Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 3

1Gↄↄewa Piɛɛ ń Zãao gɛ̀ Lua ua ĩatɛ̃ auapilaa lousisigↄↄ. 2Gↄ̃ɛe ku we, wà aà ì ɛɛ ũɛ. Lá gu lɛ́ dↄ wì aà sɛ mↄ dilɛ Lua ua bↄlɛ pↄ́ wì mɛ Bↄlɛ Kɛfɛnau, ↄ̃ ìↄ baakɛ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gɛ̃ uapiuↄwa. 3Kɛ́ à Piɛɛ ń Zãao è, aalɛ mↄ́ gɛ̃i Lua ua, ↄ̃ à baakɛ̀má. 4Aa wɛpɛ̀wà, ↄ̃ Piɛɛ mɛ̀: Wá gwa. 5Ɔ̃ à wɛbìimá, àlɛ ń gba dã́. 6Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Má ↄ̃a vĩo, ãma pↄ́ pↄ́ má vĩ má n gba. Ń Yesu Kilisi Nazalɛti tↄ́o, fɛlɛ táa'o. 7Ɔ̃ Piɛɛ aà kũ̀ a ↄplaawa, à aà fɛ̀lɛ zɛ̀. Wegↄ̃ↄ aà gbálaↄ ń aà gbakũpɛɛkĩiↄ gbãakũ̀. 8À vĩ̀ zɛ̀, ↄ̃ à nà táa'oawa. À gɛ̃̀ńnↄ Lua ua, àlɛ táa'o, àlɛ vĩvĩ, àlɛ Lua sáaukpa. 9Gbɛ̃́pii aà è, àlɛ táa'o, àlɛ Lua sáaukpa. 10Kɛ́ aa aà dↄ̃̀ baakɛna pↄ́ ìↄ zↄ̃lɛ Lua ua Bↄlɛ Kɛfɛnau ũ, ↄ̃ yã́ pↄ́ wa kɛ̀ɛ̀pi ń kṹ gbãa, à bↄ̀ ń saɛ. 11Lá à nà Piɛɛ ń Zãaowa gu pↄ́ wì mɛ Salomↄↄ Bilandaau, ↄ̃ gbɛ̃́pii lɛ́ gɛ̃ ń kĩ́i, asa yã́pi bↄ̀ ń saɛɛ. 12Kɛ́ Piɛɛ gbɛ̃́ↄ è, a ònɛ́: Isailiↄ, bↄ́yãi yã́pi bↄ̀ á saɛi? Bↄ́yãi a wɛfĩ̀wá màai? Álɛ e wázĩa gbãa ge wá maa yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ɛ bee táa'òe? 13Wá dezi káauↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua gwea kpà a zĩkɛna Yesuwa. Ápiↄ sↄ̃ a aà kpà gbãadeↄwa, a bↄ aà kpɛ Pilati pↄ́ zɛ̀ ń aà gbaɛao aɛ. 14A bↄ gbɛ̃maa pↄ́ a kua adoapi kpɛ, ↄ̃ a wabikɛ̀ Pilatiwa aà gbɛ̃dɛnae kɛ̃́ɛ́. 15A wɛ̃niki dɛ̀, ↄ̃ Lua aà bↄ̀ gau. A seeladeↄn wá ũ. 16Yesu náaikɛa mɛ́ tò gↄ̃ɛ pↄ́ á aà dↄ̃ mɛ́ álɛ aà gwaɛ bee gbã̀gbã Yesupi tↄ́ gbãa yã́i. Yesu náaikɛa mɛ́ aà gbà aafia ápii wáa. 17Tia ma gbɛ̃́ↄ, má dↄ̃ kɛ́ ápiↄ ń á gbãadeↄ yã́ pↄ́ á kɛ̀ á wɛ́sia yã́ɛ. 18Lua dↄ̀aa dà ãnabiↄnɛ, ↄ̃ aa ò ḿpii Mɛsii a taasikɛ, ↄ̃ à kɛ̀ màa. 19A yã́ mɛ́ tò à nↄ̀sɛlilɛ, í zɛ ń Luao, á duuna i wolowá, 20kɛ́ à mↄ́ɛ́ ń dɛ̀ɛpoogↄↄo, i Yesu pↄ́ à dↄ̀aa dìlɛɛ́ Mɛsii ũpi zĩwá. 21Sema aàↄ ku musu gĩa e gↄↄ pↄ́ Lua a pↄ́pii kɛkɛ dafu, lá a dà a ãnabiↄnɛ aa ò za káauwa. 22Mↄizi mɛ̀ Dii á Lua a á gbɛ̃e sɛ ãnabi ũ láawa. À yã́ pↄ́ a oɛ́ ma píi. 23Gbɛ̃́ pↄ́ i ãnabipi yãmao, Lua a ade bↄ á guu à dɛɛ. 24Ãnabi pↄ́ aa Lua yã́ ò sɛa za Samuɛliwaↄ píi gↄↄɛ bee baokpà. 25Yã́ pↄ́ ãnabipiↄ ò ń Lua bàa pↄ́ kú ń á dezi káauↄo gↄ̃̀ á pↄ́ ũ, lá a ò Ablahaũɛwa à mɛ̀ á báaada dṹnia bui píigu aà bui sabai. 26Beewa Lua tò a zĩkɛnapi bↄ̀ mↄ̀wá, à aà zĩ̀wá gĩa aà báaadaágu, kɛ́ á baade mikɛ̃ a yãvãikɛaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\