Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 4

1Kɛ́ Piɛɛ ń Zãao lɛ́ yã'o gbɛ̃́ↄnɛ, sa'onaↄ ń Lua ua dↄ̃̀anaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄo ń Saduseↄ gɛ̃̀ńzi. 2An pↄ pà, kɛ́ aalɛ gɛↄ vua yãda gbɛ̃́ↄnɛ aalɛ Yesu vua kpàwakɛ yã́i. 3Ɔ̃ aa ń kṹ aa ń dá kpɛ́u e gu dↄ, asa oosi kɛ̀ kↄ̀ɛ. 4Ãma gbɛ̃́ pↄ́ ń yãmà aa Yesu náaikɛ̀ↄ dasi e an gↄ̃ɛↄ dasikũ̀ à kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000) taawa. 5Kɛ́ a gu dↄ̀, Yuda gbãadeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ kã̀aa Yelusalɛũ. 6Sa'onkia Anasi ku we ń Kaaifao ń Zãao ń Alɛsãndao ń gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ sa'onkiapi daɛ ũↄ píi. 7Wà mↄ̀ ń Piɛɛo ń Zãao gbãadepiↄ aɛ, ↄ̃ wà ń lá: Bↄ́ gbãa ge de tↄ́ a bee kɛ̀òi? 8Ɔ̃ Lua Nisĩna dɛ̀dɛ Piɛɛwa, a ònɛ́ à mɛ̀: Á gbãadeↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ, 9lá álɛ wá lala gbã maa pↄ́ wá kɛ̀ kↄ̃̀ↄɛ, lá wá kɛ̀ à gbã̀gbã yã́i, 10á Isailiↄ ápii, àↄ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa á aɛɛ bee aafia è ń Yesu Kilisi Nazalɛti pↄ́ á pàliwa Lua aà bↄ̀ gau tↄ́oɛ. 11Beewa gbɛ pↄ́ á ɛ̃bonaↄ a pãkpài mɛ́ gↄ̃̀ gbɛↄ mide ũ. 12Gbɛ̃pãle ku à gbɛ̃́ↄ suabao, asa dṹnia guu píi Lua i gbɛ̃e dilɛ gbɛ̃nazĩnaↄnɛ à ń suabao, sema aàpi. 13Kɛ́ aa è vĩa i Piɛɛ ń Zãao kũo, mɛ́ aa ń dↄ̃ zↄ̃ɛ ladↄ̃nsaiↄ ũ, à bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aa ń kua ń Yesuo yã́ dↄ̃̀ sa. 14Lá aa gbɛ̃́ pↄ́ gbã̀gbãpi è zɛa ń saɛ, aai e yãe zãsìmáo, 15ↄ̃ aa ònɛ́ aa bↄlɛ. Aa lɛkpàaĩ 16aa mɛ̀: Wá sɛ́ ń gbɛ̃́piↄ kpelewa ni? Asa Yelusalɛũdeↄ dↄ̃ píi kɛ́ aa dabudabu zↄ̃ↄ kɛ̀, wá fↄ̃ gi beeio. 17Kɛ́ yã́pi su ligua dɛ kɛ́ao, wà gínɛ́ pãsĩpãsĩ aasu yã'o gbɛ̃eɛ ń tↄ́pio lↄo. 18Ɔ̃ aa ń sisi, aa gìnɛ́ fĩ́afĩa aa yã'o ge aa yãdanɛ́ ń Yesu tↄ́o. 19Ɔ̃ Piɛɛ ń Zãao wèmá aa mɛ̀: À gwa ázĩawa à gwa. Á yã́ wà maa, ge Lua pↄ́ɛ? A kpele mɛ́ maa Luaɛi? 20Asa wá fↄ̃ gí yã́ pↄ́ wá mà mɛ́ wá è oio. 21Gbãadeↄ ɛ̀a vĩadàdańzi, ↄ̃ aa ń gbáɛ. Aai ĩadaama zɛ́ eo dasi yã́i, asa gbɛ̃́pii lɛ́ Lua sáaukpa yã́ pↄ́ kɛ̀pi yã́iɛ. 22Gbɛ̃́ pↄ́ aa gbã́gbãa dabudabu bee kɛ̀ɛ̀ zi dɛ wɛ̃̀ blaa. 23Kɛ́ wà ń gbáɛ, ↄ̃ aa tà ń gbɛ̃́ↄ kĩ́i, aa ònɛ́ lá sa'onkiaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ònɛ́. 24Kɛ́ aa mà, aa wiilɛ̀ Luawa ń làasoo doũo aa mɛ̀: Dii, ḿmɛ n musu kɛ̀ ń tↄↄlɛo ń ísiao ń pↄ́ pↄ́ kú ń guuↄ píi. 25Ń dà ń zĩkɛna wá dezi Davidiɛ ń n Nisĩna gbãao, ↄ̃ à mɛ̀: Bↄ́yãi bui ń buio lɛ́ zↄakai? Bↄ́yãi wàlɛ lɛ́ pã kpaaĩi? 26Dṹnia kíaↄ lɛ́ zĩ̀ sↄukɛ, kpalablenaↄ lɛ́ kãaa Diizi ń Mɛsii pↄ́ a kpào. 27Sĩanaɛ, Elodi ń Pↄ̃nsi Pilatio kã̀aa wɛ̃́lɛɛ beeu ń Isailiↄ ń buipãleↄ n zĩkɛna pↄ́ a kua adoa Yesu pↄ́ ń kpàpizi. 28Aa kɛ̀ lá n dↄaa n zɛò n gbãa ń n pↄeãowa. 29Tiasa Dii, yãpãsĩ pↄ́ aa ò ma we. Wápi n zↄ̀blenaↄ, wá gba lɛ́ wà n yã́ o ń sↄ̃o dilɛa. 30Ɔdauwá wà gbɛ̃́ↄ gbã́gbã wà dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ kɛ ń n zĩkɛna Yesu pↄ́ a kua adoa tↄ́o. 31Kɛ́ aa wabikɛ̀ aa làa, gu pↄ́ aa kãaaau lùalua, Lua Nisĩna dɛ̀dɛmá ḿpii, ↄ̃ aa gɛ̀ lɛ́ Lua yã́ onɛ́ ń sↄ̃o dilɛa. 32Yesu náaikɛnaↄ gãli làasoo doũ vĩ ń lɛdoũo. An gbɛ̃e lí mɛ a pↄvĩaↄá a pↄ́ɛ adoo. An pↄ́piiá ampii pↄ́ɛ. 33Zĩnaↄ lɛ́ Dii Yesu bↄa gau yã'o gbɛ̃́ↄnɛ ń iko zↄ̃ↄo. Ampii aa na ń gbɛ̃́ↄ maamaa. 34Gbɛ̃e pↄe taasi vĩ ń guuo, asa gbɛ̃́ pↄ́ aa bú vĩↄ ge kpɛ́ↄ aaì yía aa mↄ́ ń a ↄ̃ao, 35aa kpa zĩnaↄwaɛ, ↄ̃ wì ↄ̃api kpa baadewa, lá a a bↄↄlɛ vĩwa. 36Levii bui Yosɛfu pↄ́ bↄ̀ Sipi bùsuu kú ń guu. Zĩnaↄ tↄkpàɛ̀ Baanaba. Bee mɛ̀ nↄ̀sɛninina. 37À a bú lɛɛ do yìa, ↄ̃ à mↄ̀ a ↄ̃a kpà zĩnaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\