Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 14

1Aa kɛ̀ Ikↄniu lá aaì kɛwa, aa gɛ̃̀ Yudaↄ lousisikpɛu aa yã'ò e Yudaↄ ń buipãleↄ Dii náaikɛ̀ dasidasi. 2Ɔ̃ Yuda pↄ́ aa gì yã́pi síiↄ buipãleↄ swãfɛ̃̀ Yesudeↄnɛ, aa ĩ́isɛ̀ńnↄ. 3Ń beeo Pↄlu ń Baanabao gↄↄplakɛ̀ we, aa yã'ò vĩasai daa Dii gã̀u, ↄ̃ Dii ń gbá zɛ́ an yãbↄnsaɛkɛaↄ ń ń dabudabukɛaↄ a gbɛ̃kɛ yã́ pↄ́ aalɛ onɛ́ sĩana pìliwànɛ́. 4Ɔ̃ wɛ̃́lɛdeↄ kↄ̃ kpaalɛ̀, gbɛ̃eↄ zɛ̀ ń Yudaↄ, gbɛ̃eↄ ń zĩnaↄ. 5Ɔ̃ Yudaↄ ń buipãleↄ ń ń gbãadeↄ zɛ̀ò wà ĩadamá wà ń pápa ń gbɛo. 6Kɛ́ Pↄlu ń Baanabao ń yã́ dↄ̃̀, ↄ̃ aa bàasi tà Likaoni bùsu wɛ̃́lɛↄu, Lisita ń Dɛɛbɛo ń a zↄ̃ɛwiaↄ. 7Ɔ̃ aa gì lɛ́ baonapi kpánɛ́ we. 8Gↄ̃ɛe ku Lisita, aà gbáↄ imia. Zaa wà aà ì, a dɛ ɛɛ ũɛ, i táa'oo. 9Àlɛ swã́kpa Pↄlu yã́i, ↄ̃ Pↄlu wɛpɛ̀wà soee, a è aà Yesu náaikɛa kà à aà gbã́gbã, 10ↄ̃ a òɛ̀ ń lↄↄ gbãao: Fɛlɛ zɛ n gbáwa. Ɔ̃ à vĩ̀ zɛ̀, à bↄ̀ ń táo. 11Kɛ́ bíla è lá Pↄlu kɛ̀, ↄ̃ aa kã̀aa wiiwa ń Likaoni yã́o aa mɛ̀: Tã́aↄ lì gbɛ̃nazĩnaↄ ũ aa pìlawá. 12Aa tↄkpà Baanabaɛ Zupitɛɛ, Pↄlu sↄ̃ Mɛɛkiu, kɛ́ ↄ̃mɛ ì dↄaa ń yã'oao yã́i. 13Zupitɛɛpi kpɛ́ kú wɛ̃́nkpɛ, ↄ̃ aà gbàgbana mↄ̀ ń zuswana pↄ́ à lávu zãblèmáↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu. A ye dasi sa'o zĩnaↄwa. 14Kɛ́ Baanaba ń Pↄluo yã́pi mà, aa ń ulaↄ ga kɛ̃̀kɛ̃, ↄ̃ aa sì dasi guu ń wiio 15aa mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, bↄ́yãi álɛ kɛ beewai? Gbɛ̃nazĩnaↄn wá ũ sↄ̃ lááwa. Baona wálɛ kpáɛ́, kɛ́ à kpɛ lí pↄ́ gianaɛ beeↄnɛ, í zɛ ń Lua bɛ̃́ɛo. Ɔ̃mɛ musu kɛ̀ ń tↄↄlɛo ń ísiao ń pↄ́ pↄ́ kúuↄ píi. 16À bui píi tò yãa, aa ńzĩa zɛ́ sɛ̀. 17Ń beeo à azĩa ↄ̀lↄnɛ́ maakɛa guu. Ì to lou maɛ́ à pↄkɛkɛ a gↄↄwa. Ì á gba blɛ àↄ ku pↄna guu. 18Baa ń yã́ bee oao, dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo ↄ̃ aa gì gbɛ̃́ↄnɛ aa sa'omá. 19Ɔ̃ Yudaↄ bↄ̀ Antiↄsi ń Ikↄniuo aa mↄ̀ wà bíla swãfɛ̃̀. Ɔ̃ aa Pↄlu pàpa ń gbɛo aa aà gàlɛ bↄ̀ò wɛ̃́nkpɛ, aalɛ e à gàɛ. 20Kɛ́ Yesudeↄ kã̀aaaàzi, ↄ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̃̀ wɛ̃́lɛ guu. Kɛ́ a gu dↄ̀, aàpi ń Baanabao aa gɛ̀ Dɛɛbɛ. 21Kɛ́ aa baonakpànɛ́ wɛ̃́lɛpi guu, aa gbɛ̃́ↄ è dasi. Ɔ̃ aa ɛ̀a gɛ̀ Lisita ń Ikↄniuo ń Antiↄsio, 22aalɛ Yesudeↄ gba gbãa, aalɛ lɛdamá aa wɛtã Yesu náaikɛawa aa mɛ̀: Sema wà taasikɛ maamaa, wí gbasa gɛ̃ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu. 23Aa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dìlɛnɛ́ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, ↄ̃ aa wabikɛ̀nɛ́ ń lɛyeo, aa ń ná Dii pↄ́ aa aà náaikɛ̀ɛ̀ ↄzĩ. 24Kɛ́ aa pã̀ Pisidi bùsua, aa kà Pãmfili bùsuu. 25Aa Lua yã́ ò Pɛɛga, ↄ̃ aa gɛ̀ Atali. 26We aa gɛ̃̀ gó'ilɛnau aa tà Antiↄsi, gu pↄ́ wà ń náu Luaɛ a ↄzĩ yãa aà gbɛ̃kɛkɛnɛ́ zĩ pↄ́ aa kɛ̀ aa làa tia yã́ musu. 27Kɛ́ aa kà, aa Yesudeↄ kã̀aa aa yã́ pↄ́ Lua kɛ̀nɛ́ ònɛ́ píi, lá à buipãleↄ gbà zɛ́ aa a náaikɛ̀. 28Ɔ̃ aa gↄↄplakɛ̀ńnↄ we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\