Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 4:10

10á Isailiↄ ápii, àↄ dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ zɛa á aɛɛ bee aafia è ń Yesu Kilisi Nazalɛti pↄ́ á pàliwa Lua aà bↄ̀ gau tↄ́oɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More