Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 16

1Pↄlu kà Dɛɛbɛ ń Lisitao. Wekĩi Yesudee ku wì mɛɛ̀ Timↄtee. Aà daá Yuda Yesudeɛ, mɛ́ aà maeá Gɛlɛkiɛ. 2Yesude pↄ́ aa ku Lisita ń Ikↄniuoↄ aà tↄ́ na sì. 3Pↄlu ye aà gɛ́anↄ, ↄ̃ à tↄ̃zↄ̃̀ɛ̀ Yuda pↄ́ kú wɛ̃́lɛpiↄ guuↄ yã́i, asa ampii aa dↄ̃ kɛ́ aà maeá Gɛlɛkiɛ. 4Wɛ̃́lɛ pↄ́ aa gɛ̀u píi, aa yã́ pↄ́ zĩnaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dìlɛ Yelusalɛũ ò Yesudeↄnɛ aaↄ kũa. 5Ɔ̃ aalɛ gbãakũ ń Yesu náaikɛa guu, aalɛ dasikũ lá gu lɛ́ dↄ. 6Lua Nisĩna gìnɛ́ aa gɛ́ Lua yã́ oi Azi bùsuu, ↄ̃ aa pã̀ Filizi ń Galatio bùsuↄla. 7Kɛ́ aa kà Misi bùsu zↄ̃lɛu, aa yↄ̃̀wà wà gɛ̃ Bitini bùsuu, ↄ̃ Yesu Nisĩna i weinɛ́o. 8Kɛ́ aa Misi bùsu baa vĩ̀, ↄ̃ aa kà Toloasi. 9Gwãasĩna Pↄlu Masedoni bùsu gbɛ̃e è zɛaala iu, àlɛ awakpaɛ̀ à mɛ̀: Buawá Masedoni, dↄwálɛ. 10Kɛ́ a è iu màa, ↄ̃ wa Masedoni sↄukɛ̀ gↄ̃̀ↄ, asa wá dↄ̃̀ sa, kɛ́ Lua mɛ́ lɛ́ wá sisi wà gɛ baonakpanɛ́. 11Ɔ̃ wa gɛ̃ gó'ilɛnau Toloasi, wa mipɛ̀ Samↄtasiwa. Kɛ́ a gu dↄ̀ wa ka Nɛapↄli. 12Bↄa we wa gɛ Filipi, Masedoni bùsu saalopi mɛɛwia pↄ́ Lomadeↄ vĩ, ↄ̃ wa gↄↄplakɛ̀ wɛ̃́lɛpiu. 13Kã́mabogↄↄzĩ wa bↄ wɛ̃́nkpɛ, wa gɛ swa saɛ, gu pↄ́ wálɛ e wì lousisiu. Ɔ̃ wa zↄ̃lɛ wa yã'ò nↄɛ pↄ́ kãaaa weↄnɛ. 14Nↄɛe ku we, wì mɛɛ̀ Lidia. Tiatii gbɛ̃́ zwã̀a tɛ̃a yìanaɛ, mɛ́ lousisinaɛ. Àlɛ yã́ pↄ́ Pↄlu lɛ́ o ma, ↄ̃ Dii aà sↄ̃ wɛ̃̀ɛ̀, à yã́pi sì. 15À da'ilɛkɛ̀ ń a bɛdeↄ, ↄ̃ à wabikɛ̀wá à mɛ̀: Tó a ma Dii náaikɛa sìɛ, à mↄ pila ma bɛ. Ɔ̃ wa aà yã́zɛ èɛ. 16Zĩewa kɛ́ wálɛ gɛ́ wabikɛkĩi, wa kpaaũ ń zↄnↄɛ pↄ́ tã́a mlɛ̃ vĩo. Aà diiↄ ì ↄ̃a e maamaa aà àsi'oanɛ́ yã́ musu. 17Ɔ̃ à bↄ̀ tɛ́wázi, wápiↄ ń Pↄluo, àlɛ wiilɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́ beeↄá Lua Musude zↄ̀blenaↄnɛ, aalɛ suabazɛ kpàwakɛɛ́. 18Ìↄ kɛ màa lá gu lɛ́ dↄ, ↄ̃ yã́pi Pↄlu wã̀. À lìli ò tã́apiɛ: Má ònɛ ń Yesu Kilisi tↄ́o, go nↄɛpiwa. Ɔ̃ à gòwà gↄ̃̀ↄ. 19Kɛ́ aà diiↄ è ài'ea aà yã́ musu tãmaa ń nɛ́, ↄ̃ aa Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo kũ̀ aa ń gálɛ gɛ̀ńnↄ gbãadeↄ kĩ́i gãaɛ. 20Aa gɛ̀ńnↄ yã́kpalɛkɛnaↄ kĩ́i aa mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ beeↄá Yudaↄnɛ, mɛ́ aalɛ wá wɛ̃́lɛ ↄ̃̀ↄkpa. 21Fɛlɛkaayã pↄ́ wá Lomadeↄ ikoyã gì wà si ge wà kɛ ↄ̃ aalɛ danɛ́. 22Gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛńnↄ dasi, ↄ̃ yã́kpalɛkɛnapiↄ mɛ̀ wà ń ulaↄ wolomá, wà ń gbɛ̃ ń goo. 23Kɛ́ wà gbɛ̃a gbãa kɛ̀nɛ́, ↄ̃ wà ń dá kpɛ́u, wa ò kpɛ́pi dↄ̃̀anaɛ aà ń dↄ̃́a maamaa. 24Kɛ́ wa òɛ̀ màa, ↄ̃ à ń dá kpɛ́pi guonau, à ń gbáↄ dàliu gíũgiũ. 25Wɛɛdo taawa Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo lɛ́ wabikɛ Luawa, aalɛ aà táasilɛ, mɛ́ dakpɛunaↄ lɛ́ swã́kpa ń yã́i. 26Kã́ndo tↄↄlɛ lùalua ń gbãao e kpɛ́pi gĩↄ dèe. Wegↄ̃ↄ a gbaↄ wɛ̃̀wɛ̃ píi, ↄ̃ dakpɛunaↄ mↄdaonaↄ pòlomá píi. 27Kɛ́ kpɛdↄ̃ana vù, à gbaↄ è wɛ̃wɛ̃a píi, ↄ̃ à a fɛ̃nda wò, a ye azĩa dɛ, asa àlɛ e dakpɛunaↄ bàasiɛ. 28Ɔ̃ Pↄlu pũ̀na ń lↄↄ gbãao à mɛ̀: Ńsu ĩakpa nzĩaio. Wá kú la wápii. 29Kpɛdↄ̃anapi mɛ̀ wà mↄ́ ń filiao, ↄ̃ à sìńzi ń bao à kùlɛ Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo aɛ, àlɛ kpakpanaga. 30À bↄ̀ńnↄ bàasi, ↄ̃ à mɛ̀: Maeↄ, kpelewa má kɛ mà zia ei? 31Aa òɛ̀: Dii Yesu náaikɛ, ńyↄ̃ zia e, mpi ń n bɛdeↄ píi. 32Ɔ̃ aa Dii yã'òɛ̀ ń a bɛ gbɛ̃́ↄ píi. 33Wɛɛdo bee, kpɛdↄ̃anapi ń sɛ́ à gɛ̀ ń gu'ĩaↄ pìpinɛ́, ↄ̃ à da'ilɛkɛ̀ gↄ̃̀ↄ ń a gbɛ̃́ↄ ḿpii. 34Ɔ̃ à gɛ̃̀ńnↄ a bɛ à blɛkɛ̀nɛ́. Aàpi ń a bɛdeↄ an pↄ kɛ̀na maamaa, kɛ́ aa Lua náaikɛ̀ yã́i. 35Kɛ́ gu dↄ̀, yã́kpalɛkɛnaↄ dↄaiↄ zĩ̀ aa gɛ o wà gbɛ̃́piↄ gbaɛ. 36Ɔ̃ kpɛdↄ̃anapi ò Pↄluɛ: Yã́kpalɛkɛnaↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀a mà á gbaɛ. À bↄlɛ, í á taanankɛ. 37Ɔ̃ Pↄlu ò dↄaipiↄnɛ: Aa wá gbɛ̃́ bíla wáa yã́kpalɛkɛawanↄ sai, aa wá dá kpɛ́u, wá gbɛ̃́ pↄ́ Lomadeↄn wá ũ. Tiasa ↄ̃ aa ye wá bↄlɛ asii guua? Ó'o! A kɛ màao. Sema aa mↄ wá bↄlɛ ńzĩa. 38Dↄaipiↄ yã́pi sɛ̀lɛ ò yã́kpalɛkɛnaↄnɛ. Kɛ́ aa mà Lomadeↄn ń ũ, ↄ̃ vĩa ń kṹ. 39Ɔ̃ aa mↄ̀ awakpànɛ́ aa ń bↄ́lɛ kpɛ́u, ↄ̃ aa wabikɛ̀má aa bↄnɛ́ ń wɛ̃́lɛu. 40Kɛ́ aa bↄ̀lɛ kpɛ́u, aa gɛ̀ Lidi bɛ. Aa Yesudeↄ lè we, ↄ̃ aa ń nↄ̀sɛ nìninɛ́ aa gɛ̃̀zɛa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\