Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 20

1Kɛ́ zↄa làa, Pↄlu Yesudeↄ kã̀aa à ń gba sↄ̃, à lɛzàmá, ↄ̃ à gɛ̀ Masedoni. 2Kɛ́ àlɛ pã bùsupia, à gbɛ̃́ↄ gbà sↄ̃ ń yã́ↄ dasi, ↄ̃ à gɛ̀ kàò Gɛlɛsi, 3ↄ̃ à mↄ àaↄ̃ kɛ̀ we. Kɛ́ àlɛ gɛ́ gɛ̃i gó'ilɛnau à ta Sili bùsuu, a mà Yudaↄ lɛkpàaĩazi, ↄ̃ à zɛ̀ò à ɛa tá ń Masedonio. 4Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀aànↄↄ tↄ́n kɛ: Belee gbɛ̃́ Pilusi nɛ́ Sↄpatɛɛ ń Tɛsaloni gbɛ̃́ↄ Alisaka ń Sɛkↄ̃duo ń Dɛɛbɛ gbɛ̃́ Gaiusio ń Timↄteeo ń Azi bùsu gbɛ̃́ↄ Tisiki ń Tↄfiũo. 5Gbɛ̃́ beeↄ dↄ̀aa gɛ̀ lɛ́ wá dã́ Toloasi. 6Wápiↄ sↄ̃, Kàaso dikpɛ gbɛa wa gɛ̃ gó'ilɛnau Filipi, ↄ̃ gↄↄ sↄo gbɛa wa ń lé Toloasi. We wa ãsↄ̃a do dɛ̀u. 7Ãsↄ̃anɛnzĩ wa kↄ̃ kã̀aa wà Dii dↄngubↄ ble. Pↄlu lɛ́ waasokɛnɛ́, a ye ta tó gu dↄ̀ɛ, ↄ̃ à dàyãla e wɛɛdo. 8Filia dasi kú kpɛ́ lɛsĩ pↄ́ wá kãaaaupiu. 9Ɛ̀waasoe zↄ̃lɛa fɛnɛntiu, wì mɛɛ̀ Ɛtiki, àlɛ igofampa. Kɛ́ Pↄlu waasokɛa kɛ̀ gbã̀a, i aà lɛ̀, ↄ̃ à bↄ̀ za kpɛdiakↄ̃api àaↄ̃de fɛnɛntiu à lɛ̀lɛ, ↄ̃ wà aà sɛ̀ gɛ̀. 10Ɔ̃ Pↄlu pìla à kùsiwà, ↄ̃ à aà sɛ kpà a kùɛ à mɛ̀: Ásu gilikɛo, a bɛ̃́ɛ. 11Kɛ́ à ɛ̀a dɛ̀dɛ musu, wa Dii dↄngubↄ blè. Pↄlu yã'ò maamaa e gu gɛ̀ dↄ̀ò, ↄ̃ à dàzɛu. 12Ɔ̃ wà tà ń ɛ̀waasonapio bɛ̃́ɛ, gbɛ̃́ↄ nↄ̀sɛ nìni a dɛ beeao. 13Wápiↄ sↄ̃ wa gɛ gɛ̃ gó'ilɛnau, wa dↄaa Pↄluɛ Aso, wɛ̃́lɛ pↄ́ wá aà sɛu. Màa à zɛ̀ò, asa a ye gɛ́ we kɛ̀sɛɛ. 14Kɛ́ à wá lé Aso, ↄ̃ wa aà sɛ̀ wa gɛ Mitilɛni. 15Kɛ́ a gu dↄ̀, wa bↄ we ń gó'ilɛnao, wa gɛ Kio. Gu sìa dↄa wa gɛ Samↄ, a gↄↄ àaↄ̃de ↄ̃ wa ka Milɛti. 16Pↄlu zɛ̀ò yãa à dↄ Ɛfɛsɛzi, kɛ́ gↄↄ su gɛ̃wa Azi bùsuuo yã́i, asa àlɛ wã à e ka Yelusalɛũ e Pãteko dikpɛ àↄ kaɛ, tó a zɛkɛ̀. 17Pↄlu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa Ɛfɛsɛ, à mɛ̀ aa mↄ Milɛti. 18Kɛ́ aa kà, ↄ̃ a ònɛ́: Á dↄ̃ lá mi kɛ gↄↄ pↄ́ má kúánↄ za zĩ́ pↄ́ ma gbapɛ̀lɛ Azi bùsula. 