Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 23

1Pↄlu wɛpɛ̀ gbãadeↄwa à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ, yãe lɛ́ ma sↄ̃ vĩ Lua aɛo e ń a gbão. 2Ɔ̃ sa'onkia Ãnania ò a dↄaiↄnɛ aa aà lɛ a lɛ́wa. 3Ɔ̃ Pↄlu òɛ̀: Lua n lɛ sↄ̃, gbɛ̃nazĩn kaadↄɛmbɛ. Ń zↄ̃lɛ ńlɛ yã́kpalɛkɛmanↄ ikoyã musu, mɛ́ mpi sↄ̃, n bↄ a kpɛ, ń ò wà ma lɛ́. 4Ɔ̃ dↄaipiↄ mɛ̀: Ḿmɛ ńlɛ Lua gbàgbankia sↄ̃sↄ̃ màaa? 5Pↄlu mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, mi dↄ̃ sa'onkia no, asa a kɛ̃a láu wà mɛ̀, wásuli wá bùsu gbãade tↄbɛ̃ɛsio. 6Pↄlu dↄ̃ kɛ́ gbãadepiↄ gbɛ̃eↄá Saduseↄnɛ, an gbɛ̃eↄ sↄ̃ Falisiↄnɛ, ↄ̃ a ònɛ́ gbã́ugbãu: Ma gbɛ̃́ↄ, Falisin ma ũ, Falisiↄ nɛ́n ma ũ. Gɛↄ vua yã́ pↄ́ ma wɛ́ dↄi yã́i ↄ̃ álɛ yã́kpalɛkɛmanↄ. 7Kɛ́ à yã́pi ò, Falisiↄ ń Saduseↄ fɛ̀lɛkↄ̃wa ń lɛkpaao, ↄ̃ kãaakɛnaↄ kɛ̃̀aa lɛɛ pla. 8Saduseↄ ì mɛ gɛↄ lí vuo, mɛ́ malaikaↄ ń nisĩnaↄ kuo. Falisiↄ sↄ̃ aa zɛ̀ ń beeↄ kuao. 9Wii gbãa da ń guu, ↄ̃ Falisi pↄ́ aaì Mↄizi ikoyã danɛ́eↄ fɛ̀lɛ ń lɛkpaa gbãao aa mɛ̀: Wi yãvãie e gbɛ̃́ɛ beewao. Tó nisĩna ge malaika mɛ́ yã'òɛ̀ sↄ̃ bɛ? 10Kɛ́ lɛkpaa gbãakũ̀, sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ lɛ́ vĩakɛ, kɛ́ gbɛ̃́ↄ su Pↄlu taitaikↄ̃ɛo, ↄ̃ a ò a sosaↄnɛ aa pila gɛ̃ ń guu, aa aà kũ gɛaànↄ ń bɛ. 11A gwã́ Dii bↄ̀ mↄ̀ Pↄluwa à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ! Lá n ma yã́ ò Yelusalɛũ la, sema ǹ o Loma lↄ. 12Kɛ́ a gu dↄ̀ Yudaeↄ kã̀aa asii guu, aa lɛgbɛ̃̀ aa mɛ̀ wa pↄbleo, wa imio e gↄↄ pↄ́ wà Pↄlu dɛ̀. 13Lɛkpaaĩnapiↄ dɛ gbɛ̃ↄn blala. 14Aa gɛ̀ sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kĩ́i, aa ònɛ́: Wá sì ń Luao wa mɛ̀, tó wi Pↄlu dɛo, tó wa pↄblè, Lua láaikɛwá. 15Ápiↄ ń gbãadeↄ píi à gɛ o sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄɛ aà mↄ́ɛ́ ń Pↄluo lá á ye à aà yã́ↄ tàasika dɛ a káaulawa. Wápiↄ sↄ̃ wáↄ ku sↄu guu wà aà dɛ zɛ́u e àↄ gɛ́ kái la. 16Pↄlu dãe nɛgↄ̃ɛ ń baikpaapi mà, ↄ̃ à gɛ̀ gɛ̃̀ sosaↄ bɛ, a ò Pↄluɛ. 17Ɔ̃ Pↄlu sosa badee sìsi a òɛ̀: Gɛ́ ń ɛ̀waasoɛo á gbɛ̃zↄ̃ↄ kĩ́i, asa a ye baoe kpaɛ̀. 