Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7

1Ɔ̃ sa'onkia Ɛtiɛ̃ɛ là à mɛ̀: N yã́pi ò sĩana yã̀? 2Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ ń ma maeↄ, à ma! Lua gawide bↄ̀ mↄ̀ wá dezi sɛ̃́ia Ablahaũwa gↄↄ pↄ́ a ku Mɛsↄpↄtami bùsuu, zadↄ̃ i gɛ́ zↄ̃lɛi Halanao. 3A òɛ̀: Bↄ n bùsuu n daɛↄ guu, ní tá bùsu pↄ́ má ↄlↄnɛu. 4Ɔ̃ à bↄ̀ Kaladeↄ bùsupiu, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Halana. Aà mae gaa gbɛa Lua sùaànↄ bùsu pↄ́ á kú tiaɛ bee guu. 5Lua i bùsupi tↄↄlɛe kpawà baa kɛ̀sɛ doo, ãma à a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ a gↄ̃ aà pↄ́ ũ ń aà buiↄ. Gↄↄ bee sↄ̃ Ablahaũ nɛ́ vĩo. 6Lua òɛ̀ à mɛ̀: N buiↄ nibↄble bùsu pãleu. We aa zↄbleu, wi ĩadamá wɛ̃̀ ↄ̀aa pla. 7Lua mɛ̀ á ĩada bui pↄ́ aa zↄblenɛ́ↄwa, Ablahaũ buipiↄ bↄlɛ mↄ a sísi guɛ beeu. 8Ɔ̃ Lua tↄ̃zↄ̃yã dà Ablahaũɛ a bàakuaaànↄ seela ũ. Kɛ́ à Izaaki ì, à tↄ̃zↄ̃̀ɛ̀ a gↄↄ swaaↄ̃dezĩ. Màa Izaaki kɛ̀ Yakↄbuɛ lↄ, ↄ̃ Yakↄbu kɛ̀ wá dezi káau gbɛ̃ↄn kuɛplaↄnɛ. 9Ɔ̃ wá dezi káaupiↄ wɛdↄ̀ ń gbɛ̃do Yosɛfuɛ, aa aà yìa, wà tàaànↄ Egipi. Lua kuaànↄ, 10à aà bↄ̀ aà taasi píi guu. Lua Yosɛfupi gbà ↄ̃nↄ, a tò a na ń Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄo, ↄ̃ à aà dìlɛ Egipi bùsu dↄaana ũ ń a bɛ'uao. 11Ɔ̃ nↄana kà Egipi ń Kanaa bùsuo píi. Taasi kɛ̀ zↄ̃ↄ, wá dezipiↄ i pↄe e blèo. 12Kɛ́ Yakↄbu mà ése kú Egipi, à wá dezipiↄ zĩ̀ we. An gɛa sɛ̃́ian we. 13A gɛ̃n plaade Yosɛfu azĩa ↄ̀lↄ a vĩ̀iↄnɛ, ↄ̃ Falaↄ̃ↄ Yosɛfu daɛↄ dↄ̃̀. 14Ɔ̃ Yosɛfu gbɛ̃́ zĩ̀ a mae Yakↄbuwa aà mↄ́ ń a daɛↄ píi. Ampii aa gbɛ̃ↄn basiiↄ̃ sↄosaiɛ. 15Ɔ̃ Yakↄbu gɛ̀ Egipi. À gà we ń wá dezipiↄ píi. 16Wà sù ń ń gɛↄ Sikɛũ, ↄ̃ wa ń vĩ́ gbɛ̀'ɛ pↄ́ Ablahaũ lù Amↄↄ nɛ́ↄwa mia ũ à fĩabò ń ã́nusuo guu. 17Kɛ́ lɛ́ pↄ́ Lua gbɛ̃̀ Ablahaũɛ kɛgↄↄ ye kái, wá bui dasikũ̀ à kã̀fĩ Egipi maamaa. 18Ɔ̃ kía dafu pↄ́ Yosɛfu dↄ̃o zↄ̃̀lɛ kpalau Egipi. 