19Ma zĩkɛ̀ Diiɛ zĩabusaa guu ń wɛ́'io. Ma taasikɛ̀ lɛ́ pↄ́ Yudaↄ kpàaĩmaziↄ yã́i. 20Mi kã́fĩa yãe ulɛɛ́o, ma waasokɛ̀ɛ́, má dàdaɛ́ balu guu ń á bɛↄ. 21Ma lɛdà Yudaↄwa ń Gɛlɛkiↄ píi aa zɛ ń Luao, aai wá Dii Yesu náaikɛ. 22Tiasa málɛ gɛ́ Yelusalɛũ, lá Lua Nisĩna ma dauwa, yã́ pↄ́ a ma le we dↄ̃sai. 23Wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo Lua Nisĩna lɛ́ omɛɛ, yea ń mↄdaonao ń wɛ́tɛ̃ao lɛ́ ma dã́. 24Ãma ma wɛ̃ni gbiamɛɛ lↄo, sema mà yã́ pↄ́ málɛ yá le, mà zĩ pↄ́ Dii Yesu dàmɛɛ kɛ mà a midɛ. Ɔ̃mɛ Lua gbɛ̃kɛ baokpaa gbɛ̃́ↄnɛ ũ. 25Á gbɛ̃́ pↄ́ ma bɛbɛ á guu, ma kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i waasokɛ̀ɛ́ↄ, má dↄ̃ tiasa kɛ́ wá wɛsikↄ̃lɛ lↄo. 26A yã́ mɛ́ tò má òɛ́ gbã, tó á gbɛ̃e su vũaa, ma yã́n bee ũ lↄo. 27Ma Lua pↄeã píi òɛ́, mi a kee ulɛɛ́o. 28À laaidↄ ázĩawa ń sã pↄ́ Lua Nisĩna á dílɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũↄ píi. À Lua gãlide pↄ́ à ń bó ń azĩa auopiↄ gwa. 29Má dↄ̃ kɛ́ ma taa gbɛa àwalɛwan pãsĩↄ siágu, mɛ́ aa sãↄ wɛ̃na vĩo. 30Baa á gbɛ̃eↄ fɛlɛ yã́ kolea danɛ́, aa gbɛ̃́ↄ ga namá. 31A yã́ mɛ́ tò à itɛ̃kɛ. Lá ma lɛdà á baadewa ń wɛ́'io gwãasĩna ń fãanɛo e wɛ̃̀ àaↄ̃ kã́mabosai, a yã́ àↄ dↄágu. 32Tiasa málɛ á na Luaɛ a ↄzĩ ń a gbɛ̃kɛyã pↄ́ a fↄ̃ gbãa kã́fĩɛ́o, i á gba zɛ́ á baa àↄ daaa ń a gbɛ̃́ↄ píi. 33Mi gbɛ̃e ↄ̃a ge aà pↄkasae nidɛo. 34Á dↄ̃ ázĩawa, kɛ́ ma zĩkɛ̀ ń mazĩa ↄoɛ, ↄ̃ ma pↄ́ pↄ́ wálɛ a nidɛ ń ma gbɛ̃́ↄ è. 35Má ↄ̀lↄɛ́ apii guu à zĩkɛ beewa, í dↄ yɛ̃̀ɛɛsaideↄlɛ. Yã́ pↄ́ Dii Yesu ò àↄ dↄágu à mɛ̀, gbadaa pↄna vĩ dɛ gba'eala. 36Yã́ bee oa gbɛa à kùlɛ a kosowa ń ń baade píio, aa wabikɛ̀. 37Aa wɛ́'ikàu ḿpii, aa Pↄlu kpàkpa ń kùɛ, aa lɛpɛ̀pɛwà. 38Yã́ pↄ́ ń pↄ siakũ̀ zↄ̃ↄ mɛ́ dɛ kɛ́ à mɛ̀ ń wɛ́ a sikↄ̃lɛ lↄo ũ. Ɔ̃ aa gɛ̀ zɛiɛ̀ e gó'ilɛna kĩ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\