2 Timɔti 4

1Ma nanɛ Lua ń Kilisi Yesuozi aà ɛa mↄa kpalablei ń aà yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ ń gyaadeↄ yã́i, 2Lua yã́ waasokɛ, à zɛkɛ̀ i zɛkɛo, wɛtã. Ǹ ń lele, ǹ ń gba laai, naɛmá, ní yãdanɛ́ ń mɛna zↄ̃ↄo. 3Asa gↄↄe a mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ we swã́sɛ yã́ sĩandeio. Aa yãdanɛdeↄ kãaańzi ńzĩa pↄeãwaɛ, aa yã́ pↄ́ káńgu danɛ́. 4Aa gi sĩanai, aai zɛ ń fĩↄ. 5Mpi sↄ̃, ǹyↄ̃ laai vĩ yã́pii musu. Taasi fↄ̃́, ní baonakpanakɛa kɛ, ní n zĩ lɛpapa. 6Ma gↄↄ pà kↄ̀, wa ma au tↄ̃́lɛ sa'o'i ũ tia. 7Ma dɛ̃ɛ maa nɛ̀, ma bakpaaĩ pↄ́ Lua dìlɛ kɛ̀ ma bↄlɛi. Ma Yesu yã́ kũ̀ a zɛ́wa. 8Kua maa fùa dilɛa, àlɛ ma dã sa. Dii Yã́kpalɛkɛn maa mɛ́ a kpamɛɛ yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ. I kɛ mámɛ má adoo, ń gbɛ̃́ pↄ́ ye aà mↄaiↄ píiɛ. 9Zɛ́ wɛɛlɛ mↄ́ ma kĩ́i kpakpa. 10Demasi ma to we à tà Tɛsaloni, kɛ́ a ye dṹniai yã́i. Kɛlɛsã tà Galati bùsuu, mɛ́ Titu tà Dalamati bùsuu. 11Luku mɛ́ gↄ̃̀manↄ ado. Maaku sɛ à mↄ sãnu, asa ì dↄmalɛ maamaaɛ. 12Ma Tisiki gbàɛ Ɛfɛsɛ. 13Tó ńlɛ mↄ́, ma ulatao pↄ́ má tò Kaapu bɛ Toloasi sɛ́, ní mↄ́omɛɛ ń ma láↄ, atɛ̃sa a pↄ́ pↄ́ wa kɛ̀ ń báaoↄ. 14Alɛsãnda sia yãvãikɛ̀mɛɛ maamaaɛ. Dii a yã́ pↄ́ a kɛ̀pi fĩaboɛ̀. 15Laaikaaàzi, asa à bↄ̀ wá yã́ kpɛ pãsĩpãsĩɛ. 16Yã́kpalɛkɛamanↄ sɛ̃́ia guu gbɛ̃e i zɛmanↄo. Wà ma to we píiɛ. Lua su ń yã́pi dao. 17Dii zɛ̀manↄ à ma gba gbãa, ↄ̃ ma zɛ́ è ma baonakpà wásawasa, buipãleↄ mà píi. À ma bↄ nↄ̀ↄmusu lɛ́zĩ. 18Dii a ma bↄ yãvãi guu píi, a ma suaba e ma gɛ kaò aà kpalau musu. Ɔ̃mɛ gawi vĩ gↄↄpii, ãmi. 19Fↄkpa Pisii ń Akilasiowa ń Ɔnɛsifↄↄ bɛdeↄ. 20Elasa gↄ̃̀ Kↄlɛni. Ma Tↄfiũ tò ń gyão Milɛti. 21Zɛ́ wɛɛlɛ mↄ́ e buziɛ àↄ ká. Ebulu ń Pudɛo ń Linuo ń Kolodiao ń wá gbɛ̃́ↄ píi fↄkpàma. 22Dii àↄ kunnↄ, i gbɛ̃kɛkɛɛ́ ápii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\