ̀ Lua gbɛ̃́pi kĩ́i ḿpii, à zɛ̀ aà aɛ à mɛ̀: Má dↄ̃ sa kɛ́ diie ku guei dṹnia guuo, sema Isaili bùsuu bàasio. Gba pↄ́ mapi n zↄ̀blena ma mↄòɛ bee sí. 16Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: Ń Dii pↄ́ mi zĩkɛɛ̀ kuao má sío. Naama nàɛwà aà sí, ń beeo à gì síi. 17Ɔ̃ Naama mɛ̀: Tó ni sio, mapi n zↄ̀blena ma gba zɛ́ mà bùsu sɛ sↄ̃baon aso pla, asa má sa'o dii pãlewa lↄo, sema Dii. 18Dii sùuukɛmanↄ ń yã́ɛ beeo. Tó ma kía gɛ̃̀ kúlɛi Limↄɛ a kpɛ́u mɛ́ ma gɛ aà kpái, tó ma kulɛaànↄ Limↄ kpɛ́piu, Dii lí sùuukɛmanↄ ń yã́pio. 19Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Ka bɛ aafia! Kɛ́ à dàzɛu, à táa'ò yↄↄ, 20ↄ̃ Lua gbɛ̃́ Ɛlizipi zĩkɛna Geazi làasookɛ̀ à mɛ̀: Ma dii tò Sili gbɛ̃́ Naamapi lɛ́ tá pã, i pↄ́ pↄ́ à mↄ̀oɛ sio. Ń Dii kuao má pɛ́lɛaàzi mà pↄe siwàɛ. 21Ɔ̃ Geazi pɛ̀lɛ Naamazi. Kɛ́ Naama è a tɛ́ ń kpɛ ń bao, ↄ̃ à bↄ̀ a sↄ̃́gou, àlɛ aà dã́. Kɛ́ à kà, ↄ̃ Naama aà là à mɛ̀: Aafiaa? 22A wèwà à mɛ̀: Aafiaɛ. Ma dii mɛ́ ma zĩma, à mɛ̀ ãnabiↄ gãli ɛ̀waaso gbɛ̃ↄn plaeↄ mɛ́ bↄ̀ Ɛflaiũↄ buiↄ bùsu gusĩsĩdeu aa mↄ̀ a kĩ́i tia. Ǹ ń gba ã́nusu kiloo bla ń uladao mɛ̀n pla. 23Ɔ̃ Naama mɛ̀: Ãnusu kiloo basiiↄ̃ sí. À nàɛwà a kàɛ̀ bãniu mɛ̀n pla ń uladao mɛ̀n pla. A kpà a ìwa gbɛ̃ↄn plaↄwa, ↄ̃ aa sɛ̀ aa dↄaaa Geaziɛ. 24Kɛ́ aa kà Ɛlizi bɛ sĩ̀sĩ musu, ↄ̃ Geazi pↄ́piↄ sìmá a kàlɛ a kpɛ́u, ↄ̃ à gbɛ̃́piↄ gbàɛ aa tà. 25Kɛ́ à gɛ̀ zɛ̀ a dii Ɛlizi kĩ́i, ↄ̃ Ɛlizipi aà là à mɛ̀: Geazi, má n gɛui? A wèwà à mɛ̀: Mapi n zↄ̀blena, mi gɛ́ gueio. 26Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Kɛ́ gↄ̃ɛpi bↄ̀ a sↄ̃́gou, àlɛ n dã́, ń dↄ̃ ma nisĩna kunnↄ weo lé? Ãnusu ge uladaↄ siama gↄↄn lao, ge kù kpɛ́ↄ ge vɛ̃ɛbuↄ ge sãↄ ge zuↄ ge gↄ̃ɛ ń nↄɛ zĩkɛnaↄ. 27Naama kusu a gↄ̃nɛɛ ń n buiↄ e gↄↄpii. Kɛ́ à bↄ̀ Ɛlizi kĩ́i, ↄ̃ kusupi lìaàla púuu lán buawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\