Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 22

1Ma gbɛ̃́ↄ ń ma maeↄ, à swã́kpa à ma yã́zɛ ma sa. 2Kɛ́ aa mà àlɛ yã'onɛ́ ń Ɛbɛlu yã́o, aa zɛ̀ kílikili. Ɔ̃ Pↄlu mɛ̀: 3Yudan ma ũ, wà ma i Taasu, Silisi bùsuuɛ, ↄ̃ ma nɛblè wɛ̃́lɛu la. Gamaliɛli kĩ́i ma ikoyã pↄ́ wá deziↄ kũa dàdau a zɛ́wa. Má ãia vĩ Luaɛ lá á kú gbã ápiiwa. 4Ma ĩadà Yesu zɛdeↄwa e an gbɛ̃eↄ gà, ma gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ kũ̀kũ ma ń ká kpɛ́u. 5Sa'onkia ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ́ ma seeladeↄ ũ ḿpii. Ma lá pↄ́ aa kɛ̃̀ Damasi Yudaↄnɛ sì ń ↄzĩ, málɛ gɛ́ we mà zɛ́pideↄ kṹkũ mà suńnↄ Yelusalɛũ wà ń wɛtã. 6Kɛ́ má bɛ zɛ́u, ma kãikũ̀ ń Damasio ĩatɛ̃ minanguo taawa, ↄ̃ kã́ndo gupua zↄ̃ↄ bↄ̀ luabɛ à kùlɛa. 7Ma bↄ lɛlɛ tↄↄlɛ, ↄ̃ ma lↄↄ mà, wa òmɛɛ: Sↄlu, Sↄlu, àkɛa ńlɛ ĩadaai? 8Ɔ̃ ma mɛ̀: Ḿmɛnn déi Dii? Ɔ̃ a òmɛɛ: Mámɛmaa Yesu Nazalɛti. Mámɛ ńlɛ ĩadaa. 9Gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ gupuapi è, ãma aai gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã'omɛɛ lↄↄ mao. 10Ɔ̃ ma aà là, kpelewa má kɛi, Dii? Ɔ̃ a òmɛɛ mà fɛlɛ gɛ̃ Damasi, we wa yã́ pↄ́ a dìlɛmɛɛ mà kɛ omɛɛ píi. 11Gupuapi í gbãa tò ma wɛ́ lɛ́ gu'e lↄo, ↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ ma kũ ma ↄwa, aa gɛ̃̀manↄ Damasi. 12Lousisinae ku we wì mɛɛ̀ Ãnania. Ì misiilɛ Lua ikoyãɛ mɛ́ Damasi Yudaↄ píi ì aà tↄ́ na sí. 13À mↄ̀ ma kĩ́i à zɛ̀ ma saɛ, ↄ̃ a òmɛɛ: Sↄlu ma gbɛ̃́, ɛa gu'e. Wegↄ̃ↄ ma wɛ́ wɛ̃̀, ↄ̃ ma aà è. 14À mɛ̀ wá deziↄ Lua mɛ́ ma sɛ, kɛ́ mà wɛsi Gbɛ̃maalɛ, mà yãma aà lɛ́u, mí aà pↄeã dↄ̃. 15À mɛ̀ máↄ dɛ aà seelade ũ, míↄ yã́ pↄ́ má è ń yã́ pↄ́ má mào o gbɛ̃́piiɛ. 16Ɔ̃ à mɛ̀ bↄ́ málɛ dã́ lↄi, mà fɛlɛ da'ilɛkɛ, ma duuna i woloa ń a sísiao? 17Kɛ́ ma ɛa Yelusalɛũ, málɛ lousisi Lua ua, ↄ̃ ma wɛ́pungu è. 18Ma Dii è, a òmɛɛ mà kɛ mà bↄ Yelusalɛũ kpakpa, asa gbɛ̃́ↄ yã́ pↄ́ málɛ o a musu sío. 19Ɔ̃ má ò Diiɛ, aa dↄ̃ sã́asã kɛ́ miↄ gɛ̃ lousisikpɛ ń lousisikpɛo màↄ aà náaikɛnaↄ ká kpɛ́u wàↄ ń gbɛ̃. 20Kɛ́ wàlɛ aà seelade Ɛtiɛ̃ɛ dɛ sↄ̃, mapi má kú weɛ, ma zɛ ń aà dɛnaↄ, má ń ulaↄ kũanɛ́. 21Ɔ̃ Dii òmɛɛ mà gɛ́, a ma zĩ e buipãleↄ kĩ́i zã̀zãɛ. 22Aa swãkpà aà yã́i e à gɛ̀ kà buipãleↄ yã́piwa, ↄ̃ aa nà wiiwa aa mɛ̀: À aà dɛ! Gbɛ̃́ɛ bee taa kua zɛ́ vĩo! 23Aalɛ wiilɛ, aalɛ ń ulaↄ gbãɛ, aalɛ bùsuti zu musu. 24Ɔ̃ Loma sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ mɛ̀ wà gɛ̃ ń Pↄluo ń bɛ, wà aà gbɛ̃ ń flàalao e aà sĩana o, wi e yã́ pↄ́ wàlɛ wiidↄwà a yã́i ma. 25Kɛ́ wàlɛ Pↄlu ↄↄ poo wà aà ye, a ò sosa bade pↄ́ kú weɛ: Á a zɛ́ vĩ à Loma gbɛ̃́ gbɛ̃ yã́kpalɛkɛsaia? 26Kɛ́ sosapi yã́pi mà, à gɛ̀ a ò ń gbɛ̃zↄ̃ↄɛ à mɛ̀: Ńlɛ kɛ kpelewa ni? Gbɛ̃́piá Loma gbɛ̃́ɛ. 27Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi mↄ̀ Pↄlu là à mɛ̀: Omɛɛ, Loma gbɛ̃́n n ũa? A wèwà à mɛ̀: Ao. 28Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi òɛ̀: Ma ↄ zↄ̃ↄ kpàɛ, ↄ̃ ma gↄ̃ Loma gbɛ̃́ ũ. Ɔ̃ Pↄlu òɛ̀: Mapi, wà ma i a ũɛ. 29Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aa ye yãlalawà yãaↄ bↄ̀zã gↄ̃̀ↄ. Kɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄpi dↄ̃̀ Pↄluá Loma gbɛ̃́ɛ, vĩa aà kũ̀, kɛ́ a tò wà mↄkàwà yã́i. 30A gu dↄ̀, kɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄpi ye à yã́ pↄ́ Yudaↄ mↄ̀ò sã́asã ma, à mↄ pòlowà, ↄ̃ à sa'onkiaↄ ń Yuda gbãadeↄ kã̀aa, à mↄ̀ ń Pↄluo ń aɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\