Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 21

1Wá kɛ̃amá gbɛa wa gɛ̃ gó'ilɛnau wa dazɛu, wa mipɛ̀ Kosuwa. Gu sìa dↄa wa ka Lode, ↄ̃ bↄa we wa gɛ Patala. 2We wa gó'ilɛna pↄ́ lɛ́ gɛ́ Fenisi bùsuu èu, ↄ̃ wa gɛ̃u wa dazɛu. 3Kɛ́ wa Sipi è kãaa, wá gbà ↄzɛɛ, wálɛ gɛ́ Sili bùsuu, ↄ̃ wa ka Tii, gu pↄ́ wà gó'ilɛna aso bↄ̀lɛu. 4Wa Yesudeↄ wɛ̀ɛlɛ, ↄ̃ wa ãsↄ̃a do kɛ̀ńnↄ. An gbɛ̃eↄ ò Pↄluɛ ń Lua Nisĩna gbãao asu gɛ́ Yelusalɛũo. 5Ãma kɛ gↄↄ beeↄ lɛ́ pà, wa fɛlɛ, wálɛ tá. Aa gɛ̀ zɛiwɛ̃ɛ ḿpii ń ń naↄ ń ń nɛ́ↄ wɛ̃́nkpɛ e ísialɛ. Ɔ̃ wa kulɛ wá kosowa wa wabikɛ̀. 6Kɛ́ wa lɛzàkↄ̃wa, wa gɛ̃ gó'ilɛnau. Ampiↄ sↄ̃ aa ɛ̀a ń bɛ. 7Bↄa Tii wa ɛa dazɛu e wa ka Tↄlɛmai. Wa fↄkpà Yesudeↄwa wa kɛńnↄ gↄↄ do. 8Kɛ́ a gu dↄ̀, wa fɛlɛ gɛ Sezale, wa gɛ pila baonakpana Filipi bɛ. A dɛ gbɛ̃ↄn sopla pↄ́ wà ń sɛ́ yãaↄ do ũ. 9A nɛnↄɛ ãnabiↄ vĩ gbɛ̃ↄn síiↄ̃, aai zãkɛ yãao. 10Wa gↄↄplakɛa we guu ãnabi pↄ́ wì mɛɛ̀ Agabu bↄ̀ Yude bùsuu à mↄ̀. 11Kɛ́ à mↄ̀ wá kĩ́i, à Pↄlu ula ba sɛ̀ à azĩa gbáↄ ń a ↄↄ yèò à mɛ̀: Lá Lua Nisĩna òn kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ baɛ bee vĩ, màa Yudaↄ aa aà ye Yelusalɛũ, aai aà kpa buipãleↄwa. 12Kɛ́ wa yã́pi mà, wá ń beleↄ wa awakpà Pↄluɛ asu gɛ́ Yelusalɛũo. 13Ɔ̃ à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ ↄ́ↄlↄ álɛ ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpamɛɛi? Asu àↄ yea ũ seo. Baa tó ma ga Yelusalɛũ Dii Yesu tↄ́ yã́i, ma sↄu mà. 14Kɛ́ wi fↄ̃ wa aà fùo, wa kã́mabò wa mɛ̀: Dii pↄeã kɛ. 15Bee gbɛa wa sↄukɛ̀, ↄ̃ wa gɛ Yelusalɛũ. 16Yesude pↄ́ kú Sezaleeↄ gɛ̀ pìlawanↄ Sipi gbɛ̃́ Manasↄ̃ bɛ. A dɛ Yesude ũ za zi. 17Kɛ́ wa ka Yelusalɛũ, Yesudeↄ wá sí ń pↄnao. 18Kɛ́ a gu dↄ̀, Pↄlu gɛ̀wanↄ Zaaki bɛ. Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kãaaa we ḿpii. 19Pↄlu fↄkpàmá, ↄ̃ à yã́ pↄ́ Lua kɛ̀ a zĩ musu buipãleↄ guu dàu a sìunɛ́ dodo píi. 20Kɛ́ aa yã́pi mà, aa Lua sáaukpà. Ɔ̃ aa òɛ̀: Yã́pi gwa, wá gbɛ̃́. Yudaↄ Yesu náaikɛ̀ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ũma'ũma, mɛ́ ampii aaì kã́asikɛ Mↄizi ikoyãwa. 21Wà n yã́ ònɛ́ wà mɛ̀, ńlɛ yãda Yuda pↄ́ kú buipãleↄ guuↄnɛ aa bↄ Mↄizi ikoyã kpɛ, aasu tↄ̃zↄ̃ ń nɛ́ↄnɛo, aasu wàↄ ń fɛlɛkaayãↄ kũao. 22Wá kɛa ni? Asa aa gí n mↄa maio. 23Kɛ lá wá onɛwa. Wá guu gbɛ̃ↄn síiↄ̃eↄ lɛkɛ̀ Luawa. 