2 Samuɛli 11

1Kɛ́ í bↄ̀ ɛu, gↄↄ pↄ́ kíaↄ ì gɛ́ zĩkai, ↄ̃ Davidi Yoabu zĩ̀ ń a ìwaↄ ń Isailiↄ píi. Aa Amↄniↄ ásookɛ̀, ↄ̃ aa koezↄ̃̀ Labazi. Davidi sↄ̃ a ku Yelusalɛũ. 2Kɛ́ oosi kɛ̀, ↄ̃ Davidi fɛ̀lɛ a liiwa, àlɛ bɛbɛ a kpɛ́ musu. Za kpɛ́ musu we ↄ̃ à nↄɛe è, àlɛ zu'o. Nↄɛpiá nↄ kɛfɛnaɛ maamaa, 3ↄ̃ à gbɛ̃́ zĩ̀ nↄɛpi yã́ gbɛai. Ɔ̃ wa òɛ̀: Ɛliaũ nɛ́ Basɛban we, Iti bui Uli naɛ. 4Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aà sísii. Kɛ́ à mↄ̀, ↄ̃ Davidi wùlɛaànↄ, ↄ̃ nↄɛpi tà bɛ. Aàpi sↄ̃ à ↄkũ gbãbↄ̀ dafuɛ. 5Kɛ́ à nↄsì, ↄ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ Davidiɛ à mɛ̀ a nↄsì. 6Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ zĩ̀ Yoabuwa à mɛ̀: Iti bui Uli gbaɛmɛɛ. Ɔ̃ Yoabu aà gbàɛɛ̀. 7Kɛ́ Ulipi mↄ̀, ↄ̃ Davidi Yoabu aafia gbɛ̀a ń zĩgↄ̃ↄ ń zĩ pↄ́ aalɛ káo. 8Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Ta bɛ zu'oi. Kɛ́ Uli bↄ̀ kibɛ, ↄ̃ kí gbɛ̃́ zĩ̀ɛ̀ ń blɛo. 9Ãma Uli i ta a bɛo, kibɛ gↄ̃u ↄ̃ à ìu ń a zĩkɛnkĩniↄ. 10Ɔ̃ wa ò Davidipiɛ wà mɛ̀: Uli i ta a bɛo. Ɔ̃ à Uli là à mɛ̀: Má dↄ̃ ńsu ń wɛ̃́lɛo dafu ni? Àkɛa ni ta bɛo ni? 11Uli wèwà à mɛ̀: Kpagolo ń Isailiↄ ń Yudaↄ ku zwã̀akpɛↄ guu. Ma dii Yoabu ń a gbɛ̃́ↄ ku sɛ̃u. Má fↄ̃ ta bɛ mà pↄble mà imi, mà wúlɛ ń ma naoo. Ń n kuao má yã́pi kɛo. 12Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Gↄ̃ la gbã lↄ, zia mí n gbaɛ. Ɔ̃ Uli gↄ̃̀ Yelusalɛũ zĩbeezĩ ń a gↄↄ sìao lↄ. 13Davidi aà sìsi, à pↄblè à imìaànↄ, ↄ̃ Davidi ikàkaɛ̀. Kási kɛ́ à bↄ̀ oosi, à gɛ̀ ì ń a dii kía zĩkɛnaↄɛ, i ta a bɛo. 14Kɛ́ gu dↄ̀, Davidi lakɛ̃ Yoabuɛ, ↄ̃ à Uli gbàɛò. 15Lápi guu à mɛ̀: À Uli dↄaa gu pↄ́ zĩ pãsĩu, í pↄ̀ↄbↄzã kɛ aà kpɛ, kɛ́ wà e wà aà dɛ. 16Gↄↄ pↄ́ Yoabu lɛ́ koezↄ̃ wɛ̃́lɛpizi, ↄ̃ à Uli dà gu pↄ́ a dↄ̃ nɛgↄ̃naↄ kuu. 17Kɛ́ wɛ̃́lɛdeↄ bↄ̀lɛ lɛ́ zĩka ń Yoabuo, aa Davidi zĩgↄ̃eↄ dɛ̀dɛ. Iti bui Uli kú ń guu. 18Ɔ̃ Yoabu gbɛ̃́ zĩ̀ Davidiwa aà zĩ̀ yã́ dau siuɛ̀ píi. 19A ò zĩnapiɛ: Tó n zĩ̀ yã́ dàu ń sìu kíɛ píi ń làa, 20tó aà nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ tò a sↄ̃ wɛ̃́lɛzi kãikãi ń zĩoi? Á dↄ̃ kɛ́ bĩ́imusudeↄ lí ka gbaɛmá zĩ́lɛo lé? 21Dé mɛ́ Gedeↄ̃ↄ nɛ́ Abimɛlɛki dɛ̀i? Nↄɛ mɛ́ ↄzↄ̃̀ wísilↄgbɛi za bĩ́i musu, ↄ̃ à aà dɛ̀ Tebezio lò? Àkɛa a sↄ̃ bĩ́izi kãikãi màai? Tó a ònɛ màa, ní oɛ̀ aà zↄ̀blena Uli, Iti bui gà lↄ. 22Ɔ̃ zĩnapi dàzɛu. Kɛ́ à kà Davidi kĩ́i, à yã́ pↄ́ Yoabu dàɛ òɛ̀ píi. 23À mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu, aalɛ gbãamↄwɛ̃ɛ wɛ̃́nkpɛɛ, ↄ̃ wa ń yá e ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu. 24An kàzunaↄ ku za bĩ́i musuɛ, ↄ̃ aa ka fã̀ n gbɛ̃́ↄgu zĩ́lɛ, aa ń gbɛ̃eↄ dɛ̀dɛ. N zↄ̀blena Uli, Iti bui gà lↄ. 25Ɔ̃ Davidi ò zĩnapiɛ: O Yoabuɛ asu to yã́pi kɛɛ ĩ́io. Wìliↄ gbɛ̃́ pↄ́ zĩ a ń bleↄ dↄ̃o. Aà zĩka ń wɛ̃́lɛpideↄ ń gbãao, i kwɛ́. Ǹ aà gba sↄ̃ màa. 26Kɛ́ Uli na mà a zã́ gà, à ↄ́ↄlↄ̀. 27Kɛ́ gɛ'ↄↄlↄgↄↄ làa, Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa sùaànↄ Davidipi bɛ, ↄ̃ à gↄ̃̀ aà na ũ. À nɛ'ìaànↄ gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ yã́ pↄ́ Davidi kɛ̀pi kɛ̀ Diiɛ ĩ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\