Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 1

1Teofili, má ònɛ ma lá sɛ̃́ia guu lá Yesu kɛ̀ ń yã́ pↄ́ a dànɛ́ↄ píi za a daalɛgↄↄ 2e gↄↄ pↄ́ à yãdìlɛ a zĩnaↄnɛ ń Lua Nisĩna gbãao, ↄ̃ Lua aà sɛ̀ tàò a kĩ́i. 3Asa aà gaa gbɛa à azĩa ↄ̀lↄnɛ́, ↄ̃ aa dↄ̃̀ seasai a bɛ̃́ɛ. À azĩa ↄ̀lↄnɛ́ e gↄↄ bla, à kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã'ònɛ́. 4Kɛ́ aa kãaaa, ↄ̃ a ònɛ́: Ásu bↄ Yelusalɛũo. Àↄ lɛ́ pↄ́ ma Mae gbɛ̃̀ɛ́ dã́ lá ma a yã́ òɛ́wa. 5Asa Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛ̀ ń íoɛ, ãma gↄↄplanaɛa má á da'ilɛkɛ ń Lua Nisĩnao. 6Lá aa kãaaa màa, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Dii, gↄↄ bee ↄ̃ ńyↄ̃ Isailiↄ kpala vua? 7A wèmá à mɛ̀: Á a zɛ́ vĩ àↄ a gↄↄ ge zaa pↄ́ ma Mae dìlɛ ń azĩa ikoo dↄ̃o. 8Tó Lua Nisĩna dìɛ́, á gbãa'e, íↄ dɛ ma seeladeↄ ũ Yelusalɛũ ń Yude bùsu gupiio ń Samali bùsuo e à gɛ pɛ dṹnia lɛ́wa. 9Yã́ bee oa gbɛa Lua aà sɛ̀ ń wáa e à gɛ̀ sã̀sã ń wɛ́wa luabɛpuanau. 10Aà taa guu, lá an wɛ́ pɛ́ luabɛwa, gbɛ̃ↄn plaeↄ bↄ̀ mↄ̀ zɛ̀ ń saɛ pↄkasa puaↄ daa. 11Aa mɛ̀: Galile bùsudeↄ, àkɛa á zɛa álɛ luabɛ gwai? Yesu pↄ́ Lua aà bↄ̀ á guu à tàò a kĩ́ipi, a ɛa mↄ́, lá á è àlɛ tá weɛwa. 12Ɔ̃ aa pìla Kùkpɛ sĩ̀sĩwa aa sù Yelusalɛũ. Sĩ̀sĩpi zã̀ ń Yelusalɛũo lán kiloo do taawaɛ. 13Kɛ́ aa kà, ↄ̃ aa gɛ̃̀ kpɛdiakↄ̃a musu guu, gu pↄ́ aa kuu yãa. Piɛɛ ku we ń Zãao ń Zaakio ń Ãndeleeo ń Filipio ń Tomaao ń Batelemiio ń Matieeo ń Alafe nɛ́ Zaakio ń Simↄↄ Gínzĩaoo ń Zaaki nɛ́ Yudasio. 14Ampii aa ńzĩa kpà wabikɛawa ń lɛdoũo ń Maliama Yesu dao ń Yesupi dãunaↄ ń nↄɛ kĩniↄ. 15Gↄↄ bee Piɛɛ fɛ̀lɛ zɛ̀ a gbɛ̃́ pↄ́ aa kà gbɛ̃ↄn basoolo taawaↄ guu à mɛ̀: 16Gbɛ̃́ↄ, yã́ pↄ́ Davidi ò ń Lua Nisĩna gbãao Yudasi pↄ́ dↄ̀aa gbɛ̃́ pↄ́ aa Yesu kũ̀ↄnɛ musu, bee kũ̀ɛ̀, ↄ̃ à kɛ̀ màa. 17A dɛ wá gbɛ̃do ũ yãaɛ, aà baa kú wá zĩɛ bee guu. 18À tↄↄlɛ lù ń ↄ̃a pↄ́ a è a vãikɛa musuo, ↄ̃ à sɛ̀ à pũ̀na, aà nↄnaↄ bↄ̀lɛ píi. 19Yelusalɛũdeↄ píi yã́pi mà, ↄ̃ aa tↄkpà gupiɛ Akɛdama ń ń bui yã́o. Bee mɛ̀ Gbɛ̃dɛna tↄↄlɛ. 20Wà aà yã́ ò Soũ lá guu wà mɛ̀: Aà bɛ a gↄ̃ uazĩ ũɛ, gbɛ̃e aↄ ku a guu lↄo. Wa ò lↄ: Sema gbɛ̃pãle zↄ̃lɛ aà gbɛu. 21- 22A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ pↄ́ aaìↄ tɛ́wázi gↄↄ pↄ́ wá sãnu ń Dii Yesuo za Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛgↄↄ e gↄↄ pↄ́ Lua aà bↄ̀ wá guuↄ, wà ń gbɛ̃do sɛ aàↄ dɛ aà vua seelade ũwanↄ. 23Ɔ̃ wà gbɛ̃ↄn plaↄ sɛ̀, Yosɛfu pↄ́ wì mɛɛ̀ Baasaba, wì oɛ̀ lↄ Yusitu, ń Matiasio. 24Ɔ̃ aa wabikɛ̀ aa mɛ̀: Dii, ń gbɛ̃́pii nↄ̀sɛ dↄ̃. Gbɛ̃ↄn plaɛↄ guu gbɛ̃́ pↄ́ ń sɛ̀ ↄlↄwɛ̃ɛ, 25kɛ́ aà bàa àↄ kú ń wá zĩnaↄ zĩɛ bee guu yã́i, zĩ pↄ́ Yudasi bↄ̀u à gɛ̀ gu pↄ́ kↄ̃sìanↄ guu. 26Ɔ̃ aa tɛ́lɛpà gbɛ̃ↄn plapiↄ yã́ musu. Matiasi tɛ́lɛblè, ↄ̃ aa aà dà zĩna gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\