19A pãsĩ ń wá buio, à wá deziↄ wɛtã̀ a tò aa ń nɛ́ↄ kↄ̀lɛ aa gàga. 20Gↄↄ bee ↄ̃ wà Mↄizi ì, aà maa kɛ̀ zài. Wà aà gwà a mae bɛ mↄ àaↄ̃ɛ. 21Kɛ́ wà aà vũ̀aa, ↄ̃ Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛ aà kↄ̃mpa, à aà gwà azĩa nɛ́ ũ. 22Wà Egipiↄ ↄ̃nↄ dàda Mↄiziɛ píi, à gↄ̃̀ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ yã'oa ń yãkɛao guu. 23Kɛ́ à kà wɛ̃̀ bla, a dà a sↄ̃u à gɛ́ a gbɛ̃́ Isailiↄ gwai. 24Kɛ́ a è Egipi gbɛ̃́ lɛ́ ĩada a gbɛ̃dowa, ↄ̃ à yãsì ń a gbɛ̃́o, à tↄsìwà à aà dɛ̀. 25Àlɛ e a gbɛ̃́ↄ dↄ̃ kɛ́ Lua ye à ń suaba a sabaiɛ, ãma aai dↄ̃o. 26Kɛ́ a gu dↄ̀ Isaili gbɛ̃ↄn plaↄ lɛ́ sòlekɛ, ↄ̃ à mↄ̀ ń yoaa, à awakpànɛ́ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ, bↄ́yãi álɛ ĩadakↄ̃wa kↄ̃tɛ̃ɛi? 27Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ĩada a gbɛ̃dowa ↄzↄ̃̀ Mↄizizi à mɛ̀: Dé mɛ́ n kpa kía ũ, ↄ̃ ńlɛ yãkɛkɛwɛ̃ɛi? 28Ń ye ma dɛ lá n Egipi gbɛ̃dɛ̀ gĩawa yã̀? 29Kɛ́ Mↄizi yã́pi mà, à bàalɛ̀ tà Madiã bùsuu. We à nɛgↄ̃ɛↄ ìu gbɛ̃ↄn pla. 30Wɛ̃̀ bla gbɛa ↄ̃ malaika bↄ̀ mↄ̀wà guwaiwaiu Sinai gbɛ saɛ kàelɛ tɛ́ guu. 31Kɛ́ Mↄizi dabu bee è, à bↄ̀ aà saɛ. Kɛ́ à sↄ̃̀i gwai, à Dii lↄↄ mà à mɛ̀: 32Mámɛ má n deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua ũ. Vĩa Mↄizi kũ̀, àlɛ lualua, i fↄ̃ wɛsɛ gwào. 33Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ǹ n kyale bↄbↄ, asa gu pↄ́ ń zɛu kua adoaɛ. 34Ma wɛ́tɛ̃a pↄ́ wàlɛ mↄ́ ma gbɛ̃́ pↄ́ kú Egipiↄnɛ è sã́asã, ma ń aaukɛa mà, ↄ̃ ma mↄ ń boi. Má n zĩ Egipi sa. 35Mↄizi pↄ́ aa gìɛ̀ yãa aa mɛ̀, dé mɛ́ aà dìlɛ dↄaana ũ à yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ipi ↄ̃ Lua aà zĩ̀, à dↄ̀aanɛ́ à ń mìsi malaika pↄ́ bↄ̀ mↄ̀wà kàelɛ guu sabai. 36Aàpi mɛ́ bↄ̀ńnↄ, à yãbↄnsaɛↄ ń dabudabuↄ kɛ̀ Egipi ń Ísia Tɛ̃ao ń guwaiwai guuo wɛ̃̀ bla. 37Mↄizipi ò Isailiↄnɛ Lua a ń gbɛ̃e sɛ ãnabi ũ láawa. 38Mↄizipi kú ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaapiↄ guwaiwaiu, a ku we ń wá deziↄ ń malaika pↄ́ yã'òɛ̀ Sinai gbɛ musuo. Lua yã́ wɛ̃nideↄ kpàwà, ↄ̃ a dàwɛ̃ɛ. 39Wá deziↄ gì aà yãmai, ↄ̃ aa gìaàzi, an làasoo tà Egipi. 