Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:29

29Pↄlu mɛ̀: Gↄ̃̀ↄ ge zã́ má yei, tó Lua wèi. I kɛ ndo no, ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma yãma gbãↄ píi, aa gↄ̃ lá má dɛwa, mↄdaonaɛ beeↄ bàasi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More