2 Tɛsalonika 3

1Yã́ pↄ́ gↄ̃̀ wá gbɛ̃́ↄ, à wabikɛwɛ̃ɛ Luawa kɛ́ Dii yã́ e ligua kpakpa, iↄ gawi vĩnɛ́ lá a vĩ á kĩ́iwa. 2À wabikɛwɛ̃ɛ aà wá bↄ gbɛ̃vãi mìsaiↄ ↄzĩ, asa i kɛ gbɛ̃́pii mɛ́ Lua náai vĩo. 3Dii náai vĩ, a á gba gbãa, i á sí Setãuwa. 4Wá naa Diiwa guu wá a náai vĩ kɛ́ álɛ yã́ pↄ́ wá òɛ́ↄ kɛ, mɛ́ áↄ kɛɛ. 5Dii tó á laai àↄ ku Lua yeaáziwa ń mɛna pↄ́ Kilisi ì inɛ́o. 6Gbɛ̃́ↄ, wa naɛ́ Dii Yesu Kilisizi, à kɛ̃́ wá gbɛ̃́ pↄ́ màa vĩ aali zĩkɛ yã́ pↄ́ wá dànɛ́waoↄwa. 7Á dↄ̃ ázĩawa, a maa à wá kɛa kɛɛ, asa màadeↄn wá ũ á guuo. 8Wi gbɛ̃e blɛ si wá blè pão, wa zĩkɛ̀ gwãasĩna ń fãanɛo, wa taasikɛ̀ e wa kpasa, kɛ́ wásu gↄ̃ á gbɛ̃eɛ aso ũo yã́i. 9Wá a zɛ́ vĩ à dↄwálɛ, ãma wa a taa kɛ̀ɛ́, kɛ́ à wá ↄlɛsɛɛ. 10Gↄↄ pↄ́ wá kúánↄ, wá dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye zĩkɛaio a pↄbleo. 11Wá mà á gbɛ̃eↄ màa vĩ, aali pↄe woo, sema gudɛ. 12Wá dìlɛ gbɛ̃́ bee taaↄnɛ, wa nanɛ́ Dii Yesu Kilisizi, aali zĩkɛ kílikili aa ńzĩa gwa. 13Ápiↄ sↄ̃ wá gbɛ̃́ↄ, ásu kpasa ń maakɛaoo. 14Tó gbɛ̃e i yã́ pↄ́ wá òɛ́ lápi guu dao, à aà yã́ bↄ dilɛ. Ásu gbɛ̃́ kpaaànↄo, kɛ́ wí e aà kṹ. 15Ãma ásu íbɛlɛsɛaànↄo, à lɛdawà á gbɛ̃do ũ. 16Dii Aafiade á gba aafia gↄↄpii yã́pii guu. Dii àↄ kúánↄ ápii. 17Ma Pↄlu mámɛ ma fↄɛ bee kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo. Bee mɛ́ ma lá píi seela ũ, màa mi kɛ̃́. 18Wá Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\