Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 11

1Zĩnaↄ ń Yesude pↄ́ kú Yudeↄ mà lá buipãleↄ Lua yã́ sì sↄ̃. 2Kɛ́ Piɛɛ sù Yelusalɛũ, an gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń tↄ̃zↄ̃yãoↄ aà tàae è 3aa mɛ̀: N gɛ̃ gyafↄↄdeↄ bɛ n pↄblèńnↄ. 4Ɔ̃ Piɛɛ fɛ̀lɛ lɛ́ yã́pi bↄↄlɛkɛnɛ́ zɛ́zɛ à mɛ̀: 5Má kú Zopeɛ, málɛ wabikɛ, ↄ̃ ma wɛ́pungu è. Ma pↄe è lán zwã̀a zↄ̃ↄwa, ba dↄdↄa a swã́ mɛ̀n síiↄ̃ↄwa. À bↄ̀ luabɛ, àlɛ pila ma kĩ́i. 6Ma wɛpɛ̀wà tíũu, ma nↄ̀bↄↄ è a guu, sɛ̃̀a pↄ́ↄ ń pↄ́taa'onkuawaↄ ń bãↄ. 7Ɔ̃ ma lↄↄ mà, wa òmɛɛ: Piɛɛ, fɛlɛ dɛ ǹ só. 8Ɔ̃ ma mɛ̀, bauo Dii, asa tɛ̃ ge pↄ́ gbãlɛa i gɛ̃ ma lɛ́u ziio. 9Lↄↄpi bↄa luabɛ gɛ̃n plaade wà mɛ̀, pↄ́ pↄ́ Lua gbãbↄ̀ɛ̀, másu mà a tɛ̃boo. 10À kɛ̀ màa gɛ̃n àaↄ̃, ↄ̃ wà ɛ̀a gà tàò luabɛ píi. 11Gↄↄ bee gↄ̃̀ↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ pↄ́ wà ń zĩ́a bↄa Sezaleↄ mↄ̀ ua pↄ́ má kúu. 12Ɔ̃ Lua Nisĩna òmɛɛ mà gɛ́ńnↄ seasai. Wá gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn sooloɛ beeↄ gɛ̀ ma kpái sↄ̃, ↄ̃ wa gɛ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃́piↄ zĩ̀a bɛ. 13Ɔ̃ a òwɛ̃ɛ lá a malaika è, à bↄ̀ mↄ̀wa a kpɛ́u, a òɛ à gbɛ̃́ zĩ Zope ma sísii, 14mà yã́ pↄ́ a api ń a bɛdeↄ píi suaba oɛ. 15Kɛ́ ma na yã'oawa, Lua Nisĩna dìnɛ́ lá a dìwɛ̃ɛ a daalɛgↄↄwa. 16Ɔ̃ yã́ pↄ́ Dii ò dↄ̀magu à mɛ̀, Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛ̀ ń íoɛ, api sↄ̃ á wá da'ilɛkɛ ń Lua Nisĩnao. 17Lá Lua gba doũ pↄ́ á dàwɛ̃ɛ gↄↄ pↄ́ wa Dii Yesu Kilisi náaikɛ̀ dànɛ́ lↄ, dén ma ũ mà fↄ̃ giɛ̀i? 18Kɛ́ aa yã́pi mà, aa nìlɛ, ↄ̃ aa Lua tↄbↄ̀ aa mɛ̀: Wá è Lua buipãleↄ gbà zɛ́ lↄ aa nↄ̀sɛlilɛ, aai wɛ̃ni láasai e. 19Wɛ́tɛ̃amↄanɛ́ pↄ́ fɛ̀lɛ Ɛtiɛ̃ɛ gaa guu mɛ́ tò gbɛ̃́ↄ fã̀aa tà Fenisi bùsuu ń Sipi bùsuo ń Antiↄsio, aalɛ Lua yã́ o Yudaↄnɛ ńtɛ̃ɛ. 20Ɔ̃ an gbɛ̃eↄ bↄ̀ Sipi bùsuu ń Silɛni bùsuo aa gɛ̀ Antiↄsi, ↄ̃ aalɛ yã'o buipãleↄnɛ sↄ̃, aalɛ Dii Yesu baokpanɛ́. 21Dii lɛ́ ↄdamá, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ yã́pi sì dasi aa zɛ̀ ń Diipio. 22Yelusalɛũ Yesudeↄ swã́ kã̀ yã́piwa, ↄ̃ aa Baanaba zĩ̀ Antiↄsi. 23Kɛ́ à kà we, a è lá Lua gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ́, ↄ̃ aà pↄ kɛ̀na. À lɛdàmá ḿpii aa zɛ ń Diio ń nↄ̀sɛmɛndoo. 24Baanabaá gbɛ̃maaɛ, Lua Nisĩna ń luanaaikɛao pɛ̀ɛwà, ↄ̃ wà kà Dii gbɛ̃́ↄ guu dasi. 25Ɔ̃ Baanaba gɛ̀ Taasu Sↄlu wɛɛlɛi. 26Kɛ́ à aà è, ↄ̃ à sùaànↄ Antiↄsi. Aaìↄ kãaa ń Yesudeↄ dasi, aaↄ yãdanɛ́ e wɛ̃̀ bṹu do. Antiↄsi we wà dↄ̀aa tↄkpàu Yesu ìwaↄnɛ Kilisideↄ. 27Gↄↄ bee ãnabiↄ bↄ̀ Yelusalɛũ aa mↄ̀ Antiↄsi. 28An gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Agabu fɛ̀lɛ zɛ̀ à dↄ̀aa nↄana zↄ̃ↄ pↄ́ a ka dṹnia guu píi yã'ònɛ́ ń Lua Nisĩna gbãao. Kolodi kpalablea gↄↄ ↄ̃ nↄanapi kà. 29Ɔ̃ Yesudeↄ zɛ̀ò wà ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Yudeↄ kámasa ká lá baade gbãa fↄ̃̀, wi kpã́sãnɛ́. 30Ɔ̃ aa kɛ̀ màa, aa Baanaba ń Sↄluo zĩ̀ò kpái an gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\