Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 24

1Gↄↄ sↄo gbɛa sa'onkia Ãnania mↄ̀ Sezale ń gbɛ̃zↄ̃ↄeↄ ń ikoyãdↄ̃na pↄ́ wì mɛɛ̀ Tɛɛtuluo. Aa mↄ̀ ń Pↄlu yã́o bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ kĩ́i. 2Kɛ́ wà Pↄlu sìsi, Tɛɛtulu fɛ̀lɛ lɛ́ yãdaaàla à mɛ̀: Felisi, ń n báaao wá bùsu na à kɛ̀ zài. N zia làasookɛa mɛ́ mↄ̀ ń wá kálɛa maao. 3Wì n tↄ́ na sí, wàↄ n sáaukpa gupiiu gↄↄpii. 4Kɛ́ má ye mà n gágao, má wabikɛma, sùuukɛwanↄ, wá yã́ yↄↄnaɛ ma. 5Wá è gbɛ̃́piá gbɛ̃nazĩn èbeɛ. Ì zↄa da Yudaↄ guu dṹnia guu píi, a dɛ lousisizɛ ɛɛ pↄ́ wì mɛ Nazalɛtideↄ dↄaanaↄ do ũ. 6Baa se a ye Lua ua gbãlɛ, ↄ̃ wa aà kũ̀. 7- 8Tó n gↄ̃ɛpi làla nzĩa, ńyↄ̃ aà yã́ pↄ́ wa mↄò sĩana dↄ̃. 9Ɔ̃ Yudaↄ yã́'idìa aa mɛ̀ lá yã́piↄ dɛn we. 10Ɔ̃ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpi mikɛ̀ Pↄluɛ aà yã'o. Ɔ̃ Pↄlu mɛ̀: Lá má n dↄ̃ yã́kpalɛkɛna ũ bùsuɛ bee guu a wɛ̃ gɛ̃̀gɛ̃, ↄ̃ málɛ a mibↄayã o ma laaiwa. 11Tó ń gbɛ̀a, wa onɛ ma gɛa Yelusalɛũ lousisii dɛ gↄↄ kuɛplalao. 12Wi ma e málɛ lɛkpaakɛ ń gbɛ̃eo Lua uao. Wi ma e málɛ zↄa da lousisikpɛↄ guu ge wɛ̃́lɛ guuo. 13Gbɛ̃́piↄ fↄ̃ yã́ pↄ́ aa lìamazi seelade enɛo. 14Sĩana má ònɛ, zɛ́ pↄ́ aalɛ mɛ lousisizɛ ɛɛɛ guu ↄ̃ málɛ zↄble wá deziↄ Luaɛ. Má yã́ pↄ́ wa kɛ̃̀ Mↄizi ikoyã guu ń ãnabiↄ pↄ́ↄ náai vĩ. 15Ma wɛ́ dↄ Luai lá ampiↄwa, kɛ́ gbɛ̃maaↄ ń gbɛ̃vãiↄ bↄ gau píi. 16A yã́ mɛ́ tò miↄ azĩa toto gↄↄpii kɛ ma sↄ̃ su àↄ vĩ Lua aɛ ge gbɛ̃nazĩna aɛo. 17Ma wɛ̃kɛa ń ma bùsuo gbɛa ma ɛa su ↄdama kɛ̀nɛ́, ma sa'ò 18Lua ua. Kɛ́ málɛ sa'o ma gbãbↄa gbɛa, ↄ̃ wà ma le we. Mi bíla kãaao, mɛ́ zↄa kúo. 19Azi bùsu Yudaeↄ mɛ́ yãdeↄ ũ. Sema aa mↄ wà yãbↄ kↄ̃ lɛ́u n kĩ́i. 20Tó màa no, tó gbɛ̃́ pↄ́ aa ku laↄ dàa pↄ́ aa èa gↄↄ pↄ́ aa yã́kpalɛkɛ̀manↄ o. 21Sema yã́ mɛ̀ndo pↄ́ má ònɛ́ ń lↄↄ gbãao ma mɛ̀, gɛↄ vua yã́ musu ↄ̃ aalɛ yã́kpalɛkɛimanↄ bàasio. 22Felisi Yesu zɛ́ bↄↄlɛ dↄ̃, ↄ̃ à lakà Yudaↄ yã́a à mɛ̀: Tó sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Lisia mↄ̀, má á yã́ midɛɛ́. 23A ò sosa badeɛ aàↄ Pↄlu dↄ̃́a, ãma aà aà gba ĩ́ana, i to aà gbɛ̃́ↄ dↄaàlɛ. 24Gↄↄpla gbɛa Felisi mↄ̀ ń a Yuda nↄ pↄ́ wì mɛɛ̀ Dusiio. À Pↄlu sìsi, ↄ̃ à Kilisi Yesu náaikɛa yãmàwà. 25Pↄlu lɛ́ yã'o maakɛa musu ń zĩakũadↄ̃o ń yã́kpalɛkɛa ń gbɛ̃́ↄ pↄ́ lɛ́ mↄ́o, ↄ̃ vĩa Felisi kũ̀ à mɛ̀: Fɛlɛ tá gĩa. Gↄↄ pↄ́ ma ↄ'è, má ɛa n sísi. 26Aà wɛ́ dↄi Pↄlu a gbagusaɛdaɛɛ, ↄ̃ ìↄ aà sisi mↄ̀ↄmↄↄ aà mↄ faaiboanↄ. 27Kɛ́ à kɛ̀ wɛ̃̀ pla, Pↄↄsiu Fɛsɛtu zↄ̃̀lɛ Felisi gbɛu. Kɛ́ Felisi ye àↄ na ń Yudaↄ yã́i, ↄ̃ à Pↄlu tò dakpɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\