Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:22

22Lua dↄnlɛ má kúò e ń a gbão, ↄ̃ má zɛa aà seelade ũ nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ píi. Mili yãpãle oo, sema yã́ pↄ́ ãnabiↄ ń Mↄizio ò à kɛ̀ bàasio.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More