Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 10

1Gbɛ̃e ku Sezale, aà tↄ́n Kↄↄnɛi. Aàpi mɛ́ sosa gãli pↄ́ wì mɛ Itali sosa gbɛ̃ↄn basↄoↄ dↄaana ũ. 2Gbɛ̃́piá luayãmanaɛ, a Lua vĩa vĩ, aàpi ń a bɛdeↄ píi. Ì wɛ̃nadↄ̃nɛ́ maamaa, mɛ́ ìↄ wabikɛ Luawa mↄ̀ↄmↄↄ. 3Gↄↄewa ĩatɛ̃ auapilaa, wɛ́pungu'ea guu à Lua malaikae è wásawasa, à gɛ̃̀ a bɛ a òɛ: Kↄↄnɛi. 4Kↄↄnɛi wɛ́ gↄ̃̀ biiwà, vĩao aà kũ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Bↄ́ ni, Dii? A wèwà à mɛ̀: N wabikɛa ń n wɛ̃nadↄ̃a gbɛ̃́ↄnɛo kà Luagu, ↄ̃ a sìnnↄ. 5Gbɛ̃́ↄ zĩ Zope sa, aa Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ sísi. 6À pìla gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Simↄↄ báatotonawa. Aà bɛ ku ísialɛ. 7Kɛ́ malaikapi tà, Kↄↄnɛi a zĩkɛna gbɛ̃ↄn plaↄ sìsi ń sosa luayãmana pↄ́ nawao. 8Kɛ́ a dàu a sìunɛ́ píi, ↄ̃ à ń zĩ́ Zope. 9Kɛ́ a gu dↄ̀, ↄ̃ aa dàzɛu, aa kà kãi ń wɛ̃́lɛpio. Gↄↄ bee Piɛɛ dɛ̀dɛ kpɛ́ musu ĩatɛ̃ minanguo wabikɛi. 10Nↄana lɛ́ aà dɛ, a ye pↄble, ↄ̃ gↄↄ pↄ́ wàlɛ blɛkɛ, à wɛ́pungu è. 11À luabɛ è wɛ̃a, pↄe lɛ́ pila lán zwã̀a zↄ̃ↄwa. Wà ba dↄ̀dↄ a swã́ mɛ̀n síiↄ̃ↄwa píi, wàlɛ gbaɛ zĩ́lɛ. 12Nↄ̀bↄↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń bãↄ píi ká a guu. 13Ɔ̃ wa òɛ̀: Piɛɛ, fɛlɛ dɛ ǹ só. 14Ɔ̃ Piɛɛ mɛ̀: Bauo Dii, mi tɛ̃e ge pↄ́ gbãlɛa ble ziio. 15Ɔ̃ à lↄↄpi mà a gɛ̃n plaade wà mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ Lua gbãbↄ̀ɛ̀, ńsu ǹ a tɛ̃boo. 16À kɛ̀ màa gɛ̃n àaↄ̃, ↄ̃ kã́ndo wà pↄ́pi gà wà tàò luabɛ. 17Piɛɛ lɛ́ bílikɛ wɛ́pungu pↄ́ a è yã́wa, ↄ̃ Kↄↄnɛi zĩna pↄ́ aa Simↄↄ bɛ gbɛ̀aↄ kà gↄ̃̀ↄ, aa zɛa bↄlɛu. 18Aa lɛzù aa gbɛ̀a tó wekĩi Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ pìlau. 19E tia Piɛɛ lɛ́ làasookɛ wɛ́pungu pↄ́ á èwa, ↄ̃ Lua Nisĩna òɛ̀: Gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ lɛ́ n gbɛa. 20Pila gɛ́ńnↄ seasai, asa mámɛ ma ń zĩ́ma. 21Ɔ̃ Piɛɛ pìla gɛ̀ gbɛ̃́piↄ kĩ́i à mɛ̀: Mámɛ má gbɛ̃́ pↄ́ álɛ gbɛa ũ. Bↄ́yãi a mↄi lai? 22Aa mɛ̀: Sosaↄ dↄaana Kↄↄnɛi mɛ́ wá zĩ́. Gbɛ̃maaɛ, a Lua vĩa vĩ. Yudaↄ píi ì aà tↄ́ na sí. Lua malaikae òɛ̀ aà n sísi a bɛ, aà n yãma. 23Ɔ̃ Piɛɛ gɛ̃̀ńnↄ ua à ń yàaekɛ̀. Kɛ́ a gu dↄ̀, à fɛ̀lɛ dàńnↄ zɛ́u. Zope Yesudeeↄ gɛ̀ aà kpái. 24A gↄↄ àaↄ̃de aa kà Sezale. Kↄↄnɛi a daɛↄ ń a gbɛ̃na fɛ̃̀ɛɛↄ kã̀aa, àlɛ ń dã́. 25Kɛ́ Piɛɛ gɛ̃̀ ua, ↄ̃ Kↄↄnɛi gɛ̀ dàaàlɛ à kùlɛɛ̀. 26Ɔ̃ Piɛɛ aà fɛ̀lɛ à mɛ̀: Fɛlɛ zɛ. Gbɛ̃nazĩnan ma ũ sↄ̃. 