Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 2

1Kɛ́ Pãteko dikpɛgↄↄ kà, aa ku gudoũ ḿpii. 2Kã́ndo aa kↄ̃fĩ mà à bↄ̀ luabɛ lán zàa'ĩan gbãawa, ↄ̃ à kpɛ́ pↄ́ aa zↄ̃̀lɛu wã̀. 3Aa pↄ́ è lán tɛ́lɛpiↄnaↄwa, aa fã̀aa nàna ń baade miwa. 4Lua Nisĩna dìnɛ́ ḿpii, ↄ̃ aa nà yãebui'oawa lá Nisĩnapi dànɛ́ aa owa. 5Yudaeↄ ku Yelusalɛũ we, luayãmana pↄ́ aa bↄ̀ dṹnia bùsu píi guuↄ ũ. 6Kɛ́ aa ń zↄapi mà, aa kã̀aańzi dasidasi, ↄ̃ aa bílikɛ̀, kɛ́ aa mà aalɛ ń baade píi buiyã o. 7Yã́pi ń kṹ gbãa à bↄ̀ ń saɛ aa mɛ̀: Yã'onapiↄá Galiledeↄnɛ píio lò? 8Àkɛa wá mà aalɛ wá baade buiyã oi? 9Paatiↄ ń Mɛdɛↄ ń Elaũↄn wá ũ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Mɛsↄpↄtamiↄ ń Yudeo ń Kapadosio ń Pↄ̃ntuo ń Azio 10ń Filizio ń Pãmfilio ń Egipio ń Libii bùsu pↄ́ kú Silɛni saɛo ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ Lomaↄ. 11Yudaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa ń zɛ́ sɛ̀ↄn wá ũ ń Kɛlɛtiↄ ń Laalubuↄ, ↄ̃ wá mà, aalɛ Lua yãbↄnsaɛkɛaↄ o ń wá baade buiyãↄ. 12Yã́pi ń kṹ gbãa, aa bílikɛ̀, aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Yã́pi dɛ kpelewan wei? 13Gbɛ̃eↄ sↄ̃ aalɛ ń láanikɛ aa mɛ̀: Í mɛ́ ń kã́. 14Ɔ̃ Piɛɛ fɛ̀lɛ zɛ̀ ń a gbɛ̃́ kĩni gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ, à yã'ò gbã́ugbãu à mɛ̀: Á Yudaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄ píi, tó á ye yã́pi dↄ̃, à swã́kpa ma yã́i. 15Í i gbɛ̃́piↄ kã lá álɛ ewao, asa kↄↄ mↄ̀ kɛ̃okwiɛ. 16Ãnabi Yoɛli dↄ̀aa yã́ɛ bee ò à mɛ̀: 17Lua mɛ̀ gↄↄgbɛzãzĩ má a Nisĩna pisi gbɛ̃́piiɛ, á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ i ãnabikɛkɛ, á ɛ̀waasoↄ i wɛ́pungu e, á maezↄ̃ↄↄ i yã́ↄ e iu. 18Gↄↄbeezĩ má a Nisĩna pisi ma zↄ̀blenaↄnɛ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi aai ãnabikɛkɛ. 19Má seelaↄ kɛ musu, má yãbↄnsaɛↄ kɛ dṹniau, au ń tɛ́o ń tɛluo aↄ ku. 20Ĩatɛ̃ a siakũ, mↄvua a tã lán auwa e Dii mↄgↄↄ zↄ̃ↄ gawide àↄ mↄ́, 21Dii sìsinaↄ i bↄ píi. 22Isailiↄ, à yã́ɛ bee ma. Lá á dↄ̃ ázĩawa, Lua tò a Yesu Nazalɛti dɛa a gbɛ̃́ ũ seela è dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛ pↄ́ a tò Yesupi kɛ̀ á guuↄ yã́i. 23Lua zɛ̀ò a pↄeã ń a dↄ̃ao guu kɛ́ wà aà kpáwá, ↄ̃ á tò luayãdↄ̃nsaiↄ aà pàliwa aa aà dɛ̀. 