2 Pita 3

1Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá plaade pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́n kɛ. Ampii guu ma yã́ dↄ̀águ, kɛ́ à vu iu ń làasoo maaoɛ. 2Má ye yã́ pↄ́ Lua ãnabiↄ ò yãaↄ dↄágu ń yã́ pↄ́ Dii wá Suabana dìlɛ a zĩnaↄnɛ aa òɛ́o. 3Àↄ dↄ̃ za káau kɛ́ gↄↄgbɛzãzĩ zĩapↄeãkɛnaↄ mↄ á kɛ pↄ́ↄpↄↄ 4aa mɛ: I a mↄa lɛgbɛ̃o lé? A ku má ni? Wá maeↄ gàga, kási pↄ́pii kú a gbɛu lá Lua dṹnia kàlɛwaɛ. 5Kɛ́ Lua yã'ò yãa, à musu ń dṹniao kɛ̀, aa yã́pi kpà swã́aɛ. À tↄↄlɛ bↄ̀ íu, a ku ípi sabai, 6ípi mɛ́ dà dṹnia káaua à kàalɛ. 7Lua yã'oa doũpi mɛ́ tò musu ń dṹnia tiaɛ beeo dilɛa tɛ́ pↄ́ ũ e gↄↄ pↄ́ a yã́kpalɛkɛ ń a yãdansaiↄ, i ń kaalɛ. 8Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, ásu to yã́ɛ bee sã́águo: Gↄↄ do dɛ Diiɛ lán wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄowaɛ, mɛ́ wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄo dɛɛ̀ lán gↄↄ dowa. 9Dii zígbia ń yã́ pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ kɛao lá gbɛ̃eↄ lɛ́ ewao, àlɛ mɛnakɛánↄ. A ye gbɛ̃e kaalɛo, a ye gbɛ̃́pii nↄ̀sɛlilɛɛ. 10Dii mↄ́zĩ aↄ dɛ lán kpã́i mↄawaɛ. Zĩbeezĩ musu a gɛ̃zɛa bìoo, a pↄ́ↄ tɛ́kũ aa pia, tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ aↄ ku lↄo. 11Lá pↄ́pii a kaalɛ màa, à tó á kua àↄ ku kua ũ. À tó á kua àↄ adoa luayãmanaↄ ũ 12wɛdↄa aà mↄgↄↄi, í wɛtã gↄↄpi ka kpakpa. Gↄↄpi zĩ́ musu a kaalɛ ń tɛ́o, a pusu i a pↄ́ↄ yↄ́. 13Ãma Lua tↄↄlɛ dafu ń luabɛ dafuo lɛgbɛ̃̀, ↄ̃ wá wɛ́ dↄi. We maakɛa aↄ kuu. 14A yã́ mɛ́ tò ma gbɛ̃́ yenzideↄ, wɛdↄa gↄↄpizi guu à ãiakɛ àↄ ku sãasai gbãsĩsai, íↄ na ń Luao. 15À wá Dii mɛnakɛa dilɛ suabaa ũ, lá wá gbɛ̃́ yenzide Pↄlu lakɛ̃̀ɛ́ ń ↄ̃nↄ pↄ́ Lua aà gbàowa. 16Yã́piↄ ↄ̃ Pↄlu ì o lá pↄ́ a kɛ̃̀ↄ guu píi. Aà lápi gueↄ maa zĩ'ũ. Wɛ́siadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ an zɛa gbãaoↄ aaì yã́piↄ kole, lá aaì kɛ ń Luayãtaala kĩniↄwaɛ lↄ. Màa aaì ńzĩa da kaalɛu. 17Ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá á yã́pi dↄ̃ kↄ̀, à laaika kɛ́ ikoyãdansaiↄ su á sã́sã ń ń ɛɛoo. Ásu bↄ á zɛa gbãau à lɛ́lɛo. 18Àↄ gbã wá Dii wá Suabana Yesu Kilisi gbɛ̃kɛ ń aà dↄ̃ao guu. Ɔ̃mɛ gawi vĩ tia e gↄↄpii! Ãmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\