Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 17

1Aa bↄ̀lɛ ń Amfipↄlio ń Apↄlonio, ↄ̃ aa kà Tɛsaloni, gu pↄ́ Yudaↄ lousisikpɛ kúu. 2Ɔ̃ Pↄlu gɛ̃̀ lousisikpɛu lá ìↄ kɛwa, à waasokɛ̀nɛ́ yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau musu kã́mabogↄↄ là àaↄ̃. 3Àlɛ a bↄↄlɛkɛnɛ́ lá à kũ̀ Mɛsii taasikɛ, i bↄ gau, à mɛ̀: Yesu pↄ́ málɛ aà yã́ oɛ́ mɛ́ Mɛsiipi ũ. 4An gbɛ̃eↄ yã́pi zɛ́ è, ↄ̃ aa nà Pↄlu ń Silivɛ̃ɛowa. Màa Gɛlɛki lousisin dasiↄ nàmá sↄ̃ ń nↄɛ tↄde bílaↄ lↄ. 5Ɔ̃ Yudaↄ ĩ́isɛ̀ńnↄ, aa bɛ̀bɛmpãdeↄ kã̀aa aa dasikũ̀, ↄ̃ aa wɛ̃́lɛ lòo. Aa gɛ̀ lìa Zasↄ̃ bɛi, aalɛ Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo wɛɛlɛ ń kũ bↄńnↄ balu guu. 6Kɛ́ aai ń eo, aa Zasↄ̃ ń Yesude pãleↄ gàlɛ bↄ̀ńnↄ wɛ̃́lɛ gbãadeↄ kĩ́i, aalɛ wiilɛ: Gbɛ̃́piↄá dṹniadɛnaↄnɛ. Aa mↄ̀ la, 7ↄ̃ Zasↄ̃ ń dílɛ a bɛ. Gbɛ̃́piↄ lɛ́ pã Sezaa ikoa ḿpii, aaì mɛ kía pãle ku wì mɛ Yesu. 8Yã́pi zↄ̃̀ bíla ń wɛ̃́lɛ gbãadeↄ pↄwa. 9Ɔ̃ aa ↄ̃a sì Zasↄ̃ ń gbɛ̃́ kĩniↄwa aa ń gbáɛ. 10Gwãasĩna bee gↄ̃̀ↄ Yesudeↄ Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo gbàɛ Belee. Kɛ́ aa kà we, ↄ̃ aa gɛ̃̀ Yudaↄ lousisikpɛu. 11Gbɛ̃́ beeↄ nↄ̀sɛ maa dɛ Tɛsalonideↄla, aa Lua yã́ sì ↄplapla. Lá gu lɛ́ dↄ aaìↄ wɛ́tɛ Luayãtaalai, kɛ́ aa e dↄ̃ tó Pↄlu yã́piↄ sĩana vĩ. 12An gbɛ̃́ pↄ́ Dii náaikɛↄ dasi ń Gɛlɛki nↄɛ gbiaↄ ń Gɛlɛki gↄ̃ɛↄ dasidasi lↄ. 13Kɛ́ Tɛsaloni Yudaↄ mà Pↄlu lɛ́ Lua yã́ waasokɛ Belee lↄ, ↄ̃ aa mↄ̀ we, aa yãkele dà aa bíla pↄ fɛ̀lɛ. 14Ɔ̃ Yesudeↄ Pↄlu gbàɛ gↄ̃̀ↄ ísia oi, ãma Silivɛ̃ɛ ń Timↄteeo gↄ̃̀ we. 15Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ zɛi Pↄluɛↄ gɛ̀aànↄ Atɛni, ↄ̃ aa ɛ̀a tà Silivɛ̃ɛ ń Timↄteeowa ń Pↄlu lɛgbɛo, à mɛ̀ aa mↄ a le kpakpa. 16Kɛ́ Pↄlu lɛ́ ń dã́ Atɛni, aà kã́ fɛ̀lɛ sĩ̀, kɛ́ a è tã́a di wɛ̃́lɛpiu yã́i. 17Ɔ̃ à waasokɛ̀ Yudaↄnɛ ń buipãle lousisinaↄ lousisikpɛu ń gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ń le ɛlɛu lá gu lɛ́ dↄↄ. 18Pↄlu lɛ́ yãbↄbↄ kↄ̃ lɛ́u ń yãwaaipana pↄ́ wì mɛnɛ́ Ɛpikuliↄ ń Sitoisiↄ. Ɔ̃ an