18Ɔ̃ à aà sɛ̀ gɛ̀aànↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ kĩ́i à mɛ̀: Pↄlu dakpɛuna ma sisi, a gbɛ̀aa mà mↄ n kĩ́i ń ɛ̀waasoɛo. A yãe vĩ a ye onɛ. 19Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpi ɛ̀waasopi kũ̀ a ↄwa à gɛ̀aànↄ gusaɛ ń pla, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ yã́ ń vĩ ǹ omɛɛi? 20Ɔ̃ à mɛ̀: Yudaↄ mɛ́ lɛkpàaĩ, aa ye gbɛama ǹ mↄ́ ń Pↄluo ń gbãadeↄnɛ zia, lá aa ye aà yã́ gwa dɛ a káaulawa. 21Ńsu we ń yã́io, asa an gbɛ̃́ↄ lɛ́ aà dã́ zɛ́u, aa dɛ gbɛ̃ↄn blala. Aa lɛgbɛ̃̀ aa mɛ̀ wa pↄbleo, wa imio e gↄↄ pↄ́ wà aà dɛ̀. An sↄu mà kↄ̀, n yã́ an swã́ dↄi. 22Gbɛ̃zↄ̃ↄpi ò ɛ̀waasopiɛ: Ńsu to gbɛ̃e dↄ̃ ń òmɛɛo. Ɔ̃ à aà gbàɛ. 23Ɔ̃ à sosa bade gbɛ̃ↄn plaↄ sìsi, a ònɛ́: À o sosa fɛ̃ndade gbɛ̃ↄn ↄ̀aa doↄnɛ aa sↄukɛ aa gɛ́ Sezale oosi ublegↄↄ ń sↄ̃de gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiↄ ń sↄ̃nde gbɛ̃ↄn ↄ̀aa doↄ. 24À sↄ̃́ yã́ kɛkɛ Pↄluɛ aà dikpɛ gɛ́ò bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Felisi kĩ́i yãkelesai. 25Ɔ̃ à lakɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀: 26Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Felisi, mapi Kolodi Lisia, ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ, ma fↄkpàma. 27Yudaↄ mɛ́ gbɛ̃́ɛ bee kũ̀, aa ye aa aà dɛ. Kɛ́ ma aà dↄ̃̀ Loma gbɛ̃́ ũ, ↄ̃ ma gɛ ń sosaↄ ma aà sìmá. 28Kɛ́ má ye mà aà yã́ pↄ́ aa mↄ̀oa ma, ma aà sɛ̀ ma gɛò an yã́kpalɛkɛnaↄ kĩ́i. 29We má dↄ̃̀u aà yã́ pↄ́ aa mↄ̀oa dɛ an ikoyã ũɛ, i yã́ pↄ́ kà wà a dɛ ge wà a dakpɛu kɛo. 30Kɛ́ wà lɛkpàaĩaàzi, wà a kpã́i kɛ̀mɛɛ, ↄ̃ ma aà gbàɛoma gↄ̃̀ↄ, má ò yãdeↄnɛ aa gɛ́ ń aà yã́o n kĩ́i we. 31Ɔ̃ sosaↄ kɛ̀ lá wa ònɛ́wa, aa Pↄlu sɛ̀ gɛ̀ò Antipati gwãasĩna. 32Kɛ́ gu dↄ̀, sosa pↄ́ bɛ kɛ̀sɛↄ Pↄlu nà sↄ̃deↄnɛ ń ↄzĩ aa gɛaànↄ aɛ, ↄ̃ aa ɛ̀a tà ń bɛ. 33Kɛ́ sↄ̃deↄ kà Sezale, aa lápi kpà bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpiwa, ↄ̃ aa Pↄlu nàɛ̀ a ↄzĩ. 34Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi lápi kyokɛ̀, ↄ̃ à Pↄlu là bùsu pↄ́ à bↄ̀u. A mà Silisi bùsu à bↄ̀u, 35ↄ̃ a òɛ̀: Tó gbɛ̃́ pↄ́ yã́ vĩnnↄↄ mↄ̀, má ma lá aa o. Ɔ̃ à mɛ̀ wàↄ aà dↄ̃́a ua. Elodi mɛ́ uapi kpà yãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\