Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 25

1Fɛsɛtu zↄ̃lɛa kpalau gↄↄ àaↄ̃ gbɛa, à fɛ̀lɛ Sezale à gɛ̀ Yelusalɛũ. 2Wekĩi sa'onkiaↄ ń Yuda gbãadeↄ mↄ̀ aà kĩ́i, aa fɛ̀lɛ ń Pↄlu yã́o. Aa wabikɛ̀wà 3aà sùuukɛ, aà to Pↄlu mↄ́nɛ́ Yelusalɛũ. Asa aa zɛ̀ò wà baikpaɛ̀ zɛ́u wà aà dɛɛ. 4Ɔ̃ Fɛsɛtu ònɛ́: Pↄlu ku kpɛ́u Sezale, mapi sↄ̃ má tá we tia. 5Á gbãadeeↄ mↄ gɛ́manↄ, tó à yãvãikɛ̀ɛ, í o. 6Fɛsɛtu kɛ̀ńnↄ gↄↄ swaaↄ̃ ge kwi taawa, ↄ̃ à ɛ̀a tà Sezale. Kɛ́ a gu dↄ̀, à zↄ̃̀lɛ a gĩ́naa à mɛ̀ wà mↄ́ ń Pↄluo. 7Kɛ́ à mↄ̀, Yuda pↄ́ bↄ̀ Yelusalɛũↄ lìaaàzi, ↄ̃ aa yãzↄ̃ↄ pↄ́ wi fↄ̃ a seela èoↄ dↄ̀wà dasidasi. 8Pↄlu yã́zãsìmá à mɛ̀: Mi zã Yudaↄ ikoyã ge Lua ua yã́wao. Mi zã yãewa Sezaaɛo. 9Fɛsɛtu lɛ́ wɛɛlɛ àↄ na ń Yudaↄ ↄ̃ à Pↄlu là à mɛ̀: Ńyↄ̃ we gɛ́ Yelusalɛũ mà yã́kpalɛkɛnnↄ we yã́ɛ beeↄ musua? 10Pↄlu mɛ̀: Sezaa ikoyã pↄ́ kũ̀ wà yã́kpalɛkɛmanↄ ↄ̃ má kúu la. Mi tàaekɛ Yudaeɛo, lá mpi ń dↄ̃ sã́asãwa. 11Tó ma tàaekɛ̀ à kà wà ma dɛɛ, má gí wà ma dɛo. Ãma lá mi yã́ pↄ́ gbɛ̃́ɛↄ lɛ́ o ma musue kɛo, gbɛ̃e zɛ́ vĩ à ma kpámáo. Gɛa Sezaa kĩ́i ↄ̃ ma zɛò. 12Kɛ́ Fɛsɛtu lɛkpàaĩ ń a gbɛ̃́ↄ à mɛ̀: Sezaa n zɛò, aà kĩ́i ńyↄ̃ gɛ́u. 13Gↄↄpla gbɛa kí Agipa ń Beenisio mↄ̀ Sezale fↄkpai Fɛsɛtuwa. 14Kɛ́ aalɛ gↄↄplakɛ we, Fɛsɛtu bↄ̀ ń Pↄlu yã́o kípiɛ à mɛ̀: Gↄ̃ɛe ku la, Felisi aà tò dakpɛu. 15Kɛ́ ma gɛ Yelusalɛũ, sa'onkiaↄ ń Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ fɛ̀lɛmɛɛ ń aà yã́o, aa mɛ̀ mà sùuukɛ mà yãdaaàla. 16Má ònɛ́, tó gbɛ̃́ pↄ́ wà yãdↄ̀wà i kↄ̃'e ń a yãdↄmadeↄo mɛ́ i zɛ́ è à yã́pi zãsìmáo, wá Lomadeↄ wili aà kpámáo. 17Kɛ́ aa sùmanↄ la, mi zɛzɛo. Kɛ́ a gu dↄ̀ gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ ma zↄ̃lɛ ma gĩ́naa ma mɛ̀ wà mↄ́ ń gbɛ̃́pio. 18Gbɛ̃́ pↄ́ yã́ vĩaànↄpiↄ yã'ò, aai yãvãi pↄ́ málɛ e wa dↄwà o aà yã́ musuo. 19Aa yãkele vĩaànↄ ń lousisizɛ yã́ musu ń gↄ̃ɛ pↄ́ wì mɛɛ̀ Yesu yã́o. À gà, ↄ̃ Pↄlu zɛ̀ ń aà kua bɛ̃́ɛ yã́o. 20Ma bílikɛ̀ yã́pi zɛ́ dↄ̃awa, ↄ̃ ma aà là tó a ye gɛ́ Yelusalɛũ wà yã́pi gↄ̃́gↄ̃ɛ̀ we. 21Ɔ̃ Pↄlu mɛ̀ Loma kí ↄ̃ a zɛò, wàↄ a kũa. Ɔ̃ ma mɛ̀ wàↄ aà dↄ̃́a e màↄ gɛ́ aà gbaɛi Sezaawa. 22Ɔ̃ Agipa ò Fɛsɛtuɛ: Má ye mà gbɛ̃́pi yãma mazĩa. Ɔ̃ Fɛsɛtu mɛ̀: Ńyↄ̃ yãma aà lɛ́u zia. 23Kɛ́ a gu dↄ̀ Agipa ń Beenisio mↄ̀ ń gawi zↄ̃ↄo, ↄ̃ aa gɛ̃̀ kↄ̃kãaakɛkpɛu ń sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń wɛ̃́lɛ gbɛ̃́ gbiaↄ. Kɛ́ Fɛsɛtu lɛsì, wà mↄ̀ ń Pↄluo. 24Ɔ̃ Fɛsɛtu yãsɛ̀ à mɛ̀: Kí Agipa ń gbɛ̃́ pↄ́ kúwanↄ laↄ píi, a gbɛ̃́ɛ bee èa? Yuda pↄ́ kú Yelusalɛũↄ ń laↄ píi gbɛ̃́pi yã́ sɛ̀ mↄ̀oa, aalɛ wiilɛa aa mɛ̀, a maa àↄ ku lↄo. 25Mapi, mi e à yãe kɛ̀ à kà wà aà dɛo, ↄ̃ lá à zɛ̀ ń Sezaao, ma zɛò mà aà gbaɛwà. 26Mi yã́pi gbadↄ̃ mà lákɛ̃ kíɛ aà yã́ musuo. A yã́i tò ma mↄaànↄ á aɛ, atɛ̃sa mpi kí Agipa, kɛ́ yãlalaawà gbɛa mà yã́ e mà a lákɛ̃. 27Asa dakpɛuna gbaɛama yã́ pↄ́ wa dàaàla oa wásawasa sai, i kɛmɛɛ zɛ́ vĩo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\