2 Samuɛli 24

1Dii pↄ ɛ̀a pà Isailiↄzi, ↄ̃ à Davidi swãfɛ̃̀nɛ́ à mɛ̀: Gɛ́ Isailiↄ ń Yudaↄ naoi. 2Ɔ̃ kí ò Yoabuɛ ń zĩgↄ̃ dↄaana pↄ́ kuaànↄↄ à mɛ̀: À Isaili buiↄ bùsu kɛɛlɛ píi za Dã e à gɛ pɛò Bɛɛsɛbawa, í ń nao, kɛ́ mà e mà ń dasilɛ dↄ̃. 3Ɔ̃ Yoabu ò kíɛ: Ma dii kí, Dii n Lua n gbɛ̃́ↄ kↄ̃nɛ lɛɛ basↄo, ní wɛsiɛ, ãma ma dii kí, àkɛa ń ye ǹ kɛ màai? 4Ń beeo kí yã́ Yoabu ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ blè, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ kí kĩ́i, aa gɛ̀ Isailiↄ naoi. 5Aa bùa Yuudɛ̃wa, aa bòokpà Aloee saɛ. Wɛ̃́lɛpi ku guzulɛuɛ. Ɔ̃ aa Gada bùsu kɛ̀ɛlɛ e Yazɛɛ. 6Aa Galada bùsu kɛ̀ɛlɛ aa gɛ̀ Kadɛsi, Iti bùsuu e Dãyaani, ↄ̃ aa gɛ̀ Sidↄ̃ oi. 7Aa gɛ̀ Tii wɛ̃́lɛ bĩ́ideu ń Iviↄ ń Kanaaↄ wɛ̃́lɛↄ guu píi, ↄ̃ aa gɛ̀ Yuda bùsu gɛↄmidↄkĩi oi e Bɛɛsɛba. 8Aa bùsupi kɛ̀ɛlɛ píi. Mↄ kɛ̃okwi ń gↄↄ baoo gbɛa aa ɛ̀a sù Yelusalɛũ. 9Ɔ̃ Yoabu gbɛ̃́ pↄ́ à ń naoↄ lɛ́ ò kíɛ. Isaili gↄ̃ɛ pↄ́ aa fɛ̃nda dↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa síiↄ̃ɛ (800.000). Yudaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla ń basↄoo (500.000). 10Gbɛ̃́piↄ naoa gbɛa Davidi ku déndↄ̃mɛɛ guu, ↄ̃ a ò Diiɛ: Ma duunakɛ̀ yã́pi kɛa guu maamaaɛ. Dii, mapi n zↄ̀blena, ma tàae kɛ̃a sa, asa ma sↄũyã kɛ̀ɛ. 11Kɛ́ Davidi fɛ̀lɛ kↄↄ, Dii yã'ò ãnabi Gada, Davidi gu'enaɛ à mɛ̀: 12Gɛ ǹ o Davidiɛ ma mɛ̀, má yã́ mɛ̀n àaↄ̃ kpálɛ aà gɛ̃zĩ, aà yã́piↄ do gwa à sɛ́, mí kɛɛ̀. 13Ɔ̃ Gada gɛ̀ Davidi lè, a òɛ̀ à mɛ̀: Imina kaa ń bùsuu wɛ̃̀ sopla ge n ibɛɛↄ pɛ́lɛanzi n bàalɛanɛ́ mↄ àaↄ̃ ge gagyãkaa n bùsuu gↄↄ àaↄ̃, a kpele ń sɛ̀i? Làasookɛwà ǹ gwa, mí gɛ o Lua pↄ́ ma zĩɛ. 14Ɔ̃ Davidi ò Gadaɛ: Má kú yeelɛa zↄ̃ↄ guuɛ. Má sì wà lɛ́lɛ wà da Dii ↄzĩ, asa a sósobi vĩ maamaaɛ. Asu to mà lɛ́lɛ da gbɛ̃nazĩna ↄzĩo. 15Ɔ̃ Dii gagyãkà Isailiↄgu za kↄↄ bee e gↄↄ pↄ́ à zɛ̀ò. Sɛa za Dã e à gɛ̀ pɛ̀ò Bɛɛsɛbawa Isailiↄ gàga gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000). 16Kɛ́ Dii Malaika ↄbↄ̀ àlɛ yã́yia Yelusalɛũdeↄwa, Dii a nↄ̀sɛ suumpà yã́pi musu, ↄ̃ a ò malaikapiɛ: Zɛ màa! Ǹ n ↄ sↄaa sa. Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛ ↄ̃ Dii malaikapi kuu. 17Gↄↄ pↄ́ Davidi malaikapi è, àlɛ ń dɛdɛ, a ò Diiɛ: Mámɛ ma duunapi kɛ̀ ma tàaekɛ̀. Gbɛ̃́piↄá ma kpàsa sãↄnɛ, aai yãe kɛo. To n ↄ su mapi ń ma de bɛdeↄwa. 18Gↄↄbeezĩ Gada gɛ̀ Davidi lè a òɛ̀: Gɛ́ Dii gbagbakĩi boi Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛu. 19Ɔ̃ Davidi gɛ̀ lá Dii a yã́ ò Gadaɛwa. 20Kɛ́ Alauna wɛzù, a è kí ń a gbɛ̃́ↄ lɛ́ mↄ́ a kĩ́i, ↄ̃ à gɛ̀ kùlɛɛ̀ à wùlɛ a gbɛɛu 21à mɛ̀: Ma dii kí, àkɛa ńlɛ mↄ́ mapi n zↄ̀blena kĩ́ii? Davidi wèwà à mɛ̀: Ma mↄ n pↄ́wɛngbɛ̃zɛ lúima, mà Dii gbagbakĩi bouɛ, kɛ́ gagyãpi e go gbɛ̃́ↄwa yã́i. 22Ɔ̃ Alauna ò Davidiɛ: Ma dii kí, pↄ́ pↄ́ kɛ̀nɛ maa sɛ ǹ sa'oò. Zuↄ gwa sa'obↄ ũ. Pↄ́wɛngbɛ̃goↄ ń zuuↄ sɛ́lɛ yàa ũ. 23Kí, ma n gba píiɛ. Alauna ɛ̀a ò lↄ: Dii n Lua sinnↄ. 24Ɔ̃ kí òɛ̀: Aawo! Má lúmaɛ, mí a fĩabonɛ. Má sa'o Dii ma Luawa pã fĩabosaio. Ɔ̃ à pↄ́wɛngbɛ̃zɛpi ń zuↄ lùwà ã́nusu ↄwatɛ̃ blakwi. 25Ɔ̃ à Dii gbagbakĩi bò we, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń sáaukpasaↄ. Dii sìaànↄ aà bùsu yã́ musu, ↄ̃ gagyãpi zɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\