gbɛ̃eↄ mɛ̀: Bↄ́ yã́ dàobãnapi lɛ́ bↄlɛi? Gbɛ̃eↄ mɛ̀: Wálɛ e tã́a dafuↄ yã́ kpàwa àlɛ kɛ. Aa ò màa kɛ àlɛ Yesu yã́ ń aà bↄa gau yã́o baokpanɛ́ yã́iɛ. 19Ɔ̃ aa Pↄlu sɛ̀ gɛ̀ò gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́i Aleopaga aa mɛ̀: Ńyↄ̃ yã́ dafu pↄ́ ni danɛ́ owɛ̃ɛo lé? 20Wa yãbↄnsaɛ màma, wá ye a bↄↄlɛ dↄ̃. 21Atɛnideↄ píi ń nibↄ pↄ́ kú weↄ, aaliↄ ye yãpãleio, sema yã́ dafu maa ń a wàaipaao bàasio. 22Ɔ̃ Pↄlu fɛ̀lɛ zɛ̀ Aleopagadepiↄ guu à mɛ̀: Atɛnideↄ, má è á misiilɛa tã́aↄnɛ ãia vĩ maamaa yã́pii guu. 23Kɛ́ má bɛ á wɛ̃́lɛu, málɛ pↄ́ pↄ́ i kúlɛnɛ́ↄ tàasika, ↄ̃ ma sa'okĩie è, wà lakɛ̃̀wà wà mɛ̀: Lua pↄ́ wá dↄ̃o pↄ́. Lua pↄ́ á aà dↄ̃o mɛ́ álɛ misiilɛɛ̀, aà bao málɛ kpáɛ́. 24Lua dṹnia kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. A dɛ musu ń tↄↄlɛo Dii ũ, ìliↄ ku kpɛ́ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ dↄ̀ɛↄ guuo. 25Aà bàa kú ń gbɛ̃nazĩna dↄnlɛeoo. Aàpi mɛ́ ì wɛ̃ni ń nisĩnao ń pↄ́piio kpa gbɛ̃́piiwa. 26À bui píi bↄ̀ gbɛ̃́ mɛ̀ndo kĩ́iɛ, ↄ̃ aa ku dṹnia gola síiↄ̃ píiu. À dↄ̀aa gↄↄ dìlɛdilɛ bui píiɛ ń gu pↄ́ aaↄ kuu lɛ́o. 27À ń kɛ́ kɛ́ aaↄ a wɛɛlɛ aa ↄmalɛmalɛ e aa gɛ bↄwa. Baa ń beeo a zã̀ ń wá gbɛ̃eoo. 28Asa aàpi mɛ́ ì to wàↄ wɛ̃ni vĩ, wíↄ ku, wí fↄ̃ wà wá mɛ sɛ́. Lá á lakɛ̃naeↄ ò aa mɛ̀: Wá dɛ aà buiↄ ũ sↄ̃. 29Lá Lua buiↄn wá ũ, wásu wàↄ e a dɛ lán tã́a pↄ́ gbɛ̃nazĩna kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo ń gbɛo à gↄ̃inakɛ̀wà lá a yeiwawao. 30Lua wɛ́ kpà a vĩ̀ wá wɛ́siagↄↄ yã́la, ↄ̃ àlɛ lɛda gbɛ̃́ↄwa gupiiu tia aa nↄ̀sɛlilɛ. 31Asa à gↄↄ dìlɛ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ á sɛ̀ a yã́kpalɛkɛ ń dṹniao a zɛ́wa. Lua gbɛ̃́ pↄ́ a sɛ̀pi bↄ̀ gau, kɛ́ gbɛ̃́pii e dↄ̃. 32Kɛ́ aa bↄa gau yã́pi mà, an gbɛ̃eↄ aà láanikɛ̀, ãma an gbɛ̃eↄ mɛ̀: Wá n yã́pi ma zĩewa lↄ. 33Ɔ̃ Pↄlu bↄ̀ ń kĩ́i. 34Gbɛ̃eↄ nàwà aa Yesu náaikɛ̀. Aleopaga gbɛ̃zↄ̃ↄↄ do pↄ́ wì mɛ Denisi kú ń guu ń nↄɛ pↄ́ wì mɛɛ̀ Damalio ń gbɛ̃eↄ lↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\