Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:11

11Miↄ gɛ́ lousisikpɛ ń lousisikpɛo mↄ̀ↄmↄↄ màↄ wɛ́tɛ̃amↄnɛ́, mi gãnamá aa dↄ́ɛ ń Luao. Ma pↄ fɛ̃ańzi, ↄ̃ mi gɛ́ ĩadaimá ń wɛ̃́lɛ baaↄ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More