2 Kíaↄ 6

1Ãnabiↄ gãli gbɛ̃e ò Ɛliziɛ: Gu pↄ́ wì kↄ̃kãaakɛunnↄ gwa, à kɛ̀wɛ̃ɛ fɛ̃́nɛũ. 2Wà gɛ́ Yuudɛ̃i, wá baade i za paa, wí wá kↄ̃kãaakɛkpɛ dↄ we. Ɔ̃ Ɛlizi mɛ̀: À gɛ́. 3Ɔ̃ an gbɛ̃e mɛ̀: Ńyↄ̃ gɛ́wanↄo lé? A wèwà à mɛ̀: Má gɛ́. 4Ɔ̃ aa gɛ̀ sãnu. Kɛ́ aa kà Yuudɛ̃i, aalɛ lizↄ̃zↄ̃. 5Kɛ́ an gbɛ̃e lɛ́ za zↄ̃, ↄ̃ aà mↄo wò zù íu potoũ, ↄ̃ à wiilɛ̀ Ɛlizizi à mɛ̀: Ó'o dii, ma mↄopi sɛ̀máɛ fá! 6Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi mɛ̀: Mákĩi à zùu súsui? Kɛ́ a ↄ̀lↄɛ̀, ↄ̃ Ɛlizi lizↄ̃̀ a zù íu we, ↄ̃ mↄopi fù. 7Ɛlizi mɛ̀: Sɛ́! Ɔ̃ gbɛ̃́pi ↄbↄ̀ a kũ̀. 8Siliↄ kía fɛ̀lɛ Isailiↄwa ń zĩo. À lɛkpàaĩ ń a ìwaↄ, ↄ̃ a ònɛ́ gu pↄ́ á bòokpau. 9Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi lɛ́kpãsãkɛ̀ Isailiↄ kíaɛ à mɛ̀ aàↄ gupi dↄ̃́a, asu gɛ̃ao, asa Siliↄ lɛ́ mↄ́ weɛ. 10Ɔ̃ Isailiↄ kía gbɛ̃́ↄ zĩ̀ gu pↄ́ Lua gbɛ̃́pi a yã́ òɛpiu. Màa Ɛlizi ìↄ lɛdawà mↄ̀ↄmↄↄ, ↄ̃ ì to wàↄ gupiↄ dↄ̃́a. 11Ɔ̃ Siliↄ kía pↄ pà yã́pi musu. À a ìwaↄ kã̀aa, ↄ̃ à ń lá à mɛ̀: Wá gbɛ̃́ kpele mɛ́ dɛ Isailiↄ kía gbɛ̃́ ũi? À omɛɛ. 12Aà ìwapiↄ do wèwà à mɛ̀: Ma dii kí, i kɛ wá gbɛ̃eá aà gbɛ̃́ no. Isaili bùsu ãnabi Ɛlizi mɛ́ ì yã́ pↄ́ ni o za n kpɛa dau siu Isailiↄ kíaɛ. 13Ɔ̃ kíapi mɛ̀: À gɛ aà wɛɛlɛ gu pↄ́ a kuu, mí gbɛ̃́ↄ zĩ aà kṹi. Ɔ̃ wa òɛ̀: A ku Dotaniɛ. 14Ɔ̃ kía zĩgↄ̃ↄ gbàɛ we dasidasi ń sↄ̃deↄ ń zĩkasↄ̃goↄ. Aa gɛ̀ we gwãasĩna, aa lìa wɛ̃́lɛpizi. 15Kɛ́ Lua gbɛ̃́pi zĩkɛna fɛ̀lɛ káaukaau, à gɛ̀ bĩ́i kpɛ, ↄ̃ à zĩgↄ̃piↄ è liaa wɛ̃́lɛi ń sↄ̃deↄ ń zĩkasↄ̃goↄ. Ɔ̃ a ò Ɛlizipiɛ: Ó'o dii, wá kɛ kpelewa ni? 16A wèwà à mɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo. Gbɛ̃́ pↄ́ kúwanↄↄ dasi dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kúńnↄↄla. 17Ɔ̃ Ɛlizi wabikɛ̀ à mɛ̀: Dii, ǹ aà wɛ́ kɛ̃́ɛ̀. Ɔ̃ Dii zĩkɛnapi wɛ́ kɛ̃̀ɛ̀. Kɛ́ à gugwà lↄ, ↄ̃ à sↄ̃deↄ ń sↄ̃́go tɛdeↄ è liaa Ɛlizizi, aa lì sĩ̀sĩpia. 18Kɛ́ Siliↄ lɛ́ mↄ́ Ɛlizi kṹi, ↄ̃ à wabikɛ̀ Diiwa à mɛ̀: To gbɛ̃́piↄ vĩ̀akũ. Ɔ̃ Dii tò aa vĩ̀akũ̀ lá Ɛlizi a wabikɛ̀wawa. 19Ɔ̃ Ɛlizi ò Sili zĩgↄ̃piↄnɛ: Zɛ́ɛ bee no! Wɛ̃́lɛɛ bee no! À tɛmazi, mí gɛ́ánↄ gbɛ̃́ pↄ́ álɛ wɛɛlɛ kĩ́i. Ɔ̃ à gɛ̀ńnↄ Samali. 