3 Yahaya 1

1Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ ma gbɛ̃́ yenzide Gaiusiɛ. Má yenzi ń sĩanao. 2Ma gbɛ̃́ yenzide, miↄ wabikɛnɛ kɛ́ ǹyↄ̃ aafia, yã́pii i bↄnɛ maa, lá n bↄ maawa. 3Kɛ́ wá gbɛ̃́ↄ mↄ̀, aa òmɛɛ lá ń sĩana kũa mɛ́ ń kú a guu, ↄ̃ ma pↄ kɛ̀na maamaa. 4Tó má mà ma nɛ́ↄ kú ń sĩanao, pↄnae dɛmɛɛ beelao. 5Ma gbɛ̃́ yenzide, ń náai vĩ zĩ pↄ́ ni kɛ wá gbɛ̃́ↄnɛ guu, atɛ̃sa nibↄↄ. 6Aa n yeawázi yã'ò wá gãlideↄnɛ. Kũ̀sũa kɛnɛ́, lá a maa wà kɛ Lua zĩ guuwa. 7Asa aa dàzɛu ń Kilisi tↄ́o, mɛ́ aa daa luayãdansaiↄ gã̀uo. 8Sema wà gbɛ̃́ bee taaↄ yàaekɛ, wíↄ dɛ an zĩkɛndeeↄ ũ sĩana baokpaa guu. 9Ma taalanae kɛ̃̀ n gãlideↄnɛ, ãma Diotɛfi dɛnlawɛɛlɛna ye wá yã́io. 10Bee yã́i tó ma mↄ, má bↄaànↄ ń yã́ pↄ́ ì kɛↄ ń yãvãi pↄ́ ì dↄwáↄ. Bee lí ká aà bakanswãua ũo, ìli wá gbɛ̃́ↄ dilɛo, baa se ì gí gbɛ̃́ pↄ́ ye ń dilɛↄnɛ, ì kãaakɛkĩi zↄ̃nɛ́. 11Ma gbɛ̃́ yenzide, ńsu yãvãi dadao, sema yãmaa. Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãmaakɛ mɛ́ Lua pↄ́ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì yãvãikɛ Lua dↄ̃o. 12Gbɛ̃́pii ì Demɛtiu tↄ́ na sí. Baa sĩana ì aà sáaukpa. Wápiↄ wi aà sáaukpa sↄ̃, mɛ́ ń dↄ̃ kɛ́ wá seeladekɛ náai vĩ. 13Má yã́ vĩ dasi mà onɛ, ãma má ye mà kɛ̃nɛ láuo. 14Ma wɛ́ dↄi wà wɛsikↄ̃lɛ tia, wí yãbↄ kↄ̃ lɛ́u. 15Lua n to aafia. N gbɛ̃naↄ fↄkpàma. Fↄkpa wá gbɛ̃naↄwa dodo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\