Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 6

1Gↄↄ bee kɛ́ Yesudeↄ lɛ́ kã́fĩ, an Gɛlɛki yãmanaↄ lɛ́ yã́kũtɛ̃ka an Ɛbɛlu yãmanaↄzi aa mɛ̀, tó wàlɛ blɛ kpaalɛ lá gu lɛ́ dↄ, wì pãkpa ń gyaaↄziɛ. 2Ɔ̃ zĩna gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ Yesudeↄ sìsi píi aa mɛ̀: A zɛ́ vĩ wà pãkpa Lua yã́i wà laaidↄ blɛkpaalɛawao. 3À gↄ̃ɛↄ plɛ á guu gbɛ̃ↄn sopla, gbɛ̃maa pↄ́ ↄ̃nↄ pànɛ́, Lua Nisĩna pɛ̀ɛmáↄ, wí ń dilɛ zĩpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ, 4wí laaidↄ wabikɛawa ń luayã'oanɛ́o. 5Yã́pi kàńgu ḿpii, ↄ̃ aa Ɛtiɛ̃ɛ pↄ́ luanaaikɛa ń Lua Nisĩnao pɛ̀ɛwà sɛ̀ ń Filipio ń Pↄlↄkↄↄo ń Nikanↄↄo ń Timↄo ń Paamɛnao ń Antiↄsi gbɛ̃́ Nikolaa pↄ́ Yudaↄ lousisizɛ sɛ̀ yãao. 6Wà gɛ̀ńnↄ zĩnaↄ kĩ́i, ↄ̃ aa wabikɛ̀nɛ́ aa ↄnàmá. 7Lua yã́ lɛ́ ligua, Yesudeↄ lɛ́ kã́fĩ Yelusalɛũ maamaa, ↄ̃ sa'onaↄ Yesu yã́ sì dasidasi. 8Gbɛ̃kɛ ń gbãao pɛ̀ɛ Ɛtiɛ̃ɛwa, ↄ̃ àlɛ dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛↄ kɛ bíla guu. 9Lousisikpɛe ku wì mɛ Wɛ̃́ɛↄ lousisikpɛ. A gbɛ̃eↄ bↄ̀ Silɛni ń Alɛsãndio ń Silisi bùsuo ń Azi bùsuo. Ɔ̃ aa íbɛlɛsɛ̀ ń Ɛtiɛ̃ɛo, aa lɛkpaakɛ̀aànↄ. 10Ãma aai fↄ̃ aà fùo ↄ̃nↄ pↄ́ Lua Nisĩna aà gbà yã́i. 11Aa nà gbɛ̃́ↄ kpɛ, ↄ̃ gbɛ̃́piↄ mɛ̀: Wá mà à bↄ̀ Mↄizi ń Luao yã́ kpɛ. 12Aa Yudaↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ nↄ̀sɛ fɛ̀lɛ, ↄ̃ aa gɛ̀ Ɛtiɛ̃ɛ kũ̀ aa gɛ̀aànↄ ń gbãadeↄ kĩ́i. 13Ɔ̃ aa mↄ̀ ń seelade ɛgɛnaↄ aa mɛ̀: Gbɛ̃́ bee mɛ́ ìↄ Lua kpɛ́ ń Mↄizi ikoyão bɛ̃̀ɛbo láasai. 14Asa wá mà à mɛ̀ Yesu Nazalɛti a kpɛ́pi dɛɛlɛ, i wá fɛlɛkaayã pↄ́ Mↄizi dàwɛ̃ɛ lilɛ sɛ́. 15Ɔ̃ gbãade pↄ́ kàlɛ weↄ wɛpɛ̀ Ɛtiɛ̃ɛwa píi, aa è aà oa dɛ lán malaika oawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\