Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 5

1Gↄ̃ɛ pↄ́ wì mɛ Ãnania ku lↄ ń a na Safilao. À a tↄↄlɛ yìa, 2à a ↄ̃a kĩni kuluyè ń a na dↄ̃ao, ↄ̃ à gɛ̀ a kĩni kpà zĩnaↄwa. 3Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Ãnania, bↄ́yãi ń tò Setãu dↄ̀aanɛ màa, n n tↄↄlɛ ↄ̃a kĩni kuluyè, ↄ̃ n ɛɛtò Lua Nisĩnaɛi? 4Gↄↄ pↄ́ ni tↄↄlɛpi yíao, n pↄ́ nolo? Kɛ́ ń yìa sↄ̃, lá ń yei, ńyↄ̃ kɛ ń a ↄ̃aoo lé? Àkɛa n yã́ bee kɛa làasookɛ̀i? I kɛ gbɛ̃nazĩna n ɛɛtòɛ̀o, Lua ń tòɛ̀. 5Kɛ́ Ãnania yã́pi mà, à lɛ̀lɛ à gà. Ɔ̃ vĩa gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi màↄ kũ̀ maamaa. 6Ɛ̀waasoↄ gɛ̃̀ aa zwãa kùaàla, ↄ̃ aa aà sɛ̀ gɛ vĩ̀. 7Kɛ́ à kà lɛɛlu àaↄ̃ taawa, yãemasai aà na mↄ̀ gɛ̃̀. 8Ɔ̃ Piɛɛ aà là à mɛ̀: Omɛɛ, a tↄↄlɛpi yìa kɛ́wa yã̀? A wèwà à mɛ̀: Ao, màaɛ. 9Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Bↄ́yãi a Lua Nisĩna lɛ̀ á gwài? Gbɛ̃́ pↄ́ aa n zã́ vĩ̀ↄ ku kpɛɛlɛ, aa n sɛ bↄnnↄ sↄ̃. 10Wegↄ̃ↄ à lɛ̀lɛ aà aɛ à gà. Kɛ́ ɛ̀waasoↄ gɛ̃̀, aa è à gà, ↄ̃ aa aà sɛ̀ gɛ vĩ̀ aà zã́ saɛ. 11Ɔ̃ vĩa Yesudeↄ kũ̀ maamaa ḿpii ń gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi màↄ píi. 12Zĩnaↄ lɛ́ dabudabu ń yãbↄnsaɛↄ kɛ gbɛ̃́ↄ guu dasi. Ampii aaì kↄ̃kãaakɛ sãnu Salomↄↄ Bilandaau. 13Gbɛ̃pãleↄ lí we nàmáo, ãma gbɛ̃́pii ì ń tↄ́ na siɛ, 14mɛ́ bíla pↄ́ lɛ́ Dii Yesu náaikɛↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi, aaìↄ ká ń guu. 15Ɔ̃ wà gyãeↄ sɛ̀lɛ ń wúlɛbↄↄ ń mákɛlɛↄ wà ń kálɛ zɛ́u, kɛ́ tó Piɛɛ lɛ́ gɛ̃, aà nisĩna e da ń gbɛ̃eↄla. 16Bíla bↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Yelusalɛũ saɛↄ aa mↄ̀ ń gyãeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ tã́a lɛ́ ĩadamáↄ, ↄ̃ aa gbã̀gbã píi. 17Ɔ̃ sa'onkia ń Saduse gãlide pↄ́ dɛ aà gbɛ̃́ ũↄ wɛdↄ̀ zĩnaↄnɛ aa fɛ̀lɛńnↄ, 18aa ń kũkũ aa ń ká kpɛ́u, 19ↄ̃ Dii malaikae mↄ̀ kpɛ́pi zɛ́ wɛ̃̀nɛ́ gwãasĩna, à ń bↄ́lɛ à mɛ̀: 20À gɛ àↄ ku Lua ua, í wɛ̃ni dafupi yã'o gbɛ̃́piiɛ. 21Zĩnaↄ yã́pi mà, ↄ̃ aa gɛ̀ Lua ua kↄↄkↄↄ, aalɛ yãdanɛ́. Kɛ́ sa'onkia ń a gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛ, aa Isaili gbãadeↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kã̀aa, ↄ̃ aa dↄaiↄ zĩ̀ aa gɛ zĩnaↄ bↄlɛ kpɛ́u aa mↄ́ńnↄ. 22Kɛ́ dↄaipiↄ kà we, aai ń e kpɛ́uo. Ɔ̃ aa ɛ̀a gɛ ònɛ́ 23aa mɛ̀: Kɛ́ wa ka kpɛ́pi kĩ́i, wá lè gbaↄ tataaɛ gíũgiũ, mɛ́ a dↄ̃̀anaↄ ku kpɛɛlɛ, ãma kɛ́ wá wɛ̃̀, wi gbɛ̃e euo. 24Kɛ́ Lua ua dↄ̃̀anaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ń sa'onkiaↄ yã́pi mà, aa bílikɛ̀ yã́ pↄ́ zĩnaↄ lèwa. 25Ɔ̃ gbɛ̃e mↄ ònɛ́: À ma! Gbɛ̃́ pↄ́ a ń ká kpɛ́uↄ ku Lua ua, aalɛ yãdanɛ́. 26Ɔ̃ Lua ua dↄ̃̀anaↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄo gɛ̀ ń kũkũ aa sùńnↄ yãkelesai, asa aalɛ vĩakɛ gbɛ̃́ↄnɛ, kɛ́ wà su wà ń pápa ń gbɛo yã́iɛ. 27Kɛ́ aa sùńnↄ, aa ń zɛ́ gbãadeↄ aɛ, ↄ̃ sa'onkia yãlàlamá à mɛ̀: 28Wa giɛ́ fĩ́afĩa à yãdanɛ́ ń tↄ́pioɛ, ↄ̃ á tò yã́pi gì lì Yelusalɛũa píi, mɛ́ á ye gbɛ̃́pi gaa yãdiwɛ̃ɛa? 29Ɔ̃ Piɛɛ ń zĩna kĩniↄ wèmá aa mɛ̀: Lua yã́ mɛ́ kũ̀ wà ma dɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́a. 30Wá deziↄ Lua mɛ́ Yesu pↄ́ a aà lòo líwa á dɛ̀pi bↄ̀ gau. 31Lua aà sɛ zↄ̃̀lɛ a ↄplaai Dↄaana ũ, Suabana ũ, kɛ́ à Isailiↄ gba zɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛ, an duuna i kɛ̃́má. 32Yã́piↄ seeladeↄn wá ũ, wápiↄ ń Lua Nisĩna pↄ́ Lua ì kpa gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ a yãmaↄwao. 33Kɛ́ aa yã́pi mà, an pↄ fɛ̃̀, ↄ̃ aa ye zĩnaↄ dɛdɛ. 34Falisi pↄ́ wì mɛɛ̀ Gamaliɛli kú ń guu. Luayãdanɛdeɛ, gbɛ̃́pii ì aà tↄ́ na sí. À fɛ̀lɛ zɛ̀ à mɛ̀ wà bↄ ń gbɛ̃́piↄ gĩa. 35Ɔ̃ a ònɛ́: Isailiↄ, à laaika yã́ pↄ́ á ye kɛ gbɛ̃́piↄnɛi. 36A gↄↄ i gɛ̃gɛ̃o kɛ́ Tedasi fɛ̀lɛ lɛ́ azĩa dilɛ a ka. Wà tɛ̀aàzi gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla taawa. Kɛ́ wà aà dɛ̀, ↄ̃ aà ìwaↄ gãmblaablèkↄ̃wa, ↄ̃ yã́ làa. 37Aà gbɛa Galile gbɛ̃́ Yuda fɛ̀lɛ naogↄↄ, à gbɛ̃́ↄ gà a nàwa dasi. À gà sↄ̃, ↄ̃ aà ìwaↄ fã̀aa píi. 38Málɛ oɛ́ tia, ásu gbɛ̃́piↄ yãdao, à ń tó we. Tó an pↄeã ń ń yãkɛaↄ bↄ̀ gbɛ̃nazĩna kĩ́iɛ, a bãdɛ. 39Tó à bↄ̀ Lua kĩ́iɛ sↄ̃, á fↄ̃ kpánɛ́o. À laaika zĩkaa ń Luaozi. Aa aà yãmà, 40ↄ̃ aa zĩnaↄ sìsi aa ń gbɛ̃́. Aa gìnɛ́ aa yã'o ń Yesu tↄ́o, ↄ̃ aa ń gbáɛ. 41Zĩnaↄ bↄ̀ gbãadeↄ kĩ́i ń pↄnao, asa Lua dìlɛ an bɛɛɛ kà wà widamá Yesu tↄbↄa yã́iɛ. 42Lá gu lɛ́ dↄ aaìↄ yãdanɛ́ Lua ua ń ń bɛↄ, aaìↄ Yesu baokpanɛ́ kã́mabosai, aaì mɛ ↄ̃mɛ Mɛsii ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\