Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 27

1Kɛ́ wà zɛ̀ò wà da Itali zɛ́u, ↄ̃ wà Pↄlu ń dakpɛuna kĩnieↄ nà sosa bade pↄ́ wì mɛɛ̀ Zuliuɛ a ↄzĩ. A dɛ sosa gãli pↄ́ wì mɛ Sezaa sosaↄ dↄaanaↄ do ũ. 2Wa gɛ̃ gó'ilɛna pↄ́ bↄ̀ Adamiti, àlɛ bↄlɛ ń Azi bùsu wɛ̃́lɛↄ guu, ↄ̃ wa dazɛu. Masedoni bùsu gbɛ̃́ Alisaka Tɛsaloni kúwanↄ. 3Kɛ́ a gu dↄ̀ wa ka Sidↄ̃. Zuliu Pↄlu kũa ń nↄ̀sɛdoũo, ↄ̃ à aà gbà zɛ́ aà gɛ́ a gbɛ̃́ↄ gwai, kɛ́ aa e ↄdawà. 4Bↄa we wa pɛlɛ í guo. Kɛ́ ĩ́ana lɛ́ dawálɛ yã́i wa dↄ Sipi bùsu kpɛ oi. 5Bɛa ísia guo wa dↄ Silisi ń Pãmfili bùsuↄzi, ↄ̃ wa ka Mila, Lisi bùsuu. 6Wekĩi sosa badepi Alɛsãndi gó'ilɛna pↄ́ lɛ́ gɛ́ Itali è, ↄ̃ à wá káu. 7Gↄↄ plae dà wá tá kↄↄnkũ̀. Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wa ka Sinidi lɛ́i. Kɛ́ ĩ́ana i weiwɛ̃ɛ wà gɛ́ súsuo, wa pãalɛ wa bↄ Kɛlɛti bùsu kpɛ oi Samↄnɛ saɛ. 8Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wálɛ dↄ Kɛlɛtizi, ↄ̃ wa ka gu pↄ́ wì mɛ Godↄkĩi Maau. A kãi ń wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Laseo. 9Lá wa gɛ̃gɛ̃ zɛ́u, wá táa'o gɛa aɛ gↄ̃̀ kai yã́ ũ, asa Yudaↄ lɛyegↄↄ gɛ̃̀ kↄ̀. A yã́ mɛ́ tò Pↄlu lɛdàmá 10à mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ, má è táɛ bee a mↄ́ ń ásoo zↄ̃ↄo ń músio. I kɛ gópi ń a asoↄɛ adoo, ń wápiↄɛ lↄ. 11Ãma sosa bade gobↄna ń godeo yã́ sì dɛ Pↄlu pↄ́a. 12Gupi maa wà godↄu wà buziɛ ble weo, ↄ̃ gbɛ̃́ daside zɛ̀ ń daa zɛ́uo. Aa ye wà ka Feniki, wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Kɛlɛti bɛ'aɛ oi, tó a zɛkɛ̀, wí buziɛ ble we. 13Kɛ́ ĩ́an busɛ fɛ̀lɛ gɛↄmidↄkĩi oi, aalɛ e wà fↄ̃ ń pↄeã kɛɛ. Ɔ̃ aa ń gó pòlo aa dàzɛu, aalɛ dↄ Kɛlɛtizi kãikãi. 14I gɛ̃gɛ̃o, zàa'ĩan gbãa pↄ́ wì mɛ ĩ́an pãsĩ pìla Kɛlɛti gbɛwa. 15À golìaa, wi fↄ̃ daɛ lↄo, ↄ̃ wa gↄ̃ tɛi. 16Kɛ́ à wá kpá gũgũn nɛ́na pↄ́ wì mɛ Kodai, wa dáama è yↄↄ. Dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo wa wá gónɛ suababↄ è wá kũ̀ we. 17Kɛ́ aa yè wa nà gó zↄ̃ↄpiwa, ↄ̃ aa kɛ̀kɛ ba kã̀ gó zↄ̃ↄpiɛ. Kɛ́ aalɛ vĩakɛ Libii bùsu isaa gɛ̃aɛ, ↄ̃ aa gó kúla pɛ̀lɛ íu, ↄ̃ aa gↄ̃̀ tɛ́ ĩ́anai. 18Kɛ́ a gu dↄ̀, lá zàa'ĩana gì lɛ́ wá gó zãampapa gbã́ugbãu, ↄ̃ aa nà asoↄ zuzua íuwa. 19A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ aa ń gó zĩkɛbↄↄ bↄ̀lɛ kↄ̀lɛ ńzĩa. 20À kà gↄↄ ũma ĩatɛ̃ ń saanaↄ i bↄo, mɛ́ ĩ́an pãsĩpi ń louo i kpálɛo. Buaa aafia pↄ́ wá wɛ́ dↄi yãa kɛ̀ fama. 21Wa gↄↄplakɛ̀, wi e pↄblèo, ↄ̃ Pↄlu fɛ̀lɛ ònɛ́: Gbɛ̃́ↄ, tó a ma yãmà yãa, dↄ̃ wi fɛlɛ Kɛlɛti, músi ń ásooɛ beeↄ gbàsa wá léo. 22E tia málɛ lɛdawá, à sↄ̃dilɛ! Á gbɛ̃e a gao, sema gópi wíwi bàasio. 