2 Pita 2

1Ãnabi ɛgɛnaↄ bↄ̀ yãa Isailiↄ guu. Beewa waasokɛn ɛgɛnaↄ bↄ á guu lↄ, aai ɛɛ pↄ́ ì to wà kaalɛ ká Lua yãdanɛu, aai lelekpa Dii pↄ́ ń bózi, aai ńzĩa kaalɛ kã́ndo. 2Wa tɛ́ńzi dasi an wisaiyãkɛa guu, wi sĩana zɛ́ bɛ̃̀ɛbo an yã́i. 3An bĩikɛa guu aa á ble ń ɛɛ pↄ́ aaì blewào. Yã́kpalɛ zↄ̃̀lɛmá à gɛ̃̀gɛ̃, i lí na ń Kàalɛna wɛ́uo. 4Asa Lua i malaika pↄ́ duunakɛ̀ↄ too, à ń ká gbã́o sia pↄ́ kú zĩ́lɛzĩlɛ guu, àↄ ń kũa e yã́kpalɛkɛgↄↄzĩɛ. 5I dṹnia zi ń a yãdansai pↄ́ kú a guuↄ too, a tò í dàńla. Ãma à Nↄee pↄ́ ì maakɛa waasokɛ bↄ̀ ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn soplaↄ. 6À yãdà Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄola, à ń kaalɛ aa gↄ̃̀ túfu ũ yã́ pↄ́ a luayãdansaiↄ le seela ũ. 7Ãma à Lↄtu bↄ̀. A dɛ gbɛ̃maa ũ, aà nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà ikoyãdansaipiↄ wisaiyãkɛa yã́i. 8Gbɛ̃maapi kú ń guuɛ, yãvãi pↄ́ àlɛ e àlɛ ma lá gu lɛ́ dↄ aà wã̀wã aà nↄ̀sɛmaa yã́i. 9Màa Dii gbɛ̃́ pↄ́ naawa bↄa yↄ̃a guu dↄ̃, mɛ́ a gbɛ̃vãi kũa dↄ̃ e àↄ gɛ́ ĩadaiwà yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. 10Atɛ̃sa gbɛ̃́ pↄ́ aaì saka ikoyãu, an mɛ̀ dↄ́ɛ'ĩiↄ ì dↄaanɛ́ gbãsĩkɛa guuↄ. Waasokɛn ɛgɛnapiↄá sↄ̃gbãade kàamaideↄnɛ. Dↄ́ɛa ń malaika gawideↄ lí ń vĩa kũo. 11Malaika pↄ́ an gbãa ń ń ikoo dɛ waasokɛnapiↄlaↄ aali we ń tↄbɛ̃ɛsì aa gɛ̀ ń ń káalao Dii aɛo. 12Gbɛ̃́piↄ ì yã́ pↄ́ wa a gbadↄ̃o bɛ̃̀ɛboɛ. Gbɛ̃nazĩn báa mɛ́ dańla, aa làasoo vĩo. Wà ń í kɛ́ wà ń kṹ wà ń dɛ yã́iɛ. Aa kaalɛ lán nↄ̀bↄↄwaɛ, 13wi vãi pↄ́ aa kɛ̀ fĩabonɛ́. Dↄ́ɛ'ĩikɛa fãanɛ ì kɛnɛ́ yã́ na ũɛ. Gↄↄ pↄ́ aalɛ blɛbleánↄ, aaì pↄnakɛ ń ń kↄ̃nikɛanɛ́oɛ. An kua á guuá sãaɛ mɛ́ gbãsĩɛ. 14An wɛ́ ìↄ pɛa nↄɛ dↄ́ɛ'ĩideↄwa, duuna lí mↄ́máo. Aaì kↄ̃nikɛ gbɛ̃́ pↄ́ Lua yã́ i zɛdↄ ń guuoↄnɛ. Bĩi ń sↄ̃ pà. Lua lɛkɛ̀nɛ́ɛ. 15Aa sã̀sã, aa kɛ̃̀ zɛ́ súsuwa, aa zɛ́ doũ sɛ̀ ń Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ pↄ́ ye ↄbɛ̃ɛio. 16Zàa'ĩna a pↄ́lɛbũu'ia à yã'òɛ̀ lán gbɛ̃nazĩnawa, à aà gbà laai aà vãikɛa musu, à gìɛ̀ ń aà mìsaiyãkɛao. 17Gbɛ̃́ beeↄ dɛ lán nibↄna pↄ́ a í bàwaɛ, lán lousisia pↄ́ gɛ̃̀zɛa ń ĩ́anaowa. Gusia níinii ↄ̃ Lua dìlɛnɛ́ yàae ũ. 18Aaì ĩ́an gii zↄ̃ↄ dã, aaì kↄ̃nikɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ̀ sã́sãzɛu dafuↄnɛ ń dↄ́ɛ'ĩio ń wisaiyão. 19Yã́ pↄ́ ì ń ↄ̃̀ↄkpa zↄↄn ń ũ, ↄ̃ aaì gↄ̃a wɛ̃́ɛↄ ũ lɛgbɛ̃nɛ́. Asa gbɛ̃́pii dɛ yã́ pↄ́ a sↄ̃ blè zↄ ũɛ. 20Tó aa bↄ̀ dṹnia gbãsĩkɛau wá Dii wá Suabana Yesu Kilisi dↄ̃a sabai, mɛ́ aa tò yã́pi ɛ̀a yèelɛmá à ń sↄ̃ blè, an kua gbɛzã vãi ìↄ dɛ a káaua. 21Tó aai zɛ́ súsu dↄ̃ yãao, bee maańnↄ dɛ kɛ́ aa dↄ̃̀ aa gbàsa bↄ̀ Lua yã́ pↄ́ wa dànɛ́ kpɛla. 22Yáasi pↄ́ wa kɛ̀ɛ beeↄ sĩana sùmá: Gbɛ̃ ì ɛa pↄ́ pↄ́ a pìsi ble. Beewa lↄ: Sàwakusana pↄ́ wà a zu'ò ì ɛa málɛ pɛ̀lɛau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\