2 Samuɛli 8

1Bee gbɛa Davidi zĩblè Filitɛ̃ↄwa à ń busa à ń mɛɛwia Gata sìmá. 2À zĩblè Mↄabuↄwa, ↄ̃ a tò aa wùlɛ kↄ̃ saɛ tↄↄlɛ, à ba yↄ̃̀má. Tó à bà pla zãnguo dɛ̀dɛ, ì bà do zãnguo to bɛ̃́ɛ. Ɔ̃ Mↄabuↄ gↄ̃̀ Davidi zↄ̀blenaↄ ũ, ↄ̃ aaìↄ falubↄɛ̀. 3Davidi zĩblè Leobɛ nɛ́ Adadɛzɛɛ, Zoba kíawa, gↄↄ pↄ́ kípi ɛ̀a lɛ́ gɛ́ ↄtↄ̃ↄlɛi Uflata swasaɛdeↄwa. 4Ɔ̃ à aà sↄ̃́goↄ kũ̀kũ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo (1.000) ń sↄ̃́godeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000) ń kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000). Ɔ̃ à ń sↄ̃́ↄ kĩzã zↄ̃̀zↄ̃ píi, mɛ̀n basↄo mɛ́ è bↄ̀. 5Sili pↄ́ kú Damasiↄ mↄ̀ dↄi Adadɛzɛɛlɛ, ↄ̃ Davidi ń gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000). 6À gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Sili bùsuu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ, aaìↄ falubↄɛ̀. Dii tò Davidi zĩblè gu pↄ́ à gɛ̀u píi. 7Davidi Adadɛzɛɛ ìwaↄ vua sɛ̀ngbao sɛ̀lɛ à tàò Yelusalɛũ. 8À mↄgotɛ̃ sɛ̀lɛ zↄ̃ↄzↄ̃ↄ Adadɛzɛɛ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Teba ń Belotaio guu. 9Kɛ́ Amata kí Tou mà Davidi zĩblè Adadɛzɛɛ zĩgↄ̃ↄwa píi, 10ↄ̃ à a nɛ́ Adolaũ zĩ̀ fↄkpaiwà. À aà sáaukpà zĩ pↄ́ a blè Adadɛzɛɛwa yã́i, asa Tou zĩkàaànↄ yãaɛ. Adolaũ mↄ̀ ń vua pↄ́ↄ ń ã́nusu pↄ́ↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ, 11ↄ̃ kí Davidi kàlɛ Dii pↄ́ ũ, lá a kɛ̀ ń bui pↄ́ à gbãablèmáↄ ã́nusuↄ ń vuaↄwa píi, 12Ɛdↄũↄ ń Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Filitɛ̃ↄ ń Amalɛkiↄ. Màa a kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ a sì Zoba kí Adadɛzɛɛ, Leobɛ nɛ́wao. 13Beewa ↄ̃ Davidi tↄbↄ̀. Kɛ́ à zĩblè Siliↄwa à sù, à Ɛdↄũↄ dɛ̀dɛ Guzulɛ Wisideu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasai (18.000). 14Ɔ̃ à gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Ɛdↄũ bùsuu lↄ, ↄ̃ Ɛdↄũpiↄ gↄ̃̀ aà zↄ̀blenaↄ ũ. Gu pↄ́ Davidi gɛ̀u píi Dii tò à zĩblèɛ. 15Davidi mɛ́ Isaili bui píi kía ũ, à yãmaakɛ̀ a gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa. 16Zeluia nɛ́ Yoabu mɛ́ aà zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ. Ailudi nɛ́ Yosafa mɛ́ aà kpàwakɛna ũ. 17Aitubu nɛ́ Zadoki ń Abiataa nɛ́ Aimɛlɛkio mɛ́ sa'onkiaↄ ũ. Selaia mɛ́ aà lakɛ̃na ũ. 18Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ aà dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Davidipi zĩa nɛgↄ̃ɛↄ mɛ́ aà kwàasiↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\