Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 28

1Kɛ́ wa baa lè aafia, wá mà gũgũnapi tↄ́n Malita. 2Beleↄ wá kṹ ↄplapla ń yeawázio. Aa gbãakpàwázi, aa tɛ́ sa kàwɛ̃ɛ, asa lou nà maawa mɛ́ ĩ́ana bↄ̀lɛ. 3Pↄlu yàa kele nàaa mↄ̀ lɛ́ kátɛu, píligona ku a guu. Kɛ́ tɛ́ pusu aà pà, à bↄ̀ Pↄlu kũ̀ a ↄwa. 4Kɛ́ beleↄ mlɛ̃pi è dↄ aà ↄwa, aa òkↄ̃ɛ: Gbɛ̃́ beeá gbɛ̃dɛnaɛ sĩana. Baa kɛ́ à bùa íwa aafia, sĩana i weiɛ̀ àↄ kuo. 5Ãma Pↄlu mlɛ̃pi gbã̀ɛ a dà tɛ́u, i yãe kɛɛ̀o. 6Gbɛ̃́ↄ wɛ́ dↄi aà ↄ a ka à lɛ́lɛ gɛ ũ wegↄ̃ↄɛ. Kɛ́ à gɛ̃̀gɛ̃, aa è pↄe i aà leo, ↄ̃ aa lɛ́ lìlɛ aa mɛ̀ gbɛ̃́piá luaeɛ. 7Gupi saɛ gũgũna gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛɛ̀ Publiu bɛ kuu. À wá dílɛ gↄↄ àaↄ̃, à nibↄ kɛ̀wɛ̃ɛ ń yeawázio. 8Publiu mae wúlɛa ń mɛ̀wãao, àlɛ bãnubãnu kɛ. Ɔ̃ Pↄlu gɛ̃̀ aà kĩ́i, à wabikɛ̀ɛ̀ à ↄnàwà à aà gbã̀gbã. 9Kɛ́ à gbã̀gbã màa, gũgũnapi gyãe kĩniↄ mↄ̀ aà kĩ́i, ↄ̃ aa gbã̀gbã sↄ̃. 10Aa wá kpɛlà maamaa. Kɛ́ wálɛ tá, aa kũ̀sũakɛ̀wɛ̃ɛ lↄ. 11Wá kua gũgũnapiu mↄ àaↄ̃ gbɛa wa gɛ̃ gó'ilɛna pↄ́ buziɛ blè weu, wa dazɛu. Gópi bↄ̀ Alɛsãndi, wà tã́asiaↄ seela kɛ̀wà. 12Kɛ́ wa ka Silakusa, wa gↄↄ àaↄ̃ kɛ̀ we. 13Bↄa we wa dↄ gↄ̃sↄ̃lɛi e wa gɛ kaò Lɛgio. Kɛ́ a gu dↄ̀ ĩ́ana bↄ̀ gɛↄmidↄkĩi oi, a gↄↄ plaade wa ka Puzↄli. 14Wɛ̃́lɛpi guu wa Yesudeↄ lèu. Aa mɛ̀ wà sùuukɛ wà ãsↄ̃a do kɛńnↄ. Wá kɛ̀ màa, ↄ̃ wa da Loma zɛ́u. 15Loma Yesudeↄ wá bao mà, ↄ̃ aa mↄ̀ daiwálɛ. Gbɛ̃eↄ wá lé Apiu'ɛlɛu, gbɛ̃eↄ sↄ̃ gu pↄ́ wì mɛ Pilakĩi'aaↄ̃u. Kɛ́ Pↄlu ń é, à Lua sáaukpà, aà sↄ̃ nìni. 16Kɛ́ wa ka Loma, wà Pↄlu gbà zɛ́ aàↄ ku adoa ń sosa pↄ́ ìↄ aà dↄ̃́ao. 17Gↄↄ àaↄ̃ gbɛa Pↄlu Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi. Kɛ́ aa kã̀aa, a ònɛ́: Ma gbɛ̃́ↄ, mi zã Yudaↄnɛ yãewao. Mi bↄ wá deziↄ fɛlɛkaayãe kpɛo, ↄ̃ wà ma kũ Yelusalɛũ wà ma kpa Lomadeↄwa. 18Aa yãlàlaa, aai yãe e ma musu à kà wà ma dɛo, ↄ̃ aa ye ma gbaɛ. 19Ɔ̃ Yudaↄ bↄ̀ ma kpɛ. Teasi ma zɛ ń gɛa Sezaa kĩ́io, i kɛ má yã́ vĩ ń ma bùsu gbɛ̃́ↄ no. 20A yã́ mɛ́ tò ma á gbɛ́a wà kↄ̃'e mà oánↄ, asa gbɛ̃́ pↄ́ Isailiↄ wɛ́ dↄi yã́i wà mↄɛ bee kàia. 21Ɔ̃ aa òɛ̀: Wi taalae e à bↄ̀ Yude bùsuu n yã́ musuo. Wá gbɛ̃e sↄ̃ i bↄ we à sùwá ń n bao vãioo. 22Wá è a maa wà yã́ pↄ́ ń kũa ma n lɛ́u, asa wá mà wì lousisizɛpi bɛ̃̀ɛbo gupiiuɛ. 23Aa gↄↄ dìlɛkↄ̃ɛ ń Pↄluo, ↄ̃ aa mↄ̀ aà kĩ́i ua pↄ́ à pìlau dasidasi. A ye aa a yã́zɛ dↄ̃ Yesu yã́ musu, ↄ̃ à dàalɛ Mↄizi ikoyãwa ń ãnabiↄ yã́ↄ, à kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã'ònɛ́, à a bↄↄlɛkɛ̀nɛ́ za kↄↄkↄↄ e oosi. 24Gbɛ̃eↄ yã́ pↄ́ àlɛ oↄ zɛ́ è, ãma gbɛ̃eↄ gìi. 25Kɛ́ aalɛ kɛ̃aa ń lɛkpaao, Pↄlu yã́ mɛ̀ndo kã̀fĩnɛ́ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ Lua Nisĩna dà ãnabi Isaiaɛ a ò á deziↄnɛá sĩanaɛ à mɛ̀: 26Gɛ ǹ o gbɛ̃́ beeↄnɛ, aa swã́kpa aaↄ gɛ́ yãemasai, aa wɛ́tɛi aaↄ gɛ́ yãe'esai. 27An nↄ̀sɛ paaao, kɛ́ aasu ↄ̃nↄkũo yã́i, an swã́ gbãa, kɛ́ aasu yãmao yã́i, an wɛ́ kũaaa, kɛ́ asu kɛ̃o yã́i, asa aa ye ɛa sua mà ń gbã́gbão. 28- 29A yã́ mɛ́ tò, àↄ dↄ̃ kɛ́ Lua gbɛ̃́ↄ zĩ̀ ń suabayão buipãleↄwa. Aamɛ aa sí. 30Pↄlu kɛ̀ kpɛ́ pↄ́ àlɛ a fĩabo guu wɛ̃̀ bṹu pla. Ìↄ gbɛ̃́ pↄ́ aaì mↄ faaiboianↄↄ kũ ↄplapla píi. 31À kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i yã́ waasokɛ̀nɛ́, à Dii Yesu Kilisi yãdànɛ́ ń laaio kpálɛa, gbɛ̃e i kpaɛ̀o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\