27Àlɛ yã'oaànↄ e aa gɛ̀ gɛ̃̀ kpɛ́u, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ lè kãaaa we dasidasi. 28A ònɛ́: Á dↄ̃ kɛ́ Yudaↄ zɛ́ vĩ aa yãalɛ ń buipãleo ge aa gɛ̃ aà uao. Ãma Lua ↄ̀lↄmɛɛ másu gbɛ̃e gbãsĩ bo ge mà aà tɛ̃boo. 29A yã́i tò kɛ́ wà ma sisi, ma mↄ zĩ́ozĩonakɛsai. Má ye mà yã́ pↄ́ a ma sisiwà ma sa. 30Ɔ̃ Kↄↄnɛi mɛ̀: A gↄↄ síiↄ̃n la, kɛ́ málɛ wabikɛ ma bɛ e ĩatɛ̃ gɛ̀ aua pìlaò maa'i kɛ́wa. Ɔ̃ kã́ndo ma gbɛ̃e è zɛa ma aɛ pↄ́ tɛkɛa daa 31à mɛ̀: Kↄↄnɛi, Lua n wabikɛa sì, mɛ́ n wɛ̃nadↄ̃anɛ́ kàaàgu. 32Gbɛ̃́ↄ zĩ Zope Simↄↄ pↄ́ wì mɛ Piɛɛ sísii. À pìla Simↄↄ báatotona bɛ ísialɛ. 33Ɔ̃ ma gbɛ̃́ↄ zĩ̀ma gↄ̃̀ↄ. Lá n mↄ, à kɛ̀ maa. Tia kɛ́wa, wápii wá kú la Lua dↄ̃a guu, kɛ́ wà yã́ pↄ́ Dii ònɛ ma yã́i. 34Piɛɛ yãsɛ̀ à mɛ̀: Má sì sĩana sa kɛ́ Lua lí gbɛ̃e zãboo. 35Bui píi guu gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ vĩakɛɛ̀ mɛ́ ì yãmaakɛ, ade yã́ mɛ́ ì kaaàgu. 36Lua a yã́ dà Isailiↄnɛ, à kɛaanↄ na Yesu Kilisi sabai baokpànɛ́. Aàpi mɛ́ bui píi Dii ũ. 37Á yã́ pↄ́ kɛ̀ Yude bùsu píi guu dↄ̃, lá à dàalɛ Galile Zãa kpàwakɛa ń gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛao gbɛa. 38Á dↄ̃ lá Lua a Nisĩna pìsi Yesu Nazalɛtiwa, ↄ̃ a kú ń gbãao, à gɛ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo à yãmaakɛ̀nɛ́, à gbɛ̃́ pↄ́ Ibiisi ń gã lìnɛ́ ń kpɛↄ gbã̀gbã, asa Lua kuaànↄɛ. 39Wá dɛ yã́ pↄ́ a kɛ̀ Yude bùsuu ń Yelusalɛũo píi seeladeↄ ũ. Wà aà lòo líwa wa dɛ̀, 40ↄ̃ Lua aà vù a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́, a tò à azĩa ↄ̀lↄwɛ̃ɛ. 41I kɛ gbɛ̃́piiɛ no, wá gbɛ̃́ pↄ́ Lua dↄ̀aa wá sɛ́ aà seelade ũↄnɛ. Aà bↄa gau gbɛa wa pↄblèaànↄ, wa imìaànↄ. 42Ɔ̃ a dìlɛwɛ̃ɛ wà waasokɛ gbɛ̃́ↄnɛ, wí onɛ́ ámɛ á dɛ gbɛ̃́ pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄ ń gyaadeↄ píi yã́kpalɛkɛna ũ. 43Ãnabiↄ píi aà yã́ ò aa mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ aa aà náaikɛ̀ↄ duuna a kɛ̃́má aà tↄ́ yã́i. 44Gↄↄ pↄ́ Piɛɛ lɛ́ yã́pi onɛ́, Lua Nisĩna dì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã́pi maↄnɛ píi. 45Yã́pi dì Yuda Yesude pↄ́ mↄ̀ ń Piɛɛoↄwa, kɛ́ baa buipãleↄ, Lua a Nisĩna pìsimá gba ũ yã́i. 46Asa aa mà, aalɛ yãebui'o, aalɛ Lua yãbↄnsaɛkɛaↄ o. Ɔ̃ Piɛɛ mɛ̀: 47Gbɛ̃́piↄ Lua Nisĩna è láwáwa. Dé mɛ́ a fↄ̃ gínɛ́ aa da'ilɛkɛi? 48Ɔ̃ a ò wà ń da'ilɛkɛ ń Yesu Kilisi tↄ́o. Ɔ̃ aa wabikɛ̀wà aà gↄↄplakɛńnↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\