2 Samuɛli 17

1Aitofɛli ò Abisaloũɛ: To mà zĩgↄ̃ↄ sɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000), mí gɛ́ pɛ́lɛińnↄ Davidizi gwã́a. 2Má lɛ́lɛwà gↄↄ pↄ́ à kpàsa, aà ↄ bùsaɛ, mí aà fu, aà gbɛ̃́ↄ i bàalɛ píi, mí aà dɛ ado, 3mí sunɛ ń gbɛ̃́ↄ píi. Ampii sua yã́ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ ńlɛ wɛ yã́ ũɛ. Tó à gà, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ gↄ̃ yãkelesai ḿpii. 4Yã́pi kà Abisaloũgu ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi. 5Ɔ̃ Abisaloũ mɛ̀: Aaki gbɛ̃́ Usai sísi lↄ, wà ma lá a o sↄ̃. 6Kɛ́ Usai kà, Abisaloũ òɛ̀: Lá Aitofɛli òn kɛ. Wà kɛ lá a òwa yã̀, ge wásu kɛ màao? Ń è kpelewai? 7Usai wèwà à mɛ̀: Lɛ́ pↄ́ Aitofɛli dàwá gbã maao. 8Ń n mae dↄ̃ ń aà gbɛ̃́ↄ. Zĩ̀kan maaↄn ń ũ, aa pãsĩ lán wài nɛade pↄ́ wà a nɛ́ↄ sìwàwaɛ. N maeá zĩgↄ̃ɛ, a we i gudoũ ń a gbɛ̃́ↄo. 9Kɛ́ a ku tia, àↄ ulɛa gbɛ̀'ɛ guu ge gupãleiɛ. Tó à sù dↄ̀aa a lɛ̀lɛ wá gbɛ̃́ↄwaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ a baomà a mɛ, wà zĩblè Abisaloũ zĩgↄ̃ↄwaɛ. 10Baa nɛgↄ̃na pↄ́ wↄ́ↄ vĩ lán nↄ̀ↄmusuwaↄ sↄ̃ a kɛ̃́ńguɛ, asa Isailiↄ dↄ̃ píi kɛ́ n maeá zĩ̀kan maaɛ, mɛ́ nɛgↄ̃naↄ kuaànↄ. 11A yã́ mɛ́ tò lɛdama pↄ́ má vĩn kɛ: Isailiↄ kãaanzi píi za Dã e za Bɛɛsɛba, aaiↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa, ní dↄaanɛ́ zĩlau. 12Wá aà le gu pↄ́ a kuu píi, wí lɛ́lɛwà lán fíi kwɛa tↄↄlɛwawa. Aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ píi, an gbɛ̃e a bↄo. 13Tó à sù gɛ̃̀ wɛ̃́lɛeuɛ sↄ̃, Isaili baade píi ba sɛ gɛ́ò we, aai pↄ́ pↄ́ wà wɛ̃́lɛpi kàlɛwàↄ gálɛ táò guzulɛu. Baa a gbɛ̀ kasonae, wasu e we lↄo. 14Ɔ̃ Abisaloũ ń Isailiↄ píi mɛ̀: Usai lɛdama maa dɛ Aitofɛli pↄ́a. Dii mɛ́ zɛ̀ò à Aitofɛli lɛdama maapi bãdɛ, kɛ́ à e Abisaloũ ásookɛ yã́i. 15Ɔ̃ Usai ò sa'ona Zadokiɛ ń sa'ona Abiataao à mɛ̀: Aitofɛli lɛdà Abisaloũwa ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lá aa kɛ kɛ́wa, ↄ̃ mapi sↄ̃ ma lɛdàmá ma mɛ̀ lá á kɛn la. 16À gbɛ̃́ↄ zĩ kpakpa aa gɛ o Davidiɛ asu i swabↄlɛuo, aà bua kpakpa, kɛ́ wasu aàpi ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ míↄnzↄ̃o yã́i. 17Yonatãa ń Aimaazao ku Logɛli nibↄnai, asa aa fↄ̃ bↄ gupuau Yelusalɛũo. Ɔ̃ nↄɛ zĩkɛna gɛ ònɛ́ aa gɛ baopi kpa kí Davidiɛ. 18À mↄ lè ɛ̀waasoe ń é, ↄ̃ à gɛ̀ a ò Abisaloũɛ. Gbɛ̃ↄn plapiↄ dàzɛu gↄ̃̀ↄ, aa gɛ̀ gbɛ̃e bɛ Bauliũ. Lↄ̀ↄ ku ua we, ↄ̃ aa gɛ̃̀u. 19Ɔ̃ nↄɛe lↄ̀ↄpi nɛ́ tàɛ à pↄ́wɛna fã̀lɛwà, gbɛ̃e a yã́ dↄ̃o. 20Kɛ́ Abisaloũ gbɛ̃́ↄ mↄ̀ nↄɛpi bɛ aa mɛ̀: Aimaaza ń Yonatãao ku má ni? A wèmá à mɛ̀: Aa bùa swa'ↄnawa. Aa ń wɛɛlɛ, aai ń eo, ↄ̃ aa ɛ̀a tà Yelusalɛũ. 21Kɛ́ aa tà, ↄ̃ gbɛ̃ↄn plapiↄ bↄ̀lɛ lↄ̀ↄpiu, aa gɛ̀ wa ò kí Davidiɛ aa mɛ̀: Bua swawa kpakpa, asa Aitofɛli lɛkpàaĩnziɛ. 22Davidi dàzɛu ń gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄ píi, aa bùa Yuudɛ̃wa. Kɛ́ gu dↄ̀, an gbɛ̃e i gↄ̃o, aa bùa ḿpiiɛ. 23Kɛ́ Aitofɛli è wi zĩkɛ a lɛdamawao, à fɛ̀lɛ káoyè a zàa'ĩnaɛ, à tà a bɛ wɛ̃́lɛu. À a bɛ yãgↄ̃̀gↄ̃, ↄ̃ à azĩa lòo à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ a mae mia'ɛu. 24Davidi gɛ̀ Maanaiũ, ↄ̃ Abisaloũ bùa Yuudɛ̃wa ń Isailiↄ píi. 25Abisaloũ Amasa dìlɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ Yoabu gbɛu. Amasaá Isimaɛla bui Yɛtɛɛ nɛ́ɛ. Aà dan Yɛse nɛ́ Abigaili ũ, Yoabu da Zeluia dãunaɛ. 26Isailiↄ ń Abisaloũo bòokpà Galada bùsuu. 27Kɛ́ Davidi kà Maanaiũ, Naasa nɛ́ Sobi, Laba wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Amↄni bùsuu gbɛ̃́ mↄ̀ ń Lodebaa gbɛ̃́ Amiɛli nɛ́ Makiio ń Logɛliũ pↄ́ kú Galada bùsuu gbɛ̃́ Baazilaio. 28Aa mↄ̀ ń wúlɛbↄↄ ń taↄ ń ooↄ ń éseo ń naao ń pɛ̃ɛtio ń pↄ́wɛna kpasaao ń bláao ń dopↄↄ 29ń zↄ́o ń vĩfãaio ń sã nↄ̀ↄo ń gàseo, aa kpà Davidiwa ń gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ aa ble, asa aa mɛ̀: Nↄana ń imio gbɛ̃́piↄ dɛ̀ gbáau, aa kpàsaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\