Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 18

1Bee gbɛa Pↄlu bↄ̀ Atɛni à gɛ̀ Kↄlɛni. 2À kpàaũ ń Yudaeo we, Pↄ̃ntu bùsu gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛɛ̀ Akilasi ń a na Pisiio. Aa sù ń Itali bùsuo dafu, kɛ́ Sezaa Kolodi dìlɛ Yudaↄnɛ aa bↄlɛ Loma yã́i. Pↄlu gɛ̀ ń kĩ́i, 3ↄ̃ à pìlamá, àlɛ zĩkɛńnↄ, kɛ́ ↄzĩdoũkɛnaↄn ń ũ yã́i. Asa zwã̀akpɛkɛnaↄn ń ũ ḿpii. 4Kã́mabogↄↄzĩ píi ì waasokɛ lousisikpɛu, àlɛ wɛɛlɛ Yudaↄ ń Gɛlɛkiↄ a yã́zɛ e. 5Kɛ́ Silivɛ̃ɛ ń Timↄteeo bↄ̀ Masedoni bùsuu aa kà, Pↄlu zɛ̀ ń waasokɛao, àlɛ o Yudaↄnɛ wásawasa Yesu mɛ́ Mɛsii ũ. 6Kɛ́ Yudaↄ ĩ́isɛ̀aànↄ aa aà sↄ̃̀sↄ̃, ↄ̃ à a pↄkasaↄ kpòɛńla à mɛ̀: Yã́ pↄ́ á kɛ̀ wí á musu, ma yã́n lↄo. Za tia má gɛ́ buipãleↄ kĩ́iɛ. 7Bↄa we à gɛ̀ pìla buipãle lousisina pↄ́ wì mɛɛ̀ Titiu Yusitu bɛ lousisikpɛpi saɛ. 8Lousisikpɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ Kilisipu Dii náaikɛ̀ ń a bɛdeↄ píi. Kↄlɛnideↄ Pↄlu yãmà dasi, ↄ̃ aa Yesu náaikɛ̀ aa da'ilɛkɛ̀. 9Gwãasĩna Dii ò Pↄluɛ iu à mɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo, ńsu kã́mabo ń yã'oanɛ́oo, 10asa gbɛ̃́ pↄ́ dɛ ma pↄ́ ũ wɛ̃́lɛɛ bee guuↄ dasi. Má kúnnↄ, gbɛ̃e a n kũ à ĩadamao. 11Ɔ̃ Pↄlu wɛ̃̀ do ń mↄ sooloo kɛ̀ we, ìↄ Lua yãda gbɛ̃́ↄnɛ. 12Gↄↄ pↄ́ Loma gbɛ̃́ Galiↄ̃ dɛ Gɛlɛsi bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, Yudaↄ lɛdoũkɛ̀ aa ã̀na Pↄluwa, aa gɛ̀aànↄ yã́kpalɛkɛkĩi 13aa mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ bee lɛ́ tɛ́kpa gbɛ̃́ↄgu aaↄ lousisiyã pↄ́ pãa wá ikoyãla kũaɛ. 14Kɛ́ Pↄlu ye yã'o, ↄ̃ Galiↄ̃ ò Yudaↄnɛ à mɛ̀: Yudaↄ, tó dàae ge tàae zↄ̃ↄeɛ yãa, à kũ̀ mà mɛnakɛánↄ. 15Lá álɛ yãkele tã́ gbɛ̃́ↄ tↄ́ yã́ musu ń ázĩa ikoyão, à gↄ̃̀ á yã́ ũɛ. Ma gi yã́ bee taa gↄ̃́gↄ̃iɛ. 16Ɔ̃ à ń yá ń bↄ́lɛ yã́kpalɛkɛkpɛu. 17Ɔ̃ aa ã̀na lousisikpɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ Sↄsɛniwa ḿpii, aa aà gbɛ̃̀gbɛ̃ yã́kpalɛkɛkpɛ kpɛɛlɛ. Galiↄ̃ i a yãdao. 18Pↄlu gↄↄplakɛ̀ Kↄlɛni lↄ, ↄ̃ à lɛzà Yesudeↄwa à gɛ̃̀ gó'ilɛnau, àlɛ tá Sili bùsuu. Pisii ń Akilasio gɛ̀aànↄ. À mibò Sãkele lɛ́ pↄ́ a kɛ̀ Luawa yã́i. 19Kɛ́ aa kà Ɛfɛsɛ, Pↄlu Pisii ń Akilasio tò we. À gɛ̀ lousisikpɛu à waasokɛ̀ Yudaↄnɛ, 20ↄ̃ aa wabikɛ̀wà aà gↄↄplakɛńnↄ. I weio, 21ãma kɛ́ àlɛ lɛzamá à mɛ̀: Tó Lua wèi, má ɛa mↄ́ á gwai. Ɔ̃ à bↄ̀ Ɛfɛsɛ ń gó'ilɛnao. 22Kɛ́ à kà Sezale, à gɛ̀ fↄkpà Yesudeↄwa Yelusalɛũ, ↄ̃ à tà Antiↄsi. 23Kɛ́ à gↄↄplakɛ̀ we, à ɛ̀a dàzɛu à gɛ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo Galati bùsuu ń Filizi bùsuo, à Yesudeↄ gbà gbãa ḿpii. 24Yudae ku, aà tↄ́n Apoloo, Alɛsãndi gbɛ̃́ɛ. Aà lɛ́ na mɛ́ a Lua yã́ dↄ̃ maamaa. 25Wà Dii zɛ́ yãdàdaɛ̀, ↄ̃ Yesu yã'oanɛ́ aà kãsì. Ì dadanɛ́ a zɛ́wa, ãma Zãa gbɛ̃́ↄ da'ilɛkɛa ↄ̃ a dↄ̃. À mↄ̀ Ɛfɛsɛ, 26ↄ̃ à nà yã'oawa lousisikpɛu vĩasai. Kɛ́ Pisii ń Akilasio aà yãmà, ↄ̃ aa aà sìsi aa Lua zɛ́ bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀ wásawasa. 27Kɛ́ Apoloo ye gɛ́ Gɛlɛsi bùsuu, Yesudeↄ aà gbà sↄ̃, ↄ̃ aa lakɛ̃ Yesude pↄ́ kú weↄnɛ aa aà kũ ↄplapla. Kɛ́ à kà we, à ↄdà gbɛ̃́ pↄ́ Lua gbɛ̃kɛkɛ̀nɛ́ aa Yesu náaikɛ̀ↄwa maamaa. 28Asa aà yã́ Yudaↄ wɛ̃̀ dasi wáa máũmaũ, à ↄ̀lↄnɛ́ Luayãtaalau kɛ́ Yesu mɛ́ Mɛsii ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\