2 Samuɛli 5

1Isailiↄ mↄ̀ ń buiwa píi Davidi kĩ́i Hɛblↄ̃ aa mɛ̀: Wá au doũɛ. 2Za zi gↄↄ pↄ́ Saulu dɛ wá kía ũ, ḿmɛ ni dↄaawɛ̃ɛ zĩlau, gɛa ń suao. Ɔ̃ Dii ònɛ ḿmɛ ńyↄ̃ↄ dɛ a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ, an kía ũ. 3Kɛ́ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mↄ̀ kí Davidi kĩ́i Hɛblↄ̃ ḿpii, we à lɛdoũkɛ̀uńnↄ Dii aɛ, ↄ̃ aa nísikà aà miwa, aa aà kpà Isailiↄ kpalau. 4Davidi wɛ̃̀ baakwide guu ↄ̃ à kpalablè, à kɛ̀ kpalapiu wɛ̃̀ blaɛ. 5A dɛ Yudaↄ kía ũ Hɛblↄ̃ wɛ̃̀ sopla ń mↄ soolooɛ, ↄ̃ a dɛ Yudaↄ ń Isailiↄ píi kía ũ Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi ń àaↄ̃o. 6Kí ń a gbɛ̃́ↄ tↄ̃̀u Yelusalɛũ zĩkai ń Yebusi pↄ́ kú weↄ. Ɔ̃ aa ò Davidiɛ: Ńyↄ̃ gɛ̃ lao, baa vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ aa n yaɛ. Aalɛ e Davidi a e gɛ̃ weo. 7Ń beeo Davidi wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ wì mɛ lↄ Siↄnapi sì, ↄ̃ à gↄ̃̀ aà wɛ̃́lɛ ũ. 8Gↄↄ bee Davidi mɛ̀: Tó gbɛ̃́ ye Yebusiↄ dɛdɛ, sema aà gɛ̃ ízɛ pↄ́ wa sↄ̀ gbɛu guu, i ɛɛↄ ń vĩ̀apiↄ le. Davidi ibɛɛↄnɛ. A yã́i wì mɛ vĩ̀aↄ ń ɛɛↄ gɛ̃ kibɛo. 9Ɔ̃ Davidi bɛkpà wɛ̃́lɛ bĩ́idepiu, à azĩa tↄ́ kpàɛ̀ Davidi Wɛ̃́lɛ. À kpɛ́ↄ dↄ̀dↄ a lìai za gu pↄ́ wà ɛ kàkau wì mɛ Milo e a ɛdau. 10Davidi gbãa lɛ́ dɛdɛɛ, asa Dii Lua Zĩgↄ̃de kuaànↄɛ. 11Tii kí Hilaũ gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Davidiwa ń sɛdɛ líↄ ń li'ãnaↄ ń gbɛ̀'ãnaↄ, ↄ̃ aa kpɛdↄ̀ɛ̀. 12Ɔ̃ Davidi dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii a kpa Isailiↄ kía ũɛ, mɛ́ à a kpala kã̀fĩɛ, kɛ́ Isailiↄ dɛ Diipi gbɛ̃́ↄ ũ yã́i. 13Davidi bↄa Hɛblↄ̃ gbɛa à ɛ̀a nↄeↄ sɛ̀ Yelusalɛũ lↄ ń nↄɛ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ, ↄ̃ à nɛgↄ̃ɛↄ ń nɛnↄɛↄ ìńnↄ. 14Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ à ń í Yelusalɛũpiↄ tↄ́n kɛ: Samua, Sobabu, Natã, Salomↄↄ, 15Ibaa, Ɛlisua, Nɛfɛgi, Yafia, 16Ɛlisama, Ɛliada, Ɛlifele. 17Kɛ́ Filitɛ̃ↄ mà wà Davidi kpà Isailiↄ kía ũ, ↄ̃ aa gɛ̀ lɛ́ aà wɛ ḿpii. Kɛ́ à ń bao mà, ↄ̃ à gɛ̀ sɛ̃gbãu. 18Filitɛ̃ↄ zĩ'ↄpòo Lefai guzulɛu, 19ↄ̃ Davidi gbɛ̀a Diiwa à mɛ̀: Mà gɛ́ lɛ́lɛi Filitɛ̃ↄwa, ńyↄ̃ ń namɛɛ ma ↄzĩa? Ɔ̃ Dii wèwà à mɛ̀: Gɛ́, má ń nanɛ ń ↄzĩ. 20Ɔ̃ Davidi gɛ̀ Baali Pelaziũ, à zĩblèmá we. Ɔ̃ à mɛ̀: Dii dↄ̀aamɛɛ, à bↄ̀ mↄ̀ ma ibɛɛↄwa ń gbãao, lá í ì gufↄ̃ bùiwa. Ɔ̃ à tↄkpà gupiɛ Baali Pelaziũ. 21Filitɛ̃ↄ ń tã́aↄ tò we, ↄ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ sɛ̀lɛ aa tàò. 22Filitɛ̃ↄ ɛ̀a mↄ̀ lↄ aa zĩ'ↄpòo Lefai guzulɛu. 23Ɔ̃ Davidi ɛ̀a gbɛ̀a Diiwa lↄ. Ɔ̃ Dii wèwà à mɛ̀: Ńsu gɛ́má súsuo. Sɛ́lɛ ń kpɛ oi, ní lɛ́lɛmá bↄaa ń kpɛ̃̀ kpɛ́o. 24Tó a táa'okĩi mà lípiↄ mia, à kɛ kpakpa, asa mámɛ ma bↄ ma dↄaaɛ́ we, kɛ́ mà zĩbleɛ́ Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄwa yã́i. 25Davidi kɛ̀ màa lá Dii òɛwa, ↄ̃ à zĩblè Filitɛ̃ↄwa za Gabaↄ̃ↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Gɛzɛɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\