Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 12

1Gↄↄ bee kí Elodi ↄpɛ̀lɛ Yesudeeↄwa pãsĩpãsĩ. 2À Zãa vĩ̀i Zaaki dɛ̀ ń fɛ̃ndao. 3Kɛ́ a è yã́ bee kà Yudaↄgu, ↄ̃ à ɛ̀a Piɛɛ kũ̀ lↄ. À bee kɛ̀ Kàaso dikpɛ zĩ́ɛ. 4Kɛ́ à Piɛɛ kũ̀ a dàkpɛu, à aà nà sosaↄnɛ ń ↄzĩ aa aà dↄ̃́a. Sosapiↄ gãli do gbɛ̃ↄn síiↄ̃siiↄ̃ɛ e lɛɛ síiↄ̃. A dìlɛ à yã́kpalɛkɛaànↄ bíla wáa Gɛ̃amusu dikpɛ gbɛa. 5Ɔ̃ wa Piɛɛ kũa kpɛ́u, Yesudeↄ lɛ́ wabikɛɛ̀ Luawa zɛsai. 6Gu pↄ́ a dↄ Elodi bↄaànↄ, a gwã́ Piɛɛ lɛ́ i'o sosa gbɛ̃ↄn plaↄ zãnguo yea ń mↄdaonao mɛ̀n pla, mɛ́ gbɛ̃ↄn plaↄ ku kpɛɛlɛ, aalɛ kpɛ́pi dↄ̃́a. 7Kã́ndo gↄ̃̀ↄ Dii malaikae gɛ̃̀ we, ↄ̃ kpɛ́pi pù. À Piɛɛ lɛ̀ a gbã̀tɛ̃ɛwa à aà vù à mɛ̀: Fɛlɛ kpakpa. Ɔ̃ mↄdaonapiↄ wòlo aà ↄwa. 8Ɔ̃ malaikapi òɛ̀: Ǹ n ula da, ní n kyalekpa. Piɛɛ kɛ̀ màa, ↄ̃ malaikapi mɛ̀: Ǹ n ula kãaa ǹ kṹ, ní tɛ́mazi. 9Ɔ̃ Piɛɛ bↄ̀ tɛaàzi. I yã́ pↄ́ malaika lɛ́ kɛɛ dↄ̃ sĩana ũo, àlɛ e nana álɛ o. 10Aa gɛ̃̀ gudↄ̃ana sɛ̃́iala ń a plaadeo, ↄ̃ aa kà bↄlɛu. Bↄlɛpi gbaá mↄɛ, ↄ̃ à wɛ̃̀nɛ́ ń azĩao, aa bↄ̀lɛ lɛ́ gɛ̃ wɛ̃́lɛu. Kã́ndo gↄ̃̀ↄ ↄ̃ malaikapi Piɛɛ tò zɛa guu we. 11Kɛ́ Piɛɛ wɛ́ dↄ̀dↄ à mɛ̀: Má dↄ̃ sã́asã sa kɛ́ Dii a malaika zĩ̀, à ma bↄ Elodi ↄzĩ ń yã́ pↄ́ Yudaↄ wɛ́ dↄi wà kɛmɛɛo píi. 12Kɛ́ aà wɛ́ kɛ̃̀, à gɛ̀ Zãa pↄ́ wì mɛ lↄ Maaku da Maliama bɛ. Wa kãaaa we dasi, wàlɛ wabikɛ. 13Kɛ́ à bↄlɛ gba lɛ̀, ↄ̃ nↄɛ zĩkɛna pↄ́ wì mɛ Loda gɛ̀ gwai. 14Kɛ́ à Piɛɛ lↄↄ dↄ̃̀, pↄna guu i zɛ́ wɛ̃o, à ɛ̀a bàalɛ̀ gɛ ònɛ́ Piɛɛ mɛ́ kú bↄlɛu we. 15Wa òɛ̀: Ĩana kàma yã̀? Ɔ̃ à zɛ̀ò kɛ́ sĩanaɛ. Ɔ̃ wà mɛ̀: Aà malaikaɛ. 16Piɛɛ gì lɛ́ gbalɛ. Kɛ́ aa wɛ̃̀, aa aà è, ↄ̃ yã́pi dìmá. 17À ↄkɛ̀nɛ́ aa nílɛ, ↄ̃ a dàu a sìunɛ́ lá Dii a bↄ kpɛ́u. Ɔ̃ à mɛ̀: À gɛ o Zaakiɛ ń wá gbɛ̃́ kĩniↄ. Ɔ̃ à bↄ̀ gɛ̀ gupãlei. 18Kɛ́ gu dↄ̀, kↄ̃fĩ gbãa dà sosaↄ zãnguo, aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Bↄ́ Piɛɛ kɛ̀ a ũi? 19Elodi ò wà aà wɛɛlɛ. Kɛ́ wi aà eo, ↄ̃ à yãlàla gudↄ̃anapiↄwa, ↄ̃ a ò wà ń dɛdɛ. Bee gbɛa Elodi bↄ̀ Yude, à gɛ̀ gↄↄplakɛ̀ Sezale. 20Aà pↄ pà Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄzi maamaa, ↄ̃ gbɛ̃́ beeↄ lɛdoũkɛ̀ aa mↄ̀ aà gwai sãnu. Aa gɛ̀ kíapi bɛ ziia Blasitu kĩ́i. Kɛ́ Blasitu ń yã́zɛ è, aa gɛ̀ lɛdoũkɛi ń Elodio, asa an bùsu pↄblea ì bↄ aà bùsuuɛ. 21Kɛ́ gↄↄ pↄ́ wa dìlɛ kà, Elodi a kible'ulaↄ dà, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ a gĩ́naa, ↄ̃ à yã'ò bílaɛ. 22Bíla wiilɛ̀ à mɛ̀: Luae mɛ́ lɛ́ yã'o, i kɛ gbɛ̃nazĩna no. 23Wegↄ̃ↄ Dii malaikae aà lɛ nɛ̀, kɛ́ i zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ Luaɛo yã́i, ↄ̃ aà mɛ kↄ̀ↄkà à gà. 24Lua yã́ ìↄ ligua, ìↄ kã́fĩ. 25Baanaba ń Sↄluo sↄ̃, kɛ́ aa ń kámasa yã́ kɛ̀kɛ aa làa, aa bↄ̀ Yelusalɛũ aa Zãa pↄ́ wì mɛ Maaku sɛ̀ tàò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\