2 Timɔti 2

1Mpi sↄ̃ ma nɛ́, ǹyↄ̃ gbãa ń gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua vĩwanↄ naa Kilisi Yesuwao. 2Yã́ pↄ́ ń mà má ò dasi wáa na gbɛ̃́ náaide pↄ́ aa fↄ̃ da gbɛ̃pãleↄnɛↄ ↄzĩ. 3Taasikɛmanↄ Kilisi Yesu zĩgↄ̃ maa ũ. 4Dṹnia yã́ lí dↄaa zĩgↄ̃ pↄ́ kú zĩlauɛo, kɛ́ aà yã́ e ka a diigu yã́i. 5Bakpaaĩna sↄ̃, tó i bàalɛ a zɛ́wao, a fùa eo. 6Zↄ̃ɛ pↄ́ zĩ gbãa kɛ̀ mɛ́ ì a baa sɛ́ sɛ̃́ia. 7Làasookɛ yã́ pↄ́ má òpiↄwa, asa Dii a ń gba ↄ̃nↄ apii guu. 8To Davidi bui Yesu Kilisi pↄ́ bↄ̀ gau yã́ àↄ dↄngu. Baona pↄ́ mi kpan we. 9A yã́i málɛ taasikɛi. Wà mↄkàa lán dàakɛnawa, ãma wa fↄ̃ mↄka Lua yã́wao. 10A yã́ mɛ́ tò mi yã́pii fↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sɛ́ↄ yã́i, kɛ́ ampiↄ sↄ̃, Lua ń suaba, aai gawi pↄ́ lí láao e naa Kilisi Yesuwa. 11Yã́ɛ bee sĩana vĩ: Tó wa gaaànↄ, wáↄ kuaànↄ. 12Tó wa mɛnafↄ̃̀, wáↄ kibleaànↄ. Tó wa lelekpàaàzi, aàpi a kpáwázi sↄ̃ɛ. 13Tó wá náai vĩo, ìↄ náai vĩɛ, asa a we lelekpa azĩaio. 14Yã́piↄ dↄ n gbɛ̃́ↄgu, ní nanɛ́ Luazi aasu lɛkpaa pã kɛ Lua yã́ musuo. A ài vĩo, ì gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ maↄ ↄ̃̀ↄkpaɛ. 15Ãiakɛ, kɛ́ Lua e n sáaukpa, zĩkɛna pↄ́ ì yã́ sĩande polonɛ́ wásawasa, wí lí aà kũ aà zĩ yã́ musuo ũ. 16Ɛ̃ yãbↄlɛa pã pↄ́ lí kpaaĩ ń Lua yã́ooɛ. Ì gbɛ̃́ↄ luayãdasai kã́fĩnɛ́ɛ, 17ↄ̃ yã́ pↄ́ aaì danɛ́ ì ↄtamá lán sã́nɛwa. Imɛnɛ ń Filɛtio kú ń guu. 18Aa kɛ̃̀ sĩanawa, aaì mɛ wà bↄ̀ gau kↄ̀, aaì gbɛ̃eↄ luanaaikɛa ↄ̃̀ↄkpaonɛ́. 19Gia ń beeo ɛ̃ pↄ́ Lua dàalɛ zɛa gbãa, wà yã́ɛ bee kɛ̃̀wà: Dii gbɛ̃́ pↄ́ dɛ a pↄ́ ũↄ dↄ̃. Gbɛ̃́ pↄ́ ì Dii sísi kɛ̃́ yãvãiwa. 20Uada ìↄ pↄ́ↄ vĩ dasi. Wà a keeↄ kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo yã́gbiakɛbↄ ũ, mɛ́ wà a keeↄ kɛ̀ ń lío ń gĩo yãyↄↄnakɛbↄ ũ. 21Tó gbɛ̃́ ↄbↄ̀lɛ yã́ bɛɛɛsai guu, a gↄ̃ yã́gbiakɛbↄ ũ, Dii zĩkɛbↄ maa ũ, iↄ ku maakɛa píi sↄu guu. 22Bàalɛ ɛ̀waaso pↄnidɛaↄnɛ, ní tó maakɛa ń luanaaikɛao ń yea gbɛ̃́ↄzio ń kua ń kↄ̃o na dↄaanɛ sãnu ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì Dii sísi ń nↄ̀sɛpuaoↄ. 23Ɔbↄlɛ yã́ mìsai gwaa ń kↄ̃o guu. A dↄ̃a vĩo, mɛ́ ń dↄ̃ kɛ́ ì lɛkpaa inɛ́. 24A maa Dii zↄ̀blena aàↄ lɛkpaa vĩo. Aàↄ busaa gbɛ̃́piiɛ, yãdanɛde maa pↄ́ ì gbɛ̃́ fↄ̃́ ũ, 25i gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a yã́ síoↄ gba laai busɛbusɛ. Wìliↄ dↄ̃o Lua a ń gba nↄ̀sɛlilɛa zɛ́, aai sĩana dↄ̃, 26aai pili Ibiisi pↄ́ ń kṹ ń a bao à ń dá a pↄeã guuwa, aai su ń laaiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\