24Ɔ̃ Lua ga ba bↄ̀wà à aà vù, asa a zɛ́ kú kɛ́ ga fↄ̃ àↄ aà kũao. 25Asa Davidi aà yã́ ò à mɛ̀: Miↄ Dii e ma wɛ́u gↄↄpii, lá a ku ma ↄplaai, má kpaguao. 26A yã́i ma pↄ ìↄ na, ma nↄ̀sɛ ìↄ yáalↄ, ma wɛ́ dↄi baa ma mɛ aↄ ku aafiaɛ, 27asa ńyↄ̃ ma to miauo, ńyↄ̃ wei n gbɛ̃́ pↄ́ a kua adoa yaikɛo. 28N ma ka wɛ̃ni zɛ́wa, n kĩ́i pↄna ìↄ pɛɛau. 29Ma gbɛ̃́ↄ, má fↄ̃ wá dezi káau Davidi yã'oɛ́ wásawasa. À gà, wà aà vĩ̀, aà mia ku wɛ̃́lɛu la e ń a gbão. 30Aà ãnabikɛ guu a dↄ̃̀ kɛ́ Lua lɛgbɛ̃̀ɛ à mɛ̀ á a buie kpa a kpalau. 31Ɔ̃ Davidi dↄ̀aa Mɛsii vua yã'ò à mɛ̀: Lua a aà to miauo, a wei aà mɛ yaikɛo. 32Yesupi ↄ̃ Lua aà bↄ̀ gau. A seeladeↄn wá ũ wápii. 33Zↄ̃lɛa a Mae Lua ↄplaai à aà Nisĩna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀wɛ̃ɛ èwà, ↄ̃ a pìsiwɛ̃ɛ. Yã́ pↄ́ álɛ e mɛ́ álɛ ma tiaɛ bee bↄ̀ weɛ. 34Asa i kɛ Davidi mɛ́ fɛ̀lɛ gɛ̀ luabɛo, à mɛ̀: Dii ò ma Diiɛ aà zↄ̃lɛ a ↄplaai 35e aà aà ibɛɛↄ kɛɛ̀ aà gbadibↄ ũ. 36Isailiↄ, àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ Yesu pↄ́ a aà pàliwa ↄ̃ Lua aà dìlɛ Dii ũ, Mɛsii ũ. 37Kɛ́ aa yã́pi mà, à ń sↄ̃ zↄ̃̀, ↄ̃ aa Piɛɛ ń zĩna kĩniↄ là aa mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, wá sɛ́ kpelewa ni? 38Ɔ̃ Piɛɛ ònɛ́: Á baade nↄ̀sɛlilɛ, í da'ilɛkɛ ń Yesu Kilisi tↄ́o, á duuna i kɛ̃́wá, Lua i á gba a Nisĩna. 39Asa lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀pi dɛ á pↄ́ ũɛ ń á nɛ́ↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀ↄ, gbɛ̃́ pↄ́ Dii wá Lua a ń sɛ́piↄ píi. 40À yãpãleↄ ònɛ́ dasi, à nàɛmá à mɛ̀: À ázĩa bↄ gbãgbɛ̃ vãiɛ beeↄ guu. 41Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà yã́ sìↄ da'ilɛkɛ̀. Zĩbeezĩ ↄ̃ wà kã̀fĩ ń guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ (3.000). 42Aa laaidↄ̀ zĩnaↄ yãdaanɛ́wa ń gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛo ń Dii blɛbleao ń wabikɛao. 43Zĩnapiↄ lɛ́ dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ kɛ, ↄ̃ vĩa gbɛ̃́pii kũ̀. 44Dii náaikɛnaↄ píi gãli doũ. An pↄvĩa dɛ ampii pↄ́ ũɛ. 45Tó aa ń pↄvĩaↄ yìa, aaì a ↄ̃a kpakↄ̃wa lá gbɛ̃́ a bↄↄlɛ vĩwa. 46Lá gu lɛ́ dↄ aaìↄ kↄ̃ kãaa Lua ua ń lɛdoũo, aaìↄ Dii blɛ ble kↄ̃ bɛ, aaìↄ pↄble ń pↄnao ń nↄ̀sɛmɛndoo. 47Aaìↄ Lua táasilɛ mɛ́ aaìↄ na ń gbɛ̃́piio. Dii ìↄ gbɛ̃́ pↄ́ álɛ ń suabaↄ kã́fĩ ń guu lá gu lɛ́ dↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\