2 Samuɛli 12

1Dii Natã zĩ̀ Davidiwa. Kɛ́ à kà, a òɛ̀: Gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaeↄ mɛ́ kú wɛ̃́lɛ doũ, gbɛ̃doá ↄdeɛ, gbɛ̃do sↄ̃ taasideɛ. 2Ɔdepi sãↄ ń zuↄ vĩ dasidasi, 3taasidepi sↄ̃ a pↄe vĩo, sãnununa mɛ̀ndoe a lù. Ɔ̃ à ↄlìai, à zↄ̃ↄkũ̀ ń aà nɛ́ↄ sãnu aà bɛ. Aaìↄ blɛ doũ ble, aaìↄ imi ta doũ, ì wúlɛ aà pↄlɛu, ↄ̃ àlɛ gwa lán azĩa nɛnↄɛnawa. 4Kɛ́ nibↄ pìla ↄdepiwa, ↄ̃ i we sã ge zu kũ̀ a kpàsa guu à nibↄpi yàaekɛòo, taaside sãnununapi ↄ̃ a sìwà, à a nibↄpi yàaekɛ̀ò. 5Ɔ̃ Davidi pↄ pà ↄdepi yã́ musu maamaa, a ò Natãɛ: Dii ku! À kũ̀ wà gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kɛ̀ dɛɛ. 6Lá màa a kɛ̀, i aà wɛ̃nagwao, aà sãpi fĩabo lɛɛ síiↄ̃. 7Ɔ̃ Natã ò Davidipiɛ: Ḿmɛ ń gbɛ̃́pi ũ. Dii Isailiↄ Lua mɛ́ yã́ɛ bee ò à mɛ̀: Ma n kpa Isailiↄ kía ũɛ, ma n bↄ Saulu ↄzĩ, 8ↄ̃ ma n diipi bɛ kpàma, ma aà naↄ nànɛ n ↄzĩ. Ma Isailiↄ ń Yudaↄ kpàma n gbɛ̃́ↄ ũ. Tó bee kɛ̀nɛ fɛ̃́nɛũ, má a pãleↄ kã́fĩnɛ. 9Bↄ́yãi n sakà ma yã́ui? N yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀, n Iti bui Uli dɛ̀ ń fɛ̃ndao, n aà nↄsì ń sɛ̀. Ń tò Amↄniↄ aà dɛ̀ zĩ guu. 10Za gbã yãpãsĩ a kɛ̃ n bɛwa bau lↄo, asa n sakàmaguɛ, n Iti bui Uli nↄ sì ń sɛ̀. 11Ɔ̃ Dii ɛ̀a yã́ɛ bee ò à mɛ̀: Ma! Má tó nzĩa bɛdeↄ yã'inɛ. Má n naↄ sima, mí ń kpá n gbɛ̃́deewa n wáa, i wúlɛńnↄ gupuau. 12N yãkɛ̀ asii guuɛ. Mapi sↄ̃ má yã́pi kɛnɛ gupuau Isaili píi wáaɛ. 13Ɔ̃ Davidi ò Natãɛ: Ma duunakɛ̀ Diiɛ. Ɔ̃ Natã òɛ̀: Dii n duuna kɛ̃̀ma, ńyↄ̃ gao. 14Ãma lá n dↄɛ Diiwa maamaa yã́pi kɛa musu, nɛgↄ̃ɛ pↄ́ nↄɛpi ìnnↄ a gaɛ. 15Kɛ́ Natã tà bɛ, ↄ̃ Dii tò nɛ́ pↄ́ Uli na ì ń Davidiopi gyã kũ̀. 16Ɔ̃ Davidi lɛ́ Lua sisi nɛ́pi yã́ musu ń lɛyeo, gwã́ ì wúlɛ bùsuuɛ. 17Aà bɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ìↄ zɛaàla aà fɛlɛ bùsuu, ãma ìli weio, mɛ́ ìli pↄbleńnↄo. 18A gↄↄ soplade zĩ́ ↄ̃ nɛ́pi gà. Vĩa Davidi ìwaↄ kũ̀, aai fↄ̃ òɛ̀ nɛ́pi gào. Aa mɛ̀: Gↄↄ pↄ́ nɛ́pi ku, wa yã'òɛ̀, i wá yãmao. Kpelewa wá oɛ̀ sa nɛ́pi gài? A yãvãikɛ. 19Davidi è a ìwaↄ lɛ́ yã́kpãina okↄ̃ɛ, ↄ̃ a dↄ̃̀ kɛ́ nɛ́pi gàɛ. À ń lá à mɛ̀: Nɛ́pi gà yã̀? Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Ao! À gàɛ. 20Davidi fɛ̀lɛ bùsuu, à zu'ò à nísidↄ̀ↄ à a pↄkasaↄ lìlɛ, ↄ̃ à gɛ̀ kùlɛ Diiɛ a kpɛ́u. Kɛ́ à ɛ̀a tà bɛ, à pↄblea gbɛ̀a, ↄ̃ wa kpàwà, a blè. 21Aà ìwaↄ aà là à mɛ̀: Àkɛa ńlɛ yãkɛ màai? Gↄↄ pↄ́ nɛ́pi ku, n lɛyè n ↄ́ↄlↄ̀. Kɛ́ à gà sa, n fɛlɛ n pↄblè. 22A wèmá à mɛ̀: Gↄↄ pↄ́ nɛ́pi ku, ma lɛyè ma ↄ́ↄlↄ̀, asa ma mɛ̀, tó Dii a ma wɛgwa à to nɛ́pi àↄ kun no, dé mɛ́ dↄ̃i? 23Lá à gà sa, bↄ́yãi máↄ lɛyea lↄi? Má fↄ̃ mà aà vu yã̀? Má gɛ́ aà kĩ́i, ãma aàpi a e ɛa mↄ ma kĩ́io. 24Davidi a na Basɛba nↄ̀sɛ nìniɛ̀, ↄ̃ à gɛ̀ wùlɛaànↄ. À nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Salomↄↄ. Dii yeaàzi, 25ↄ̃ à ãnabi Natã zĩ̀wà à tↄkpà nɛ́piɛ Yedidia Dii yeaaàzipi yã́i. 26Yoabu zĩkà ń Amↄniↄ Laba, ↄ̃ à kibɛ sì. 27Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidiwa à mɛ̀: Ma zĩkà ń Labadeↄ, ↄ̃ ma ń ítↄkĩi sì. 28Zĩgↄ̃ kĩniↄ kãaa sa, ní mↄ koezↄ̃ wɛ̃́lɛpizi, ní sí. Tó màa no, má sí, wi ma tↄ́kpaɛ̀. 29Ɔ̃ Davidi zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi, à gɛ̀ lɛ̀lɛ Labawa a sì. 30Wà ń tã́a Mↄlↄku vua fùa gò aà miwa, wa kpà Davidiɛ. A gbia kà kiloo baakwi, mɛ́ gbɛ̀ bɛɛɛde kuwà. À wɛ̃́lɛpi pↄ́ↄ nàaa dúuduu, 31ↄ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ kũ̀kũ bↄ̀lɛńnↄ, à ń da síi zĩu ń dúuduusu zĩo ń mↄo zĩo, mɛ́ a tò aa bilikibↄ̀. Màa a kɛ̀ Amↄni wɛ̃́lɛↄnɛ píi, ↄ̃ à ɛ̀a tà Yelusalɛũ ń a zĩgↄ̃ↄ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\