Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 26:7

7Wá bui kuɛplaↄ aaìↄ zↄble Luaɛ gwãasĩna ń fãanɛo wɛdↄa lɛgbɛ̃a doũpizi guu. Kí, wɛdↄa yã́pizi yã́i Yudaↄ fɛ̀lɛmanↄ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More