2 Samuɛli 6

1Davidi ɛ̀a Isaili pↄ́ à ń sɛ́ↄ kã̀aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000). 2Ɔ̃ à fɛ̀lɛ dàńnↄ zɛ́u, aa gɛ̀ Baala pↄ́ kú Yuda bùsuu, kɛ́ aa Lua kpagolo sɛ́ wà suò. Dii Zĩgↄ̃de ìↄ zↄ̃lɛa kible kpagolopi musu malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo, ↄ̃ wì mɛ aà tↄ́ kuwà. 3Aa kpagolopi dà zugo dafu guu Abinadabu bɛ sĩ̀sĩ musu, ↄ̃ aa dàò zɛ́u. Abinadabu nɛ́ↄ Uza ń Ahioo mɛ́ lɛ́ gɛ́ ń zugopio, 4Lua kpagolo kú a guu. Ahio mɛ́ dↄaaa, 5ↄ̃ Davidi ń Isailiↄ lɛ́ ↄ̃wã ḿpii Dii aɛ ń gbãa pua lɛ́u ń lɛsiao. Wàlɛ mↄↄnalɛ, wàlɛ kúulɛ, wàlɛ gã̀alɛ, wàlɛ faapa, wàlɛ sɛ̃́sɛ̃napa. 6Kɛ́ aa kà Nakↄ̃ ésegbɛ̃kĩi, zuↄ gɛ̃nalɛ̀, ↄ̃ Uza ↄbↄ pɛ̀ Lua kpagolopiwa. 7Ɔ̃ Dii pↄ pàaàzi, à aà lɛ̀ a dɛ̀ kpagolo saɛ we dàa pↄ́ a kɛ̀pi yã́i. 8Davidi pↄ pà kɛ́ Dii pↄ fɛ̃̀ Uzazi yã́i, ↄ̃ wì mɛ gupiɛ Pↄfɛ̃a'uzazi e ń a gbão. 9Gↄↄ bee ↄ̃ vĩa Davidi kũ̀ Dii yã́ musu à mɛ̀: Kpelewa má kɛ mà Dii kpagolo sɛ mà taòi? 10Ɔ̃ i we sùò a wɛ̃́lɛu lↄo, à lìlɛ tàò Gata gbɛ̃́ Ɔbɛdɛdↄũ bɛɛ. 11Dii kpagolo kú aà bɛ e mↄ àaↄ̃, ↄ̃ Dii ɛ̀fãaikɛ̀ɛ̀ ń aà bɛdeↄ píi. 12Wa ò kí Davidiɛ wà mɛ̀: Dii ɛ̀fãaikɛ̀ Ɔbɛdɛdↄũ bɛdeↄnɛ ń pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi a kpagolo yã́i. Ɔ̃ Davidi gɛ̀ we, à Lua kpagolo sɛ̀ lɛ́ suò a wɛ̃́lɛ guu ń pↄnao. 13Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ Dii kpagolo sɛ́aↄ gbasɛ̀ gɛ̃n soolo, ↄ̃ Davidi sa'ò ń gáaeo ń zunɛbↄlↄ mɛkpaao. 14Davidi bàabaa sa'o'ula daa, àlɛ ↄ̃wã Dii aɛ a gbãa pua lɛ́u. 15Aàpi ń Isailiↄ píi aalɛ su ń Dii kpagoloo, aalɛ kúkuakɛ, aalɛ kuupɛ. 16Kɛ́ Dii kpagolo lɛ́ gɛ̃ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ Saulu nɛ́ Mikali lɛ́ zĩ́lɛ gwa fɛnɛntiu. Kɛ́ a è kí Davidi lɛ́ vĩvĩ, àlɛ ↄ̃wã Dii aɛ, à sakàaàgu a sↄ̃ guu. 17Kɛ́ wà sù ń Dii kpagoloo, wa dìlɛ a gbɛu zwã̀akpɛ pↄ́ Davidi dↄ̀ɛ̀ guu. Ɔ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Dii aɛ ń sáaukpasao. 18Kɛ́ à sa'ò a làa, à samaa'ò gbɛ̃́ↄnɛ ń Dii Zĩgↄ̃de tↄ́o. 19Ɔ̃ à pɛ̃ɛ bìilɛ Isaili pↄ́ kãaaa weↄnɛ mɛ̀ndodo gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi ń damina kàao mɛ̀ndodo ń vɛ̃ɛbɛ kàao mɛ̀ndodo. 20Kɛ́ Davidi lɛ́ tá samaa'oi a bɛdeↄnɛ, ↄ̃ Saulu nɛ́ Mikali bↄ̀ gɛ̀ daiaàlɛ à mɛ̀: N Isailiↄ kía, n kɛ gbian we gbãa? N nzĩa mɛ mↄ̀ n ìwaↄ nↄɛ zĩkɛnaↄnɛ, lá wisaide ì azĩa mɛ mↄnɛ́wa. 21Ɔ̃ Davidi ò Mikaliɛ: Dii ma ↄ̃wã̀ɛ̀. Dii mɛ́ ma sɛ n mae ń a bɛdeↄ gbɛu, à ma kpa a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ. 22Má yãfũnkũ dɛ beea, mí azĩa sↄaanɛ n ea guu, ãma nↄɛ zĩkɛna pↄ́ n ń yã́ òpiↄ mɛ́ aa ma kpɛla. 23Ɔ̃ Saulu nɛ́ Mikali i nɛ'io e à gɛ̀ gàò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\