2 Tɛsalonika 1

1Ma Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Tɛsaloni Yesude pↄ́ aa ku Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio guuↄnɛ. 2Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 3Wá gbɛ̃́ↄ, a maa wàↄ Lua sáaukpa á yã́ musu gↄↄpiiɛ, lá a maawa, asa á luanaaikɛa lɛ́ zↄ̃ↄkũ maamaa, mɛ́ á yeakↄ̃i lɛ́ kã́fĩ. 4A yã́i tò wi ĩ́anadã á yã́ musu Lua gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaaↄ guu, lá i ĩadama ń taasi píio fↄ̃ ń mɛnao ń luanaaikɛao. 5Lua ì yã́gↄ̃gↄ̃ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́waɛ. Taasi pↄ́ álɛ kɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́i lɛ́ ↄlↄnɛ́ kɛ́ a ka à gɛ̃u. 6Lua ì yãkɛ a zɛ́waɛ. A gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ á wɛtãↄ wɛtã, 7i á gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ á wɛtãↄ gba ĩ́ampakĩi ń wápiↄ. Tó Dii Yesu bↄ̀ luabɛ, a mↄ́ ń a malaika gbãaↄ 8ń tɛ́vuao, a mↄakaò luadↄ̃nsai pↄ́ aai wá Dii Yesupi bao sioↄwa. 9Kaalɛ láasai ↄ̃ Lua a fĩaboonɛ́. Aaↄ ku zã̀ ń Diio ń aà gbãa gawideo. 10Tó à mↄ̀ gↄↄpi zĩ́, a tↄbↄ a gbɛ̃́ↄ yã́ musu, aà náaikɛnapiↄ i aà maabo ḿpii. Áↄ kú ń guu, asa a yã́ pↄ́ wá òɛ́ sìɛ. 11A yã́ mɛ́ tò wiↄ wabikɛɛ́ wá Luawa gↄↄpii, aà tó á kua ka gbɛ̃́ pↄ́ à ń sisi à ń sɛ́ↄ kuawa, i yãmaa pↄ́ a zɛ ń a kɛaↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛ aà náaikɛa guuↄ píi papaɛ́ ń a gbãao, 12Dii Yesu tↄ́ i bↄ á musu, á tↄ́ i bↄ aà musu wá Lua ń Dii Yesu Kilisipio gbɛ̃kɛkɛaɛ́ yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\