20Kɛ́ aa gɛ̃̀ wɛ̃́lɛpiu, ↄ̃ Ɛlizi mɛ̀: Dii, ǹ ń wɛ́ wɛ̃nɛ́ sa. Kɛ́ Dii ń wɛ́ wɛ̃̀nɛ́, aa gugwà aa è Samali wa kuu. 21Kɛ́ Isailiↄ kía ń é, à Ɛlizi là à mɛ̀: Mà ń dɛdɛ yã̀? Baa, mà ń dɛdɛa? 22Ɔ̃ Ɛlizi wèwà à mɛ̀: Ńsu ǹ ń dɛdɛo. Ni gbɛ̃́ pↄ́ n ń kũkũ zĩlauↄ dɛdɛ yã̀? Pɛ̃ɛ kpámá aa só, í kpámá aa mi, aai gbasa tá ń diiwa. 23Ɔ̃ kí blɛsakɛ̀nɛ́, aa pↄgbɛ̃̀ aa imì, ↄ̃ aa ń gbáɛ, aa tà ń diiwa. A gbɛa Sili zĩgↄ̃ gbãamↄnɛdeↄ i ɛa mↄ síi Isaili bùsuu lↄo. 24Gↄↄpla gbɛa Siliↄ kí Bɛnadada a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi, ↄ̃ aa mↄ̀ koezↄ̃̀ Samalizi. 25Ɔ̃ nↄana gbãakũ̀ Samali wɛ̃́lɛu. Wà koezↄ̃̀ńzi e wàlɛ zàa'ĩn mi yia ã́nusu kiloo do, felenguulu gbↄ̃̀ zaa nɛ́na lɛ do sↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ sↄo. 26Kɛ́ Isailiↄ kía bɛ bĩ́i musu, ↄ̃ nↄɛe wiilɛ̀wà à mɛ̀: Ma dii kí, ma suaba. 27Ɔ̃ kípi òɛ̀: Tó Dii i n suabao, má e mà n suaba má ni? Pↄ́wɛngbɛ̃kĩi ge vɛ̃ɛfɛ̃kĩi pↄe vĩe? 28Ɔ̃ à ɛ̀a aà là à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ n lei? Ɔ̃ nↄɛpi wèwà à mɛ̀: Nↄɛe mɛ́ òmɛɛ mà mↄ́ ń ma nɛgↄ̃ɛo wà so gbã, zia sↄ̃ wí a pↄ́ só. 29Ɔ̃ wa ma nɛ́ fùukɛ̀ wá sò. Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ má òɛ̀ aà mↄ́ ń a pↄ́o sↄ̃ wà só, asi za gↄↄ bee à a pↄ́ ùlɛ kↄ̀ɛ. 30Kɛ́ kí nↄɛpi yãmà, à a ulada ga kɛ̃̀. Lá a bɛ bĩ́i musu màa, kɛ́ wà wɛsɛ̀ wà aà gwà, wa è a ulakasaↄ daa a uladapi zíɛ. 31Ɔ̃ kí mɛ̀: Tó mi Safata nɛ́ Ɛlizi mi zↄ̃ gbão, Lua yãpãsĩ kɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ. 32Ɛlizi zↄ̃lɛa a kpɛ́u ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ. Ɔ̃ kí gbɛ̃́ zĩ̀ aà dↄaa gɛ́ Ɛlizi kṹiɛ e àↄ ká. E zĩnapi àↄ gɛ́ kái we, ↄ̃ Ɛlizi ò gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄnɛ à mɛ̀: Gbɛ̃dɛnaↄ̀ gbɛ̃́ zĩ̀, àlɛ mↄ́ ma mi zↄ̃i. À laaika! Tó zĩnapi kà, à zɛtaɛ̀, ásu to aà gɛ̃o. I aà dii kɛ̀sɛ kↄ̃fĩ ma dↄ aà kpɛo lé? 33Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã'onɛ́, zĩnapi kà. Ɔ̃ kípi kà à mɛ̀: Dii mɛ́ yã́ɛ bee yìawá, bↄ́yãi ma wɛ́ dↄaàzi lↄi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\