2 Tɛsalonika 2

1Wá gbɛ̃́ↄ, Yesu Kilisi mↄa ń wá kãaaaaàzio yã́ musu, wa wabikɛ̀wá, 2ásu tó á pↄ ya àannↄo. Tó ãnabi yãe ge waasoe ge taalae pↄ́ wà mɛ̀ à bↄ̀ wá kĩ́i mɛ̀ Dii mↄgↄↄ kà kↄ̀, ásu bílikɛo. 3Ásu to gbɛ̃e á sã́sã ń bee taaoo, asa gↄↄ bee a mↄo, sema bↄa Lua kpɛ ka gĩa, luayãdansai pↄ́ mipɛ̀ kaalɛwa bↄ̀ gupuau bàasio. 4A íbɛlɛsɛ ń pↄ́ pↄ́ wì ń dilɛ dii ũↄ ń pↄ́ pↄ́ wì kúlɛnɛ́ↄ píi, i azĩa sɛ lɛsĩ dɛńla, i gɛ zↄ̃lɛ Lua kpɛ́u à azĩa dilɛ Lua ũ se. 5Gↄↄ pↄ́ má kúánↄ ma yã́pi òɛ́. A dↄáguo lé? 6Á dↄ̃ pↄ́ pↄ́ lɛ́ kpáɛ̀ tia, kɛ́ asu bↄ kpóoo, 7asa luayãdasai lɛ́ ↄta asii guu kↄ̀. A bↄo, sema gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kpáɛ̀ tia gɛ̃zɛa bàasio, 8luayãdansaipi i bↄ sa. Dii Yesu a aà dɛ ń a lɛ́'ĩanao, a aà míↄnzↄ̃ ń a mↄa gawio. 9Luayãdansaipi a mↄ́ ń Setãu gbãaoɛ, i dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ ń seela ɛgɛnaↄ kɛ píi. 10A kↄ̃ni bui píi kɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa mipɛ̀ kaalɛwaↄnɛ, kɛ́ aa gì sĩana pↄ́ a ń suabai yã́i. 11Bee yã́i Lua lɛ́ sã́sãyã zĩmá à ↄta ń guu, aai ɛɛ náaikɛ. 12Beewa yã́ a zↄ̃lɛ gbɛ̃́ pↄ́ aai sĩana sio aaì pↄnakɛ ń vãioↄwa ḿpii. 13Wá gbɛ̃́ Dii yenzideↄ, a maa wàↄ Lua sáaukpa gↄↄpii á yã́ musuɛ, asa Lua á sɛ́ za káau à bↄ ń a Nisĩna pↄ́ tò wa gↄ̃ a pↄ́ ũ gbãao á sĩanasia yã́iɛ. 14Lua á sisi à á sɛ́ màa baona pↄ́ wá kpàɛ́ guu, kɛ́ à á baa e wá Dii Yesu Kilisi gawi guuɛ. 15A yã́ mɛ́ tò wá gbɛ̃́ↄ, à zɛ gíũgiũ, íↄ yã́ pↄ́ wá dàɛ́ ń lɛ́o ge lá guu kũa. 16Lua wá Mae yewázi, aà gbɛ̃kɛ guu a tò wá nↄ̀sɛ àↄ daa doũ e gↄↄpii, à wá ká zia maawa. Aàpi ń wá Dii Yesu Kilisio 17á nↄ̀sɛ níniɛ́, aai á zɛdↄ maakɛa ń yãmaa oao guu píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\