2 Timɔti 1

1Mámɛmaa Kilisi Yesu zĩna Pↄlu lá Lua yeiwa wɛ̃ni pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ Kilisi Yesupi guu yã́i, 2ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ, ma nɛ́ yenzide Timↄtee. Mae Lua ń wá Dii Kilisi Yesuo gbɛ̃kɛkɛnɛ ń sùuuo, aai n gba aafia. 3Ma sáaukɛ̀ ń ma deziↄ Lua pↄ́ mi kúlɛɛ̀ ń nↄ̀sɛpuaoo, asa n yã́ ìↄ dↄmagu láasai ma wabikɛa gwãasĩna ń fãanɛo guu. 4Tó wɛ́'i pↄ́ bↄ̀ma yã́ dↄ̀magu, mi n bɛɛkɛɛ, míↄ ye wà wɛsikↄ̃lɛ, kɛ́ ma pↄna e kɛ zài. 5N luanaaikɛa ń nↄ̀sɛmɛndoo ìↄ dↄmaguɛ. N dazi Loisi ń n da Ɛnisio Lua náaikɛ̀ màa, mɛ́ má dↄ̃ sã́asã ńlɛ Lua náaikɛ màa sↄ̃. 6A yã́ mɛ́ tò málɛ dↄngu, fɛlɛ zɛ ń gba pↄ́ Lua dànɛ gↄↄ pↄ́ ma ↄnàmao, 7asa Nisĩna pↄ́ ì wá gba gbãa, ì to wàↄ yekↄ̃i, ì to wàↄ laai vĩ ↄ̃ Lua kpàwá, i kɛ nisĩn fooo no. 8A yã́i ńsu widɛ ń wá Dii yã'oanɛ́oo, mɛ́ ńsu widɛ ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ma dakpɛu aà yã́i yã́ musuo. Taasi pↄ́ wì kɛ aà baokpaa yã́i kɛmanↄ ń Lua gbãao. 9Ɔ̃mɛ wá suabà, à wá sisi, wa gↄ̃ aà pↄ́ ũ. I kɛ yã́ pↄ́ wá kɛ̀ yã́i no, aàzĩa pↄeã yã́iɛ, ń gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ naa Kilisi Yesuwa zadↄ̃ gↄↄ i daalɛoo. 10Gbɛ̃kɛpi bↄ̀ gupuau wá Suabana Kilisi Yesupi mↄa guu sa. À ga iko bãdɛ̀, à wɛ̃ni ń kua gↄↄpiio bↄ̀wɛ̃ɛ gupuau a bao pↄ́ wì kpa guu. 11Lua ma dilɛ a zĩna ũ mà baopi kpàwakɛ, mí danɛ́. 12A yã́i málɛ taasiɛ bee kɛi, ãma wí lí ma kũo, asa má gbɛ̃́ pↄ́ ma aà náaikɛ̀ dↄ̃, mɛ́ má dↄ̃ sã́asã kɛ́ a fↄ̃ kàeda yã́ pↄ́ à nàmɛɛ ma ↄzĩi e a mↄgↄↄzĩ. 13Ǹyↄ̃ yã́ sĩande pↄ́ ń mà ma kĩ́ipi kũa yã́ zĩ́nda ũ ń luanaaikɛao ń yeakↄ̃io naa Kilisi Yesuwa guu. 14Kàeda yãmaa pↄ́ Lua nànɛ n ↄzĩi ń aà Nisĩna pↄ́ kú wá guu gbãao. 15Ń dↄ̃ kɛ́ Azi bùsudeↄ píi ma vũaaɛ. Fizɛlɛ ń Ɛɛmↄzɛnio kú ń guu. 16Dii wɛ̃nadↄ̃ Ɔnɛsifↄↄ bɛdeↄnɛ! Asa à ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ, a gɛ̃na lɛ́ vĩo, i widɛ ma daakpɛu yã́ musuo. 17Kɛ́ à kà Loma gↄ̃̀ↄ, à ma wɛɛlɛ e à gɛ̀ bↄ̀a. 18Dii to Lua wɛ̃nadↄ̃ɛ̀ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. Ń dↄnlɛ zↄ̃ↄ pↄ́ a kɛ̀mɛɛ Ɛfɛsɛ dↄ̃ sã́asã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\