40Aa ò Aalonaɛ aa mɛ̀: Diieↄ kɛwɛ̃ɛ aa dↄaawɛ̃ɛ, asa Mↄizi pↄ́ wá bↄ́lɛ Egipi, wá dↄ̃ bↄ́ à bↄ̀lɛ a ũo. 41Gↄↄ bee ↄ̃ aa tã́a pì lán gáaewa, ↄ̃ aa sa'òwà aa dikpɛkɛ̀ pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ ńzĩaɛpiɛ. 42Ɔ̃ Lua bↄ̀ ń kpɛ a tò aa kùlɛ luabɛ pↄ́ↄnɛ lá a ku ãnabiↄ lá guuwa à mɛ̀: Isailiↄ, i kɛ mámɛ a sa'òa guwaiwaiu wɛ̃̀ blao. 43Tã́a Mↄlↄku zwã̀akpɛ ↄ̃ á sɛa ń saana Lamfã pↄ́ a zɛò taao. Dii pↄ́ á pì a kúlɛnɛ́ↄ yã́i ↄ̃ má tò wà tàánↄ Babiloni kpɛle. 44Wá deziↄ zwã̀akpɛ vĩ guwaiwaiu. Lua a taa ↄ̀lↄ Mↄiziɛ, ↄ̃ wa kɛ̀ lá Lua òɛ̀wa. 45Kpɛ́pi gↄ̃̀ Yozueeɛ ń wá deziↄ, ↄ̃ aa mↄ̀ buipãle pↄ́ Lua ń yánɛ́ↄ bùsu sìomá. Kpɛ́pi ku we e Davidi gↄↄ. 46Davidipi na ń Luao, ↄ̃ à wabikɛ̀wà à e aà kpɛ́ dↄ Isailiↄnɛ. 47Salomↄↄ mɛ́ kpɛ́pi dↄ̀ɛ̀. 48Ãma Musude líↄ ku kpɛ́ pↄ́ gbɛ̃nazĩnaↄ dↄ̀ guuo, lá ãnabi òwà: 49Dii mɛ̀: Musuá ma kpalabaaɛ, tↄↄlɛá ma gbadibↄɛ. Kpɛ́ kpeletaa á dↄmɛɛi? Gu kpele má e pilaui? 50Mámɛ mi pↄ́pii kɛo lé? 51Luayãdansaiↄn á ũ! Á nↄ̀sɛ paaao! Á swã́ gbãaɛ! Iↄ gi Lua Nisĩnai, iↄ kɛ lá á deziↄwa. 52Ãnabi kpele á deziↄ i aà wɛtão ni? Aa gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aa Gbɛ̃ Maa mↄa yã'òↄ dɛ̀dɛ. Aàpi ↄ̃ a bↄ aà kpɛ a aà dɛ̀ sa. 53A Lua ikoyã pↄ́ malaikaↄ ònɛ́ mà, ãma á kũao. 54Kɛ́ aa yã́pi mà, an pↄ fɛ̃̀aàzi, aa lɛ́sakã̀aàzi. 55Ɔ̃ Lua Nisĩna dɛdɛa Ɛtiɛ̃ɛwa guu à wɛpɛ̀ luabɛwa, ↄ̃ à Lua gawi è ń Yesuo zɛa aà ↄplaai. 56Ɔ̃ à mɛ̀: À ma! Ma luabɛ è wɛ̃a, Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ zɛa Lua ↄplaai. 57Ɔ̃ aa ↄtà ń swã́lɛ aa wii gbãa lɛ̀, ↄ̃ aa kùsiwà sãnusãnu. 58Aa aà gàlɛ bↄ̀ò wɛ̃́nkpɛ, ↄ̃ aalɛ aà papa ń gbɛo wà aà dɛ. Aa ń uladaↄ bↄ kàlɛ ń ɛ̀waaso pↄ́ wì mɛ Sↄluo. 59Kɛ́ aalɛ Ɛtiɛ̃ɛ papa ń gbɛo, à wabikɛ̀ à mɛ̀: Dii Yesu, ma nisĩna sí. 60Ɔ̃ à kùlɛ à wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀: Dii, ńsu ǹ ń duunaɛ bee dao. Yã́ bee oa gbɛa ↄ̃ à gà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\