24Ǹ ń sɛ́ à gɛ gbãbↄ ázĩaɛ, ní ń fĩabo aa e mibo, gbɛ̃́pii iↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ aa mà n musuá sĩana no. Aa e mpi sↄ̃ ń tɛ́ Mↄizi ikoyãi. 25Buipãle Yesudeↄ sↄ̃, wa lakɛ̃ wá ònɛ́ wa zɛò aa laaika sa'onↄↄi ń kpàao ń nↄ̀ↄ kòlokpasai sóao ń gbãsĩkɛao. 26Ɔ̃ Pↄlu gbɛ̃́piↄ sɛ̀ tàńnↄ. Kɛ́ a gu dↄ̀ aa gbãbↄ̀ ńzĩaɛ, ↄ̃ à gɛ̃̀ Lua ua, à gbãbↄ láagↄↄ sa pↄ́ wa o an baadeɛ yã'ò. 27Kɛ́ gbãbↄa gↄↄ sopla bee kà láaa, Azi bùsu Yudaeↄ Pↄlu è Lua ua. Aa tɛkpà bílagu, ↄ̃ aa aà kũ̀. 28Aalɛ wiilɛ aalɛ mɛ: Isailiↄ, à wá leò. Gbɛ̃́ɛ bee mɛ́ ìↄ yãda gbɛ̃́piiɛ gupiiu, ì Isailiↄ awiambↄ ń Mↄizi ikoyão ń guɛ beeo. Bee gbɛa à dↄ̀ɛ Lua uawa lↄ, à gɛ̃̀u ń Gɛlɛkiↄ. 29Aa ò màa kɛ́ aa Ɛfɛsɛ gbɛ̃́ Tↄfiũ è ń Pↄluo wɛ̃́lɛ guu yãa yã́iɛ, ↄ̃ aalɛ e Pↄlu gɛ̃̀aànↄ Lua uaɛ. 30Wɛ̃́lɛ lòo, gbɛ̃́ↄ wì ń bao za gupiiu, aa mↄ̀ Pↄlu kũ̀ Lua ua, aa aà gàlɛ bↄ̀ò. Wegↄ̃ↄ wà a gbaↄ tàta. 31Kɛ́ aa ye aa aà dɛ, yã́pi bao Loma sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ lè, a mà Yelusalɛũ lòo. 32Wegↄ̃ↄ à sosa badeↄ sɛ̀ ń sosa nɛ́ↄ, ↄ̃ aa gɛ̃̀má ń bao. Kɛ́ gbɛ̃́ↄ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi è ń sosaↄ sãnu, aa Pↄlu gbɛ̃a tò. 33Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi sↄ̃̀ Pↄluzi, à aà kũ̀ à mɛ̀ wà aà ye ń mↄdaonaↄ mɛ̀n pla. À ń lá à mɛ̀: Dén gbɛ̃́pi ũi? Bↄ́ yã́ a kɛ̀i? 34Ɔ̃ bíla guu gbɛ̃́ↄ lɛ́ wiilɛ, aalɛ yã́ doũ oo. Kɛ́ zↄa tò gbɛ̃zↄ̃ↄpi fↄ̃ lɛ́ a súsu mao, à mɛ̀ wà gɛaànↄ sosaↄ bɛ. 35Kɛ́ wà kàaànↄ dɛdɛkĩi, sosaↄ mɛ́ sù aà sɛ̀ gbɛ̃́ↄ nↄnↄaaa yã́i. 36Asa gbɛ̃́pii tɛ́aàzi ń wiio, aalɛ mɛ: À aà dɛ. 37Kɛ́ wa ye gɛ̃ ń Pↄluo sosaↄ bɛ, ↄ̃ à gbɛ̃zↄ̃ↄpi là à mɛ̀: Ńyↄ̃ we mà yã'onɛ́a? Ɔ̃ a òɛ̀: Ni Gɛlɛki yãmaa? 38Egipi gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̀lɛ ń gbãadeↄ zĩ́azĩa à gɛ̀ guwaiwaiu ń bùsudɛnaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃n n ũo lò? 39Pↄlu wèwà à mɛ̀: Yudan ma ũ. Wà ma i Taasu, Silisi bùsuuɛ. Wɛ̃́lɛ tↄsaide no. Ma wabikɛ̀ma, ma gba zɛ́ mà yã'o gbɛ̃́ↄnɛ. 40À aà gbà zɛ́, ↄ̃ Pↄlu zɛ̀ dɛdɛkĩi, à ↄkɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛ. Kɛ́ aa nìlɛ kílikili, à yã'ònɛ́ ń Ɛbɛlu yã́o à mɛ̀:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\