2 Kíaↄ 8

1Ɛlizi ò nↄɛ pↄ́ à aà nɛ́ vùpiɛ aà fɛlɛ ta bùsu pãleu ń a bɛdeↄ, i gↄↄplakɛ we, asa Dii dìlɛ nↄana àↄ ku Isaili bùsuu e wɛ̃̀ soplaɛ. 2Ɔ̃ nↄɛpi kɛ̀ lá Lua gbɛ̃́pi òɛwa. Aàpi ń a bɛdeↄ aa gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Filitɛ̃ↄ bùsuu e wɛ̃̀ sopla. 3Wɛ̃̀ soplapi gbɛa ↄ̃ à bↄ̀ Filitɛ̃ↄ bùsupiu à sù, ↄ̃ à gɛ̀ wiilɛi kíwa a bɛ ń a buao yã́ musu. 4Gↄↄ bee kí lɛ́ faaibo ń Lua gbɛ̃́pi zĩkɛna Geazio à mɛ̀: Yãzↄ̃ↄ pↄ́ Ɛlizi kɛ̀ↄ dau siumɛɛ. 5Gↄↄ pↄ́ àlɛ aà gɛvua yã'o kíɛ, ↄ̃ nↄɛ pↄ́ à aà nɛgↄ̃ɛ vùɛpi mↄ̀ wiilɛi kípiwa a bɛ ń a buao yã́ musu. Ɔ̃ Geazi mɛ̀: Ma dii kí, nↄɛ pↄ́ Ɛlizi aà nɛ́ vùɛ̀pin kɛ. 6Kɛ́ kí yã́pi làlawà, ↄ̃ nↄɛpi yã́pi sìuɛ̀. Ɔ̃ kí ò a zĩkɛnaↄ doɛ: Nↄɛpi pↄ́ↄ sↄaaɛ̀ ń blɛ pↄ́ kɛ̀ aà buapiu za gↄↄ pↄ́ à fɛ̀lɛ la e à gɛ̀ pɛ̀ò gbãwao. 7Ɛlizi gɛ̀ Damasi. Gↄↄ bee Siliↄ kí Bɛnadada lɛ́ gyãkɛɛ. Kɛ́ wa òɛ̀ Lua gbɛ̃́ mↄ̀ la, 8ↄ̃ kípi ò Azaeliɛ: Pↄ́ sɛ gɛ́ daiò Lua gbɛ̃́lɛ ǹ aà gba, ní oɛ̀ aà Dii lamɛɛ, tó má fɛlɛ ń gyãɛ beeo. 9Ɔ̃ Azaeli Damasi pↄmaaↄ nàaa yiongo aso bla, ↄ̃ à gɛ̀ daiò Ɛlizilɛ. Kɛ́ à kà aà kĩ́i à mɛ̀: N zↄ̀blena Siliↄ kí Bɛnadada mɛ́ ma zĩma mà n laɛ, tó a fɛlɛ ń a gyão. 10Ɔ̃ Ɛlizi wèwà à mɛ̀: Gɛ ǹ oɛ̀ a fɛlɛ ń beeo, ãma Dii ↄ̀lↄmɛɛ a gaɛ. 11Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi wɛbìi Azaeliwa e wí gɛ̀ aà kũ̀, ↄ̃ Lua gbɛ̃́pi nà ↄↄlↄwa. 12Ɔ̃ Azaeli aà là à mɛ̀: Ma dii, bↄ́yãi ńlɛ ↄ́ↄlↄi? A wèwà à mɛ̀: Kɛ́ má vãi pↄ́ ńyↄ̃ kɛ Isailiↄnɛ dↄ̃ yã́iɛ. Ńyↄ̃ tɛsↄ̃ ń zɛgikĩiↄwa, ńyↄ̃ ń ɛ̀waasoↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, ńyↄ̃ ń nɛ́ↄ wíwi, ńyↄ̃ ń nↄsindeeↄ puipui. 13Ɔ̃ Azaeli mɛ̀: Mapi n zↄ̀blena, bↄ́n ma ũ mà gbasa yãzↄ̃ↄ bee taa kɛi? Ɔ̃ Ɛlizi òɛ̀: Dii ↄ̀lↄmɛɛ, ńyↄ̃ gↄ̃ Siliↄ kía ũɛ. 14Kɛ́ à bↄ̀ Ɛlizi kĩ́i, à ɛ̀a tà a diiwa. Kɛ́ kí yã́ pↄ́ Ɛlizi ò gbɛ̀awà, à mɛ̀: A òmɛɛ ńyↄ̃ fɛlɛ aafia. 15Kɛ́ gu dↄ̀, Azaeli zwã̀a gèele sɛ kpàlɛ íu, a kù kí oaa, i wekĩi eo, à gà. Ɔ̃ Azaelipi zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 16Isailiↄ kí Ahabu nɛ́ Yolaũ kpalablea wɛ̃̀ sↄode guu, Yudaↄ kí Yosafa nɛ́ Yeholaũ nà kpalableawa. 17Aà wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ swaaↄ̃ɛ. 18À zɛ̀ ń Isaili kíaↄ yãkɛao lán Ahabu bɛdeↄwaɛ, asa à Ahabu nɛnↄɛ sɛ̀ nↄ ũɛ, ↄ̃ à yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀. 19Ń beeo Dii i we Yudaↄ tↄ̀lↄzↄ̃̀o a zↄ̀blena Davidi yã́i, asa à lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ aà bui filia aↄ dↄ gↄↄpiiɛ. 20Yeholaũpi kpalablegↄↄ ↄ̃ Ɛdↄũↄ ńzĩa sì Yudaↄwa aa ńzĩa kía kpà. 21Kɛ́ Yeholaũ gɛ̀ Saii ń a zĩkasↄ̃goↄ píi, ↄ̃ Ɛdↄũↄ lìaaàzi ń a sↄ̃́godeↄ. À fɛ̀lɛ ń kɛ̃aa gwãasĩna à tà, ↄ̃ aà zĩgↄ̃ↄ bàalɛ̀ tà bɛ. 22Ɛdↄũↄ ńzĩa sì Yudaↄwa e ń a gbão. Gↄↄ bee Libenadeↄ ńzĩa sì Yudaↄwa sↄ̃. 23Yeholaũ yã́ kĩniↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi kú Yuda kíaↄ ladau. 24Yeholaũ gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Aazia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 25Isailiↄ kí Ahabu nɛ́ Yolaũ kpalablea wɛ̃̀ kuɛplade guu ↄ̃ Yudaↄ kí Yeholaũpi nɛ́ Aazia nà kpalableawa. 26Aà wɛ̃̀ bao ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ doɛ. Aà da tↄ́n Atalia, Isailiↄ kí Ɔmɛli tↄũnaɛ. 27Aazia zɛ̀ ń Ahabu bɛdeↄ yãkɛaoɛ, à yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lán Ahabu bɛdeↄwa, asa aà ã̀nsueↄnɛ. 28À gɛ̀ nà Ahabu nɛ́ Yolaũwa, ↄ̃ aalɛ zĩka ń Siliↄ kí Azaelio sãnu Lamↄtu Galada. Kɛ́ Siliↄ Yolaũ kɛ̀'ĩa, 29ↄ̃ à ɛ̀a tà Yezɛlɛɛ e a bↄpi àↄ laa. Ɔ̃ Aazia gɛ̀ wɛ́kpalɛiaàzi we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\