23Gĩa gwã́ Lua pↄ́ má dɛ aà pↄ́ ũ mɛ́ mi zↄbleɛ̀, aà malaika bↄ̀ mↄ̀a 24à mɛ̀: Ńsu vĩakɛo, Pↄlu. Sema ǹ Sezaa aɛ le. Lua gbɛ̃́ pↄ́ kúńnↄ gó guuↄ bↄ̀nɛ aafia ḿpii. 25A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ↄ, à sↄ̃dilɛ! Má Lua náai vĩ kɛ́ a kɛ lá a òmɛɛwa. 26Sema wà ka gũgũnae isaaa. 27A gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaide gwã́ ĩ́an pãsĩpi lɛ́ wá gálɛ Adiati ía e tia. Ɔ̃ wɛɛdo ígbɛ̃ↄ lɛ́ e wa kãikũ̀ ń gↄ̃sↄ̃lɛoɛ. 28Ɔ̃ aa bà i'ɛgwabↄ gbàɛ íu, aa è a ɛ gã̀sĩsuu basiiↄ̃. Kɛ́ à kɛ̀ sàa yↄↄ aa gbàɛ lↄ, aa è a ɛ gã̀sĩsuu bàaↄ̃. 29Aalɛ pãa gbɛwa vĩakɛ, ↄ̃ aa kúla mɛ̀n síiↄ̃ gbàɛ gó pↄ̀ↄkpɛ, ↄ̃ aalɛ Lua sisi gu dↄnɛ́ kpakpa. 30Gó pi zĩkɛnaↄ lɛ́ zɛwɛɛlɛ wà bↄlɛ gó guu wà bàalɛ, ↄ̃ aalɛ gó suababↄpi pila aa da ía, aalɛ kɛ lá wa ye kúlaↄ gbaɛ go'aɛwa. 31Ɔ̃ Pↄlu ò sosa badeɛ ń aà sosanɛↄ: Tó gbɛ̃́ beeↄ i gↄ̃ gó guuo, á e bↄo. 32Ɔ̃ sosaↄ gó suababↄ baↄ zↄ̃̀zↄ̃, aa tò à lɛ̀lɛ íu. 33Kɛ́ gu ye dↄi, Pↄlu awakpànɛ́ ḿpii aa pↄble à mɛ̀: A gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosain gbã a gↄ̃ looa pↄblesai. 34Málɛ awakpaɛ́ à pↄble, asa a maa á pↄlɛba àↄ dↄaɛ, í e bↄ aafia. Baa á mikã mɛ̀ndo a vũaao. 35Pↄlu yã́pi oa gbɛa à pɛ̃ɛ sɛ̀ à Lua sáaukpà gbɛ̃́pii wáa, ↄ̃ a ɛ̀ àlɛ só. 36Ampii aa sↄ̃dìlɛ aa pↄblè sa. 37Wá gbɛ̃́ pↄ́ wá kú gó guuↄ píi, wa ka gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basiiↄ̃ síiↄ̃saio (276). 38Kɛ́ aa pↄblè aa kã̀, aa pↄ́wɛna bↄ̀lɛ zù íu, kɛ́ gó e yãfũnkũ yã́i. 39Kɛ́ gu dↄ̀ aa gↄ̃sↄ̃e è, aai dↄ̃o. Kɛ́ aa ísia sↄ̀ↄmiboa è a gↄ̃sↄ̃ daaĩa, ↄ̃ aa zɛ̀ò wà gɛ́ ń góo isaaa we, tó wa fↄ̃́. 40Aa kúlaↄ wòlo aa tò í guu, ↄ̃ aa golilibↄↄ ba pòlo gↄ̃̀ↄ. Aa go'aɛ zwãa pòo ĩ́anaɛ, ↄ̃ aa mipɛ̀ gↄ̃sↄ̃piwa. 41Ɔ̃ aa sì ũfãau ń saɛ, ↄ̃ gó zɛ̀ we. Ũfãapi go'aɛ kũ̀ gíũgiũ, i fↄ̃ dèeo, ↄ̃ ikooa pↄ́ lɛ́ vĩvĩ ń gbãao lɛ́ gó pↄ̀ↄkpɛ wiwi. 42Sosaↄ zɛ̀ò wà dakpɛunaↄ dɛdɛ, kɛ́ an gbɛ̃e su kpáa'o pilimáo yã́i. 43Ãma sosa bade ye Pↄlu misi, ↄ̃ à gìnɛ́ aa ń pↄeã kɛ. A ò kpadↄ̃naↄ dↄaa kusi íwa aa bua, 44gbɛ̃́ kĩniↄ iↄ tɛ́ ń kpɛ lipɛpɛɛↄ ge gó kasoↄ musu. Beewa ↄ̃ gbɛ̃́pii baa lè aafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\