2 Pita 1

1Mámɛmaa Lua zĩna Simↄↄ Piɛɛ, Yesu Kilisi zↄ̀blena, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gbɛ̃́ pↄ́ wá Lua wá Suabana Yesu Kilisi ń gbá zɛ́ aa a náaikɛ̀ láwáwa a maakɛ yã́iↄnɛ. 2Gbɛ̃kɛ ń aafiao pɛɛwá Lua ń wá Dii Yesuo dↄ̃a guu. 3Lua wá sɛ́ wàↄ ku a gawi ń a maakɛo guuɛ, a tò wà a dↄ̃, ↄ̃ aà luakɛgbãa wá gbá pↄ́ pↄ́ dɛ wàↄ vĩ, wá kua i kpaaĩ ń aà yã́o. 4Beewa à yãzↄ̃ↄ bɛɛɛde pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ kɛ̀wɛ̃ɛ, kɛ́ a yã́i wà bↄ dṹnia dↄ́ɛ'ĩi pↄ́ ì ń ↄ̃̀ↄkpa guu, wíↄ Lua dàa vĩ. 5Yã́ bee yã́i à ãiakɛ maamaa, à Lua náaikɛ maakɛa guu, í yãmaakɛ Lua yã́ dↄ̃a guu, 6íↄ Lua yã́ dↄ̃ ázĩa kũa dↄ̃ guu, íↄ ázĩa kũa dↄ̃ mɛna guu, íↄ mɛna vĩ naa Luawa guu, 7íↄ naa Luawa kↄ̃ gbɛ̃kɛ guu, íↄ gbɛ̃kɛ vĩ ń kↄ̃o ń yeakↄ̃io. 8Asa tó á yã́ beeↄ kũa mɛ́ aalɛ kã́fĩɛ́, áↄ ku pã wá Dii Yesu Kilisi dↄ̃a kã́fĩaɛ́ saio. 9Gbɛ̃́ pↄ́ yã́ beeↄ kũa sↄ̃o, à a wɛ́ kũ̀aa à gↄ̃̀ vĩ̀a ũɛ. Kɛ́ Lua duuna pↄ́ a kɛ̀ yãaↄ kɛ̃̀wà, à sã̀aàguɛ. 10A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ↄ, à ãiakɛ à gbãakpa sísia pↄ́ Lua á sisi à á sɛ́wa. Tó álɛ yã́ beeↄ kɛ, á fu bauo. 11Beewa wa gbãakpaázi maamaa, íↄ kú ń wá Dii wá Suabana Yesu Kilisio aà kpala pↄ́ lí láao guu. 12A yã́ mɛ́ tò baa kɛ́ á yã́ beeↄ dↄ̃, mɛ́ á zɛdↄa sĩana pↄ́ á kũa guu, máↄ yã́piↄ dↄáguɛ. 13Gↄↄ pↄ́ má kú ma sↄ guu, málɛ e a maa màↄ tɛ́kpaágu yã́piↄ dↄaágu guuɛ. 14Má dↄ̃ kɛ́ ma bↄa ma sↄu gↄↄ a ka tia, lá wá Dii Yesu Kilisi dↄ̀aa òmɛɛwa. 15Má ãiakɛ, kɛ́ yã́piↄ e àↄ dↄágu gↄↄpii ma gaa gbɛaɛ. 16Kɛ́ wa wá Dii Yesu Kilisi mↄa ń gbãao òɛ́, i kɛ wá tɛ́ fĩ pↄ́ wa dà ń kↄ̃niozi no. Wa wɛsì aà zↄ̃ↄkɛlɛɛ, 17gↄↄ pↄ́ Mae Lua aà kpɛlà à aà tↄbↄ̀. À Zↄ̃ↄde Gawide lↄↄ mà à mɛ̀ a Nɛ́ mɛ̀ndona yenziden aà ũ, aà yã́ ì kaagu. 18Wa lↄↄ pↄ́ bↄ̀ luabɛpi mà gↄↄ pↄ́ wá kúaànↄ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu. 19Bee yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò sĩana pìliwànɛ́. A maa à laaidↄ yã́piwa filia pↄ́ lɛ́ guduuduu pu ũɛ e gudↄlɛia saana àↄ gɛ́ bilɛi á sↄ̃u, gu i dↄɛ́. 20Àↄ dↄ̃ gĩa kɛ́ gbɛ̃e lí fↄ̃ yã́ pↄ́ ãnabi kɛ̃̀ láu bↄↄlɛkɛ̀ ń azĩaoo. 21Ãnabiↄ yãe lí bↄ gbɛ̃nazĩna pↄeã guuo, aa Lua yã́ ò lá aà Nisĩna dↄ̀aanɛ́waɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\