Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26

1Ɔ̃ Agipa ò Pↄluɛ: Ń zɛ́ vĩ ǹ n yã́ o. Ɔ̃ Pↄlu ↄsɛ̀ à azĩa yã́ bↄↄlɛkɛ̀ à mɛ̀: 2Kí Agipa, má è ma minakɛ̀, kɛ́ má è málɛ mazĩa yã́ bↄↄlɛkɛ n aɛ gbã, yã́ pↄ́ Yudaↄ lìamazi musu píi. 3Atɛ̃sa kɛ́ ń Yudaↄ fɛlɛkaayã dↄ̃ píi ń ń yãkeleↄ. Bee yã́i ma wabikɛ̀ma, ma yã́ɛ mamɛɛ. 4Yudaↄ ma kua dↄ̃ za ma nɛ́fɛ̃nɛnzĩ daalɛa ma bùsuu e Yelusalɛũ. 5Aa ma dↄ̃ à gɛ̃̀gɛ̃. Tó aa yei, aa fↄ̃ o má dɛ wá lousisin gãli pↄ́ gbãa ń Lua yã́o wì mɛ Falisiↄ gbɛ̃́ ũ. 6Tiasa wàlɛ yã́kpalɛkɛmanↄ, kɛ́ ma wɛ́ dↄ lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ wá deziↄnɛzi yã́i. 7Wá bui kuɛplaↄ aaìↄ zↄble Luaɛ gwãasĩna ń fãanɛo wɛdↄa lɛgbɛ̃a doũpizi guu. Kí, wɛdↄa yã́pizi yã́i Yudaↄ fɛ̀lɛmanↄ. 8Bↄ́yãi Lua gɛↄ vua kɛ̀ɛ́ yã́ zɛsai ũi? 9Mapi yãa, ma zɛò kɛ́ yã́ pↄ́ a bↄ Yesu Nazalɛti yã́ kpɛ píi ↄ̃ máliↄ kɛ. 10Màa má kɛ̀ Yelusalɛũ. Sa'onkiaↄ ma gba zɛ́, ↄ̃ ma Lua gbɛ̃́ↄ kà kpɛ́u dasi. Tó wàlɛ ń dɛdɛ sↄ̃, ma lɛ́ ìↄ ku a guuɛ. 11Miↄ gɛ́ lousisikpɛ ń lousisikpɛo mↄ̀ↄmↄↄ màↄ wɛ́tɛ̃amↄnɛ́, mi gãnamá aa dↄ́ɛ ń Luao. Ma pↄ fɛ̃ańzi, ↄ̃ mi gɛ́ ĩadaimá ń wɛ̃́lɛ baaↄ. 12Beewa málɛ gɛ́ Damasi ń iko pↄ́ sa'onkiaↄ ma gbaɛoo. 13Kí, kɛ́ má bɛ zɛ́u ĩatɛ̃ minanguo, ma gupua è à bↄ̀ luabɛ à kùlɛa ń ma gbɛ̃́ↄ, a pãsĩ dɛ ĩatɛ̃a. 14Wa lɛlɛ zĩ́lɛ wápii, ↄ̃ ma lↄↄ mà, wa òmɛɛ ń Ɛbɛlu yã́o wà mɛ̀: Sↄlu, Sↄlu, bↄ́yãi ńlɛ ĩadaiai? Lípana zↄ̃a ń teo mɛ́ lɛ́ ĩakpanzi fá! 15Ma mɛ̀: Ḿmɛnn déi, Dii? Ɔ̃ Dii mɛ̀: Mámɛ má Yesu pↄ́ ńlɛ ĩadawà ũ. 16Fɛlɛ zɛ. Ma bↄ mↄma kɛ́ mà n sɛ ma zĩkɛna ũɛ, níↄ dɛ yã́ pↄ́ ń è ń yã́ pↄ́ má ↄlↄnɛo seelade ũ. 17Má n suaba Yudaↄ ↄzĩ ń buipãleↄ. Málɛ n zĩmá, 18kɛ́ ǹ ń wɛ́ kɛ̃́nɛ́, aa bↄ gusiau aa gɛ̃ gupuau, aa bↄ Setãu ikou aa gɛ̃ Lua pↄ́u, an duuna i kɛ̃́má, an bàa iↄ kú ń gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄ ma náaikɛa yã́i. 19Kí Agipa, a yã́ mɛ́ tò mi gí luabɛ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ mↄ̀a yã'onɛ maio. 20Ma waasokɛ̀ Damasi gĩa ń Yelusalɛũo, ↄ̃ má kɛ̀ Yude bùsu gupiiu ń buipãleↄ kĩ́io. Má ònɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛ aa zɛ ń Luao, aai yã́ pↄ́ a to wà dↄ̃ aa nↄ̀sɛlìlɛ kɛ. 21Bee yã́i Yudaↄ ma kũ Lua ua, aa ye ma dɛ. 22Lua dↄnlɛ má kúò e ń a gbão, ↄ̃ má zɛa aà seelade ũ nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ píi. Mili yãpãle oo, sema yã́ pↄ́ ãnabiↄ ń Mↄizio ò à kɛ̀ bàasio. 23Aa mɛ̀ Mɛsii a taasikɛ, ↄ̃mɛ a bↄ gau sɛ̃́ia, i gupua yã'o Yudaↄnɛ ń buipãleↄ. 24Kɛ́ Pↄlu lɛ́ azĩa yã́ bↄↄlɛkɛ màa, Fɛsɛtu wiidↄ̀wà à mɛ̀: Ĩana kàma yã̀ Pↄlu? N dↄ̃a zↄ̃ↄ mɛ́ lɛ́ n mi liaa. 25Ɔ̃ Pↄlu mɛ̀: Ĩana i kaao, Fɛsɛtu. Yã́zɛde málɛ o mɛ́ sĩanaɛ. 26Kí, lá ń yã́ beeↄ dↄ̃, má fↄ̃ mà a yã́ onɛ wásawasa bakũaanakɛsai. Má dↄ̃ kɛ́ a kee i kɛ n mi kpɛo, asa yã́piá gusaɛ yã́ no. 27Kí Agipa, n yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò sìa? Má dↄ̃ kɛ́ ń sì. 28Ɔ̃ Agipa ò Pↄluɛ: Ń ye ma dɛdɛnlɛa kɛ mà gↄ̃ Yesude ũ gↄ̃̀ↄ yã̀? 29Pↄlu mɛ̀: Gↄ̃̀ↄ ge zã́ má yei, tó Lua wèi. I kɛ ndo no, ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma yãma gbãↄ píi, aa gↄ̃ lá má dɛwa, mↄdaonaɛ beeↄ bàasi. 30Ɔ̃ kípi ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄo ń Beenisio ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ fɛ̀lɛ bↄ̀lɛ. 31Kɛ́ aa bↄ̀lɛ, aalɛ o'okↄ̃ɛ: Gbɛ̃́pi i yãe kɛ à kà dɛa ge wà dakpɛuo. 32Ɔ̃ Agipa ò Fɛsɛtuɛ: Tó gbɛ̃́pi i mɛ a yã́ pi a gɛ́ Sezaa kĩ́iɛ yãao, wá aà gbaɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\