Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:20

20Ma waasokɛ̀ Damasi gĩa ń Yelusalɛũo, ↄ̃ má kɛ̀ Yude bùsu gupiiu ń buipãleↄ kĩ́io. Má ònɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛ aa zɛ ń Luao, aai yã́ pↄ́ a to wà dↄ̃ aa nↄ̀sɛlìlɛ kɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More